Search:

Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

Фашизм – крайня права тоталітарна національна політична течія, що виникла у 20-х роках ХХ ст.. як реакція на події Першої світової війни, являє собою відкрито терористичну диктатуру.

В умовах загострення внутрішньополітичної ситу­ації в країнах Європи після Першої світової війни особ­ливої популярності набули радикальні рухи. Лівий ра­дикалізм набрав форми комуністичного руху, правий фашизму (в Італії) і нацизму в Німеччині. Іншою при­чиною появи фашизму на політичній арені Європи був жах правлячих кіл Перед встановленням комуністичної диктатури у своїх країнах. Соціальною базою фашизму стали люмпенізовані маргінальні верстви населення, дрібна буржуазія, яка розчарувалась у демократії. Чисельність цих верств у період нестабільності! (1918- 1923) і економічної кризи (1929 - 1933) значно1 зросла.

Само слово «фашизм» означає «в'язанку хмизу», що символізувала силу згуртованих єдиною метою людей, Першим у XX ст. використав цей термін Б. Муссоліні, який створив «Союз боротьби» у 1919 р.

В економічному відношенні фашизм призвів до надмонополізації економіки, що відповідало інтересам моно­полістичної буржуазії, до посилення експлуатації. У політичному - до встановлення диктатури фашистської партії та її вождя (фюрера - в Німеччині, дуче - в Італії, каудильйо - в Іспанії), заборони всіх партій, організацій, профспілок, молодіжних рухів, крім фашистських. У культурному відношенні фашизм призвів до надмірного вихваляння національних особливостей, культурної автаркії (відособлення), переслідування прогресивно мис­лячих діячів. У міжнародних відносинах - збройної аг­ресії проти незалежних держав.

Національні особливості фашизму:

в Італії фашизм зародився і здобув владу раніше, ніж в інших країнах (1922); влада була передана фашистам в результаті політичного тиску на уряд і короля;

у Німеччині влада до фашистів перейшла законним шляхом - після виборів, тут мала місце крайня форма фашизму - нацизм;

в Іспанії фашистська диктатура була встановлена пізніше, ніж в інших країнах, у результаті громадянсь­кої війни, і протрималася найдовше (до 1976). Встанов­ленню фашистської диктатури допомагали Німеччина та Італія.

Фашизм і комунізм, за всієї несхожості, - крайні антидемократичні та антицивілізадійні рухи, оскільки виступають проти основних здобутків сучасної цивілізації - демократії і свободи особи. З точки зору британського історики і соціолога К. Поппера поява цих рухів у XX ст. є реакцією суспільства на перехід від «закритого суспільства» до «відкритого».

Комуністична доктрина перебільшує і абсолютизує соціальний фактор у розвитку суспільства - історія представляється як суцільна боротьба класів, а фашизм - природний фактор. З точки зору фашистів історія - ніщо інше, як боротьба рас за панування над світом.

Національно-визвольний рух – рух за визволення власного народу з-під гніту іншої держави.

Національне питання - це питання про відносні: й між націями в багатонаціональних країнах, зокрема мі к націями країн-метрополій і залежних країн (колоній, підмандатних територій). Національне питання в ході боротьби за національне визволення набуває особливої гостроти із зародженням національно-визвольних рухів. На початку XX ст. особливо гостро воно стояло у найбільших багатонаціональних країнах Європи - Австро-Угорській, Російській імперіях. Небажання правля­чих верхівок цих країн справедливо вирішити національне питання призвело до розпаду цих держав. Однак російським більшовикам на початку 20-х років вдалося призупинити цей процес, оскільки вони пішли на деякі поступки національним рухам і національним почуттям народів «окраїн».

Не менш гострим це питання було і в найбільших країнах-метрополіях - Франції, Великобританії, Бельгії, Португалії, Іспанії, Італії. Проте національно-визвольні рухи в колоніях у цей період тільки зароджувалися, і у першій половиш XX ст. їх боротьба не дала відчутних ре­зультатів. Тільки Британська імперія з 1931 р. поступово, мирним шляхом починає перетворюватися на Британську Співдружність Націй.

Метою національно-визвольного руху є самовизначен­ня народів у залежних країнах, їх національне і соціаль­не визволення. Залежно від рівня самовизначення ці ру­хи можна поділити на автономістські, що домагаються для свого народу певної форми політичної чи культурної автономії у межах існуючої держави, і самостійницькі/ які ставлять за мету здобуття повної незалежності і відо­кремлення від метрополії. За методами досягнення мети рухи поділяються • на насильницькі і ненасильницькі. Класичний ненасильницький рух - кампанія громадянсь­кої непокори в Індії, очолювана М. Ганді.

У XX ст. національно-визвольний рух охопив Європу, Азію, Африку, Латинську Америку, тому багато істориків взагалі характеризують це століття як «століття націоналізму».

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Ататюрк Мустафа Кемаль

Мустафа Кемаль Ататюрк народився в грецькому місті Салоніки в родині дрібного митного службовця. Військову освіту одержав у військових училищах у Салоніках і Монистирі. У 1905 році успішно закінчив Академію генерального штабу в Константинополі. Армійську службу молодий офіцер сполучав з активною участю в русі младотурок. Кемаль був членом виконавчого комітету таємної громади "Ватан" ("Батьківщина"). У 1904 році Мустафа Кемаль був підданий короткочасному арешту за політичні переконання. Однією з причин ...

Зовнішня торгівля Речі Посполитої з країнами Західної Європи наприкінці ХV-першій половині 1VII ст.

У ХVІ – середині ХVП ст. торгівля в економічно розвинутих країнах Європи була одним з методів первісного нагромадження капіталу. В країнах з уповільненим економічним розвитком, навпаки, торгівля іноді стимулювала повернення до кріпосних форм господарювання, підпорядко­вувала місцеве виробництво інтересам європейського капіталу. Зростало значення торгового і тісно пов’язаного з ним лихварського капіталу. Укупець-скупник нерідко передворювався в капіталіста-підприємця. Унаслідок великих географічних відкриттів з’явилися нові ...

Мао Цзедун

Мао Цзедун народився 26 грудня 1893 р. у родині заможного селянина Мао Женъшена в провінції Хунань. У місцевій початковій школі він одержав класичне китайське утворення, що включало знайомство з філософією Конфуція і традиційною літературою. Навчання перервала революція 1911 р. Війська під керівництвом Сунь Ятсена скинули Маньчжурську династію Цін. Мао півроку прослужив в армії, виконуючи обов'язку зв'язкового в загоні. У 1912-1913 р. йому на настійну вимогу родичів довелося учитися в комерційній школі. З 1913 по ...