Search:

Законодавство України про військову службу

Підготовка громадян до служби в Збройних Силах України включає: допризовну підготовку юнаків, підго­товку призовників з військово-технічних спеціальнос­тей, підготовку до^вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів вищих навчальних зак­ладів за програмою офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня загаль­ноосвітньої підготовки, вивчення державної мови, пат­ріотичне виховання.

Важливе значення має допризовна підготовка у нав­чально-виховних закладах. Юнаки, які не пройшли допризовної підготовки у навчальних закладах, не атес­товані або одержали незадовільну оцінку з цього предме­та, повинні обов'язково пройти перед призовом в армію допризовну підготовку в оборонно-спортивному оздоров­чому таборі з відривом від виробництва.

Щороку в січні—березні до призовних дільниць при­писуються громадяни, яким у рік приписки виповнюєть­ся 17 років. Такі юнаки вважаються призовниками і бе­руться на військовий облік.

Підготовка призовників, які досягли 17-річного віку, з військово-технічних спеціальностей проводиться в нав­чальних організаціях Товариства сприяння обороні Укра­їни (ТСОУ) і в закладах професійно-технічної освіти.

ВИДИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Військова' служба підрозділяється на строкову війсь­кову службу і військову службу за контрактом; існує також альтернативна служба.

На строкову військову службу в мирний час призи­ваються громадяни України чоловічої статі, які придатні до неї за станом здоров'я і віком і яким до дня відправ­ки у військові частини виповнилося 18 років. Юнаки, які виявили бажання навчатися у військових навчаль-*ЇЇих закладах, можуть бути зараховані до них при досяг­ненні ними 17-річного віку.

Призов громадян на строкову військову службу про­водиться двічі на рік — весною та восени, на підставі Указу Президента України, що публікується у засобах масової інформації не пізніше як за місяць до початку призову. Після оголошення Указу Президента кожний призовник зобов'язаний прибути у той пункт і в той строк, що вказані військовим комісаріатом у повістці.

Громадяни призовного віку, які не пройшли строкової військової служби і без законних підстав не перебувають на військовому обліку, а також призовники, які тимча­сово виїхали з постійного місця проживання в іншу міс­цевість і не стали там на військовий облік, зобов'язані прибути до військового комісаріату у семиденний строк після Указу Президента.

Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, допускається лише до опубліку­вання Указу Президента України про черговий призов. Виняток становлять ті призовники, які переведені на роботу в іншу місцевість, переїхали на нове місце про­живання, прийняті до навчального закладу і вибувають для продовження освіти, закінчили навчальний заклад і за розподілом направляються на роботу.

Поважними причинами неприбуття громадянина до призовної дільниці у строки, встановлені військкоматом, визнаються: хвороба громадянина; смерть або тяжка хвороба близького родича; перешкоди стихійного харак­теру. Причини неприбуття мають бути підтверджені від­повідними документами.

Для проведення призову громадян на строкову війсь­кову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії. На них покладається: організація медичного огляду призовників; прийняття рішення про призов на строкову військову та альтернативну службу і призна­чення їх для використання на службі; надання відстроч­ки або звільнення від призову на строкову військову службу; прийняття рішення про направлення призов­ників, які виявили бажання, у військові навчальні зак­лади для складання вступних іспитів або про відмову їм у цьому за станом здоров'я, у зв'язку з недостатнім загальноосвітнім рівнем підготовки чи моральними якос­тями; прийняття рішення про направлення до слідчих органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.

Рішенням призовної комісії відстрочка від призову на строкову військову службу може надаватися: за сі­мейними обставинами, за станом здоров'я, для продов­ження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Законодавство України про військову службу

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової ...

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...

Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Щоб сформувати у себе психологічну готовність до служби в Збройних Силах України, недостатньо зрозумі­ти її,суть і особливості, необхідно також оволодіти спосо­бами і методиками її визначення, завдяки чому ви змо­жете об'єктивно оцінити свою готовність до військової служби, виявити її недоліки та продумати програму са­мовдосконалення. Водночас потрібно пам'ятати, що нія­кі психологічні методики вивчення особистості не є абсо­лютними, універсальними, тобто такими, що дають вичерпну відповідь про рівень готовності до ...