Search:

Фонди підприємства

ОБОРОТНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

Для оцінки і аналізу використання оборотних виробничих фондів застосовують систему показників. Найбільш узагальнюючим з них є матеріаломісткість. Це результативний показник, який най­повніше відбиває ефективність використання оборотних фондів в по­єднанні з технічним рівнем виробництва. Показниками матеріаломі­сткості продукції є такі:

• загальна вартість матеріальних витрат на випуск продукції;

• питома вартість, тобто величина матеріальних витрат на випуск фізичної одиниці продукції;

• відносна вартість — витрати конструкційних матеріалів на оди­ницю експлуатаційної або технічної характеристики машин і устат­кування (витрати металу на одиницю продуктивності верстата тощо).

Характеристика матеріаломісткості продукції доповнюється си­стемою спеціальних показників використання матеріальних ресурсів в окремих галузях. В обробній промисловості використовують по­казник виходу готової продукції з одиниці сировини. Наприклад, коефіцієнт вилучення заліза з руди, вихід цукру з 1 ц цукрових бу­ряків тощо. Такі показники, як правило, обчислюють у відсотках.

У машинобудуванні ефективність використання предметів праці показує коефіцієнт використання матеріалу. Його обчислюють як відношення чистої маси виробу (вузла, деталі) до норми витрачання або до фактичного витрачання матеріалу (припустімо, металу).

Для розрахунку ефективності витрат палива використовують ко­ефіцієнт корисної дії — відношення корисно спожитого палива до загальних його витрат. Величина цього показника залежить від якості палива, удосконалення паливних агрегатів тощо. За даними аналізу витрачання палива розробляють заходи щодо скорочення норм його витрачання.

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВ

Оборотні засоби — це сукупність оборотних фондів і фондів обігу

Вони здійснюють кругооборот, в процесі якого проходять три стадії: перша — запаси; друга — залишки незавершеного виробниц­тва, напівфабрикати; третя — оборотні засоби надходять до сфери обігу у вигляді готової продукції, грошових коштів на розрахунково­му рахунку підприємства.

На кошти, одержані від реалізації продукції, підприємство знову купує необхідні предмети праці. Після цього розпочинається новий кругооборот оборотних засобів.

У складі оборотних засобів, що знаходяться у сфері виробницт­ва, найбільша частка припадає на запаси сировини, матеріалів, пали­ва, запасних частин для ремонту тощо. В промисловості вони ста­новлять більше ніж половину матеріальних цінностей.

За джерелами нормування оборотні засоби поділяють на власні та позичені:

власні — мінімальна сума засобів, потрібна для діяльності під­приємства;

позичені — засоби, надані банками у вигляді короткострокових кредитів під товари, що знаходяться в дорозі до споживача, розра­хунках з постачальниками тощо.

ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ

ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

Як уже зазначалось, оборотні засоби підприємств знаходять­ся в постійному русі, переходять із сфери обігу до сфери виробниц­тва і у формі готової продукції знову повертаються до сфери обігу.

Цей процес дістав назву оборотності оборотних засобів. Для його характеристики застосовують такі показники: коефіцієнт оборотності за певний час, середню тривалість обороту, віддачу.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів Ko — це відношен­ня реалізованої продукції за певний проміжок часу Tо до суми серед­нього залишку оборотних засобів за цей період.

Середню тривалість оборот розраховують діленням трива­лості періоду на коефіцієнт оборотності:

Прискорення оборотності оборотних засобів залежить від ско­рочення зайвих запасів (виробничих) за рахунок встановлення ра­ціональних прямих господарських зв'язків, механізації та автома­тизації складського господарства, зниження матеріаломісткості виробів, досягнення ритмічної роботи підприємств, скорочення тривалості циклу виробництва продукції, прискорення руху доку­ментів, своєчасних розрахунків з виробниками, дотримання пла­тіжної дисципліни.

Оборотність оборотних засобів має вирішальне значення для своє­часної виплати заробітної плати працівникам підприємств.

4. КРУГООБОРОТ І ОБОРОТ ФОНДІВ

НЕОБХІДНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБОРОТУ ФОНДІВ

Ми вже розглядали кругооборот оборотних засобів. Вони є тільки частиною фондів. Було б неправильно обмежувати кругообо­рот фондів цією частиною. Існує кругооборот фондів. Без нього при­пиняється виробництво і, по суті, економічне життя. В умовах кри­зи, коли багато людей (як сьогодні «човники») займаються тільки купівлею і продажем за формулою Г-Т-Г (діє тільки сфера обігу, виробництво відсутнє), а багато підприємств припиняє роботу, повно­цінного кругообороту немає. В кінцевому підсумку, якщо не буде справжнього кругообороту, країні загрожує економічна катастрофа.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

Реферат на тему: Еволюція теорії державного регулювання. Економічний дирижизм. Теорія державного регулювання бере свій початок ще в період середньовіччя, коли для заохочення тих чи інших виробництв або ремесел надавались пільги в оподаткуванні. Але у ті далекі часи використання податкових важелів як інструментів впливу на економічне життя мало спорадичний характер. Меркантилісти були першою школою, яка у своїй теоретичній системі відвела податкам суттєву роль, як інструменту впливу держави на економіку. Згідно з їхньою ...

Функції ринку та форми їх реалізації

План. 1. Вступ. 2. Ринок як економічна категорія, сутність ринку. 3. Функції ринку. 4. Форми реалізацій функцій ринку. 5. Висновок. 1.Вступ. У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власно- сті на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиро- бників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою , а товаро-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товаро-грошові ...

Економічне зростання. Суть і види

зміст ВСТУП .3 1. Теорія економічного зростання .5 2. Типи економічного зростання 6 2.1 Екстенсивний тип 6 2.2. Інтенсивний тип 7 3. Фактори економічного зростання 10 4. Державне регулювання економічного зростання 14 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО РИСИ .15 Висновки .18 Список літератури .19 ВСТУП. Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення ...