Search:

Фонди підприємства

ЧАС ОБОРОТУ І ЙОГО СКЛАДОВІ

Оборот фондів потребує певного часу. Він розпочинається з моменту перетворення грошей на засоби виробництва і робочу силу і завершується створенням нової продукції та її реалізацією на рин­ку, тобто в обороті знову з'являються гроші. Час обороту фондів (капіталу) дорівнює часу виробництва і часу обігу.

Час виробництва — це період, впродовж якого фонди (капітал) перебувають у сфері виробництва.

Структуру часу обороту фондів ілюструє рис. 44.

Рис. 4. Час обороту виробничих фондів

Важливою складовою часу виробництва є робочий період. Він необхідний для перетворення предметів праці на готовий про­дукт.

Робочий період — основна частина часу виробництва, що скла­дається з тісно пов'язаних між собою робочих днів, годин, хвилин. Його обчислюють з допомогою нормування виробничих операцій. Тривалість робочого періоду в різних галузях виробництва неодна­кова. Наприклад, у текстильній, швейній, взуттєвій промисловості робочий період вимірюють годинами, у машинобудівній промисло­вості — днями, у суднобудівній — роками.

Робочий період є лише частиною часу виробництва. Є ще час перерв, що пов'язані з особливостями технологічних процесів. Наприклад, є час перерв, протягом якого предмети праці перебува­ють під впливом природних процесів: сушіння деревини, бродіння вина, хімічні реакції тощо. У тих галузях, де такий час виступає невід'ємною складовою технологічного процесу, час виробництва значно більший, ніж робочий період.

Скорочення часу виробництва—один із шляхів підвищення ефек-Івності виробництва. Цього досягають завдяки впровадженню у Іиробництво новітніх досягнень науки, нової техніки, прогресивних ехнологій, поліпшення організації виробництва.

Час обігу — це час придбання засобів виробництва, переміщен-товарів, їхнього продажу, зберігання товарних запасів, які підлягають реалізації.

Скорочення часу обігу залежить від розвитку всіх видів транспорту, удосконалення засобів зв'язку і комерційної інформації, вико­ристання електронної техніки для прогнозування динаміки попиту і пропозиції, використання раціональної реклами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

Зміст Вступ Розділ 1. Поняття інфляції. Розділ 2. Причини інфляції. Розділ 3. Види інфляції. Розділ 4. Інфляційні наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Додаток. Список використаної літератури. Мочерний С. “Основи економічної теорії”. – Київ: 1997 с. 100-107. Воробйов Є.М. “Економічна теорія”: - Київ – Харків: 2001 Климко Г.Н., Несторенко В.Н. “Основи економічної теорії”, - Київ, 1999 Будаговська С. “Мікроекономіка і макроекономіка”: - Київ, 1998 Загорський В.С. “Ринок цінних паперів” – Львів: Львів, 1995 ...

Роль іноземних інвестицій в економіці України

План роботи: Вступ. Стор. 3 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Стор. 4 Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Стор. 4 Економічний зміст, мета та завдання економічної діяльності. Стор. 7 Форми руху капіталу та інвестицій. Стор. 9 Інвестиційна стратегія та перспективна спрямованість інвестиційної діяльності. Стор. 11 Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі. Стор. 13 Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі. ...

Ринкова система і організація підприємництва

Ринкова система і організація підприємництва Ринкова система і важливі питання економіки. Суб’єкти ринкової економіки. Приватизація і її форми. Література, тести, контрольні питання. Ринкова система і важливі питання економіки. Ринкова система – це система вільної підприємницької діяльності. Вона охоплює питання: Скільки товарів і послуг необхідно виробляти. Що треба виробляти. Як треба виробляти продукцію. Куди і кому реалізувати продукцію. Як удосконалювати виробництво. Ринкова система – це механізм зв’язку попиту і ...