Search:

Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій прирівню­ються у правах до інвалідів та учасників Великої Вітчиз­няної війни.

Воїни строкової служби, курсанти військових навчальних закладів, за наявності відповідних медичних по­казань, забезпечуються безплатним санаторно-курорт­ним лікуванням.

Лікувально-оздоровча робота з юнаками перед при­зовом в армію проводиться за місцем проживання, нав­чання або роботи органами та закладами охорони здоров'я. За результатами медичного огляду юнакам признача­ється необхідне лікування.

Права та пільги, передбачені житловим законодав­ством. Військовослужбовці строкової служби розміщу­ються в казармах (на кораблях) згідно з військовими статутами. За ними зберігається житлове приміщення, яке вони займали до призову на службу. Протягом перших трьох місяців служби їх житлова площа не по­винна ніким заселятися; потім ця площа, якщо на ній не проживають члени сім'ї військовослужбовця, може бути надана іншим громадянам, які зобов'язані звільнити її при поверненні військовослужбовця зі служби. В разі відмови нових жильців звільнити приміщення вони під­лягають виселенню у судовому порядку, незалежно від терміну надання їм іншого приміщення. Воїни строкової служби не можуть бути виключені зі списків громадян, прийнятих на квартирний облік.

Курсантам вищих військових навчальних закладів, які мають сім'ю, надається житлова площа у сімейних гуртожитках. Якщо гуртожитку немає, їм виплачується за місцем служби грошова компенсація за тимчасове піднаймання (наймання) житлового приміщення в роз­мірах, визначених Кабінетом міністрів України.

Пільги в галузі освіти. Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання, при звіль­ненні зараховуються для продовження навчання до того самого навчального закладу, де вони навчалися до при­зову. Військовослужбовці строкової служби можуть всту­пати тільки до військових навчальних закладів. Військо­вослужбовцям, допущеним до вступних екзаменів у вищі військові навчальні заклади, надається для підготовки додаткова 30-добова відпустка.

Інші пільги військовослужбовцям строкової служби. Військовослужбовці строкової служби звільняються від прибуткового оподаткування з усіх видів грошового забез­печення, яке вони одержують у своїй військовій частині, а військові-будівельники — з отримуваної ними заробіт­ної плати.

Військовослужбовці строкової служби користуються правом безплатного проїзду міським пасажирським тран­спортом (всіма видами, за винятком таксі), автомобіль­ним транспортом загального користування у сільській місцевості, залізничним і водним транспортом примісь­кого сполучення, автобусами приміських сполучень.

Військовослужбовці строкової служби мають право безплатно відправляти й одержувати листи. Безплатни­ми поштовими посилками відправляється особистий одяг юнаків, призваних на строкову військову службу.

Існує ряд інших соціальних гарантій і пільг для військовослужбовців строкової служби.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Яка роль українського законодавства в розбудові національних Збройних Сил?

2. Якими правовими документами регламентується діяльність військовослужбовців ?

3. Перекажіть зміст закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

4. Які соціальні гарантії та пільги надає держава військово­службовцям?

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Важливим етапом, революційною подією у розвитку зброї та збройної боротьби стало застосування пороху як метального засобу і виникнення вогнепальної зброї. Офіційною датою виникнення вогнепальної зброї, принаймні серед європейських народів, вважається XIV століття. На Русі вперше про неї згадує «Софій­ський временник» у 1382 р. під час оборони Москви від татар та «Галицький часопис» у 1389 р. У XIV столітті стрілецькою зброєю були гармати, зменшені настільки, що можна було стріляти з руки, ...

Постріл

Пострілом називається викидання кулі з каналу ство­ла під дією порохових газів, що утворюються при згорянні порохового заряду. Постріл відбувається за дуже малий проміжок часу (0,001—0,06 с). Від удару бойка по капсу­лю патрона виникає полум'я, від якого загоряється по­роховий заряд; при цьому утворюється велика кількість дуже нагрітих газів, які збільшуються в об'ємі і створю­ють високий тиск, що діє в усі боки з однаковою силою. Під тиском газів 250—500 кгс/см2 куля зсувається з місця, врізається у нарізи і ...

Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

Військовослужбовцям і членам їх сімей держава забезпечує соціальний і правовий захист, надає цілий ряд пільг. Відповідно до закону України «Про соціаль­ний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» їм надаються соціальні гарантії з питань праце­влаштування, житла, освіти, відпочинку, гарантується свобода наукової, технічної, художньої творчості. Пільги військовослужбовцям, передбачені трудовим законодавством. Час перебування на військовій службі зараховується до загального і безперервного трудового стажу, а ...