Search:

Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

Реферати » Військова справа, ДПЮ » Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

Військовослужбовцям і членам їх сімей держава забезпечує соціальний і правовий захист, надає цілий ряд пільг. Відповідно до закону України «Про соціаль­ний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» їм надаються соціальні гарантії з питань праце­влаштування, житла, освіти, відпочинку, гарантується свобода наукової, технічної, художньої творчості.

Пільги військовослужбовцям, передбачені трудовим законодавством. Час перебування на військовій службі зараховується до загального і безперервного трудового стажу, а також до стажу роботи за спеціальністю. Війсь­ковослужбовці не мають права займатися підприємниць­кою діяльністю.

За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах, орга­нізаціях, незалежно від форм власності і господарюван­ня, зберігається при звільненні з військової служби пра­во на працевлаштування їх у тримісячний строк на тому самому підприємстві (в установі чи організації) або його правонаступникові (підприємстві, що утворилося на базі попереднього) на посаду, не нижчу за ту, яку вони зай­мали до призову на військову службу. Звільненим з вій­ськової служби надається матеріальна допомога в розмі­рі місячної заробітної плати за рахунок коштів дер­жавного бюджету. Вони користуються за інших .рівних умов переважним правом на залишення на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби.

Воїни строкової служби, сім'ї яких втратили годува­льника (батька, матір, сестру, брата, дружину) і не ма­ють інших працездатних членів сім'ї, звільняються з вій­ськової служби достроково.

Держава забезпечує соціальну і професійну адапта­цію звільненим військовослужбовцям строкової служби, які до призову не встигли працевлаштуватися. Громадя­нам, призваним на строкову військову службу чи прий­нятим на службу за контрактом, виплачується вихідна допомога в розмірі двомісячної заробітної плати.

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право на прийняття на роботу і на залишення на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлен­ня для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплату на період навчання середньої місячної заробітної плати. Органи місцевої влади повинні у першочерговому по­рядку працевлаштовувати дружин військовослужбовців строкової служби в разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, уста­нови, а також влаштовувати їхніх дітей у дошкільні зак­лади, незалежно від їх відомчої приналежності.

Матеріальне забезпечення та відпочинок військово­службовців строкової служби. Держава гарантує військо­вослужбовцям матеріальне та інше забезпечення в розмі­рах, що стимулюють зацікавленість громадян України у військовій службі. Військовослужбовці одержують за державний рахунок, відповідно до посади і звання, гро­шове забезпечення, а також майно, житло, харчування.

Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраж­дали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, користу­ються всіма пільгами, передбаченими законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Час служби, відпочинку, нарядів, чергування війсь­ковослужбовцям строкової служби встановлюється від­повідно до статутів Збройних Сил України. При виконан­ні ними обов'язків військової служби у вихідні, святко­ві і неробочі дні час відпочинку встановлюється коман­диром (начальником).

Військовослужбовцям строкової служби за весь період військової служби надаються відпустки триваліс­тю: солдатам і матросам — 20 діб, старшинам і сержан­там — 25 діб, без урахування часу, потрібного для пере­їзду до місця проведення відпустки і назад.

Пільги в галузі охорони здоров'я. Передбачається створення необхідних санітарно-гігієнічних і побутових умов з урахуванням специфіки служби та економічної обстановки. Військовослужбовці забезпечуються безпла­тною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах. Якщо таких закладів немає за місцем служби (а також у невідкладних випадках), ме­дична допомога військовослужбовцям надається у ліку­вально-профілактичних закладах Міністерства охорони здоров'я України. Медична допомога членам сімей війсь­ковослужбовців надається на загальних підставах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Щоб сформувати у себе психологічну готовність до служби в Збройних Силах України, недостатньо зрозумі­ти її,суть і особливості, необхідно також оволодіти спосо­бами і методиками її визначення, завдяки чому ви змо­жете об'єктивно оцінити свою готовність до військової служби, виявити її недоліки та продумати програму са­мовдосконалення. Водночас потрібно пам'ятати, що нія­кі психологічні методики вивчення особистості не є абсо­лютними, універсальними, тобто такими, що дають вичерпну відповідь про рівень готовності до ...

Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

Військовослужбовцям і членам їх сімей держава забезпечує соціальний і правовий захист, надає цілий ряд пільг. Відповідно до закону України «Про соціаль­ний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» їм надаються соціальні гарантії з питань праце­влаштування, житла, освіти, відпочинку, гарантується свобода наукової, технічної, художньої творчості. Пільги військовослужбовцям, передбачені трудовим законодавством. Час перебування на військовій службі зараховується до загального і безперервного трудового стажу, а ...

Бій у Катеринославі

Наприкінці грудня 1917 року в Україні склалась вкрай напружена політична ситуація . Тривала ворожнеча в керівництві Центральної Ради , а Центральна Рада та Раднарком в свою чергу конфліктували між собою . Раднарком не міг дійти згоди із більшовиками Харкова , а харківські більшовики не хотіли визнавати самостійність київських більшовиків .Тривала боротьба Раднаркому з Донським урядом та білогвардійцями , ситуація на німецькому фронті була нестабільною в тилу панував розлад та анархія . За таких обставин неможливо було ...