Search:

Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами

В 1921р. на Х з’їзді політика “воєнного комунізму” була замінена новою економічною політикою. Основні заходи НЕПу:

відновлення торгівлі і товарно-грошових відносин;

введення стійкої грошової одиниці, надання їй конвертованості;

дозвіл приватної торгівлі;

денаціоналізація середніх та дрібних підприємств, повернення їх старим власникам;

введення господарчого розрахунку на підприємствах (право продажу надпланової продукції);

дозвіл іноземних інвестицій;

відновлення матеріальних стимуляторів виробництва;

розвиток кооперації та оренди;

зменшення державного втручання в економіку;

заміна продрозверстки продподатком.

В 1922-1924 рр. було введено нову грошову одиницю – червонець, який дорівнював 10 золотим карбованцям, став конвертованим і сприяв оздоровленню економіки в цілому. Була введена єдина система податків, створювалися ощадні каси та ощадний банк.

В 1927 р. в Україні обробляли землі більше, ніж у 1913 р. на 10%, а виробництво зерна вже в 1925 р. досягло довоєнного рівня. Сформувалася єдина система кооперації: споживчої, сільськогосподарської, кредитної, виробничої.

Підсумки НЕПУ:

відновлено зруйноване за роки війни господарство;

зросло промислове та с/г виробництво;

пожвавилась торгівля і товарооблік;

була знята соціальна напруга.

Разом з тим, зовнішня торгівля стала виключно держаною монополією, всі великі підприємства залишились у державній власності.

В 1927-1928 рр. мала місце чергова хлібозаготівельна криза і в 1929 році Йосип Сталін заборонив НЕП і запровадив командно-адміністративні методи управління народним господарством.

В 20-х роках була проведена партійна дискусія про те, якими шляхами йти, щоб досягти рівня світового економічного розвитку, в якій перемогла лінія Сталіна, його соратників - прихильників авторитарних форм управління. Була обрана стратегія прискореного розвитку важкої промисловості, основними етапами якого були п’ятирічки.

Основними джерелами індустріалізації були:

націоналізація промисловості;

збiльшення прямих i непрямих податкiв;

використання трудового ентузiазму трудiвникiв i примусової працi полiтв’язнiв;

колективiзацiя сiльського господарства;

конфiскацiя церковного та монастирського майна;

прибутки вiд зовнішньої торгiвлi;

колонiальний визиск поневолених народiв.

Вже перший п’ятирічний план, який передбачав: - реконструкцiю та будiвництво в Українi промислових пiдприємств був несприятливим для неї. В країнi прискореними темпами розвивалися лише тi галузi, що забезпечували паливом та металом промисловість Росiї. Наступнi п’ятирiчки не внесли суттєвих змiн. На вiдмiну вiд розвинених країн свiту, iндустрiалiзацiя здiйснювалася не для задоволення споживчих потреб населення, а навпаки споживання промислової продукцiї населенням обмежувалося. Курс на iндустрiалiзацiю був слабо пiдготовлений. Бракувало коштiв, обладнання, квалiфiкованих кадрiв. Але завдяки ентузiазму простих людей з’явилися 35 промислових гiгантiв вартiстю 100 млн.крб. з них 12 - на Українi: Запорiжсталь, Криворiжсталь, Азовсталь, Днiпроалюмiнiйбуд, Краматорський машинобудiвний завод, ХТЗ.

Реконструйованi Луганський паровозобудiвний, 4 металургiйнi -Макiївський, Днiпродзержинський, Днiпропетровський, Комунарський, Штерiвська ДРЕС, Зуївська ДРЕС, потужнiстю вiдповiдно 157, 150 тисяч КВТ.

Пiдсумки iндустрiалiзацiї.

Питома вага важкої промисловостi в промисловому виробництвi збiльшилася з 68,7% в 1928 роцi до 92,5% у 1938 роцi, а по чисельностi робiтникiв з 43,2% до 83%. Україна зайняла II мiсце в Європi пiсля Нiмеччини по виплавцi чавуну, четверте мiсце в свiтi по видобутку вугiлля. По виробництву машин йшла попереду Францiї, Iталiї наздоганяла Англiю.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Центральний підприємницький ремесловий реєстр

Першочерговими цілями при формування центрального підприємницького ремеслового реєстру були організація розширеного інформаційного джерела про підприємницьку діяльність, підготування заздалегідь актуальної статистики про стан ремесла підприємницької діяльності, реалізування економічних положень до реєстру фірми, а також впровадження поворотного кругу даних для автоматизованого здійснення обов’язків по оповіщенню промисловими установами. В рамках доповнення до закону про ремісничу діяльність від 1996 року були визначені ...

Регулювання міжнародної економічної діяльності

1.Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки. Для України (як і для інших країн з економікою транзитивного типу) необхідним є створення ефективної системи відкритої економіки в умовах радикальної структурної реформи. Інколи, як в українському випадку, ці завдання відбуваються у новій національно-державній визначеності. І все це – на тлі жорстокої конкуренції на світових ринках за гострого дефіциту власних та мобілізованих закордонно-фінансових ресурсів. Механізм саморегулювання сучасної ...

Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

Питання № 10 ПЛАН 1. Питання № 10. Які види грошових потоків відображені в звіті про рух грошових коштів? ........................... 3 2. Питання № 37 Що таке альтернативний проект? Як порівняти проекти різної тривалості? .................................... 6 3. Задача № 10 ......................... ...