Search:

Шляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців з страхування

Реферати » Страхування » Шляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців з страхування

Формування ринкового господарства ставить нові вимоги щодо змісту та організації підготовки фахівців з економіки. Вирішенню цього завдання сприяє прийнятий в Україні Закон "Про освіту", який передбачає рівневу систему підготовки фахівців, ліцензування та акредитацію навчальних закладів, розширення їх прав щодо змісту та підготовки фахівців, вдосконалення структури навчальних планів за рахунок збільшення часу на самостійну роботу студентів.

Враховуючи зростання ролі фінансів, розширення фінансового сектору економіки, розвиток фінансового та страхового ринків, важливого значення в наші дні набрала підготовка фахівців з фінансів та страхування.

В Україні здійснена значна робота щодо визначення змісту освіти та підготовки фахівців зі страхування різного освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

Як відомо, зміст освіти визначається навчальними планами, за якими здійснюється навчальний процес. Значну роботу щодо формування змісту навчальних планів виконує науково-методична комісія з економічної освіти Міністерства освіти та науки України. Саме з її ініціативи до навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки була включена нормативна дисципліна "Страхування". Це дозволило підвищити загальний рівень підготовки економістів з питань страхування, що надзвичайно важливо в умовах ринкової економіки.

Враховуючи нормативний статус вказаної дисципліни вона викладається в усіх навчальних закладах України, які здійснюють підготовку бакалаврів з економіки. У той же час дані, які отримані при здійсненні акредитаційної експертизи Фаховою радою з напрямку "Економіка і підприємництво" Міністерства освіти і науки України, свідчать, що навчально-методичне забезпечення, зміст і якість викладання дисципліни "Страхування" у багатьох навчальних закладах, особливо недержавної форми власності, мають суттєві недоліки. Це є наслідком недостатньої кількості кваліфікованих викладачів, які викладають вказану дисципліну, недостатнього забезпечення навчальних закладів підручниками та методичними розробками з дисципліни “Страхування”.

Навчальний план підготовки бакалаврів зі спеціальностей “Фінанси” і “Банківська справа” включає також нормативну дисципліну “Страхові послуги”, що сприяє підвищенню рівня практичної підготовки фахівців вказаних спеціальностей в галузі страхування.

Аналіз свідчить, що якісний склад викладачів, які забезпечують підготовку бакалаврів з фінансів та банківської справи в державних вищих навчальних закладах України дещо вищий. Крім того, дисципліна “Страхові послуги” вивчається на основі уже отриманих студентом базових знань зі страхування. Це загалом дозволяє забезпечити більш якісну підготовку фахівців вказаних спеціальностей для роботи на страховому ринку.

Важливе значення для забезпечення потреб страхового ринку у фахівцях вищої кваліфікації має підготовка магістрів зі страхової справи. Досвід їх підготовки, нагромаджений в Україні, заслуговує на вивчення та узагальнення.

Підготовка магістрів зі страхування здійснюється за двома напрямами.

По-перше, вони готуються з числа випускників вищих навчальних закладів, які мають рівень бакалавра зі спеціальності “Фінанси”. У цьому випадку підготовка магістрів триває один рік.

По-друге, вони готуються з числа фахівців, які мають вищу неекономічну освіту. У цьому випадку підготовка триває два роки. За цим напрямком, як правило, магістри готуються з числа фахівців, що вже працюють в страхових компаніях, тобто мають достатню практичну підготовку.

Зміст та якість підготовки магістрів зі страхування вимагають особливої уваги до розробки навчальних планів. Протягом останніх років здійснена значна робота з удосконалення навчальних планів їх підготовки. Діючий в КНЕУ навчальний план підготовки магістрів зі страхування передбачає вивчення дисциплін двох рівнів

В першу чергу це цикл нормативних дисциплін загальноуправлінського рівня: “Фінансовий менеджмент”, “Стратегічний менеджмент”, “Міжнародний менеджмент”, “Управління персоналом”, “Управління фінансовою санацією підприємств”.

В другу чергу це цикл дисциплін фахового спрямування: “Страховий маркетинг”, “Актуарні розрахунки”, “Облік і аудит в страхових організаціях”, “Перестрахувальні операції”.

Названі дисципліни визначені і рекомендовані науково-методичною комісією з економічної освіти Міністерства освіти і науки України для підготовки магістрів зі страхування, а, отже, в значній мірі визначають зміст освіти. Одночасно навчальним закладам надано право (передбачена відповідна кількість годин в навчальних планах) для викладання дисциплін за вибором навчального закладу, роботодавців, студентів. Формуванню навчальних планів за рахунок вибіркових дисциплін фахового спрямування повинна приділятись значна увага.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі

Виникнення служб Асістансу логічно витікає з системи взаємовідносин страхових компаній зі своїми клієнтами. Прагнення страхової компанії як фінансової установи сконцентруватися саме на страхових функціях (андерайтинг, супровід ризиків, здійснення страхових виплат) приводить до появи навколо неї численних компаній, які їй асістують. До них, крім безпосередньо Асістансів, можна віднести й страхових агентів та страхових брокерів; консалтингові, юридичні й інші служби, що працюють в унісон зі страховою компанією. Однак, відому ...

Яким має бути образ страхового агента

Сьогодні можна впевнено сказати, що з кожним роком все більше зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Яскравим свідченням цьому є постійно зростаючі активи страхових компаній, кількість страхових відшкодувань та підписаних угод. Однак потенціал можливостей вітчизняного страхування значно більший і потребує розвитку. Цьому могла б сприяти масована пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не ...

Аналіз страхового ринку Коломийського району

Якщо проаналізувати страховий ринок Коломиї та Коломийського району, то основними лідерами на даному ринку виступають такі страхові товариства як “Захід-Резерв” та “Оранта”. Що стосується районного ринку, то більша частка страхових операцій припадає на “Оранту”. Національна Акціонерна Страхова Компанія «Оранта» була заснована 25 листопада 1921 року. Відтоді і до 1993 року Компанія носила назву «Укрдержстрах». Ця організація за будь-яких часів відігравала безперечно вагому роль у житті суспільства, займаючись задоволенням ...