Search:

Пропозиція

Зміни в пропозиції. Кожен дослідник ринків знає, що фірми постійно змінюють свої товари і послуги. Що лежить в основі змін поведінки в пропозиції? Пропозиція змінюється, коли змінюється будь-який фактор, крім власної ціни товару. Щодо кривої пропозиції говорять, що пропозиція зростає чи зменшується, коли величина пропозиції збільшується (чи зменшується) за кожної ринкової ціни.

Коли ціна на автомобілі змінюється, то виробники змінюють обсяг виробництва і величину пропозиції, але крива пропозиції не переміщується. Навпаки, коли інші фактори впливають на зміну пропозиції, то змінюється пропозиція, а крива пропо­зиції переміщується.

Переміщення пропозиції

Графік 1. Збільшення пропозиції автомобілів.

Коли витрати виробництва падають або зростає іноземна конкуренція, пропозиція автомобілів зростає. За кожної ціни ви­робники постачатимуть більше автомобілів і крива пропозиції, отже, переміститься праворуч. (Що станеться з кривою пропо­зиції, коли заробітна плата в автомобільній промисловості різко зросте?)

Зміни у пропозиції можна показати на прикладі ринку автомобілів. Пропозиція збільшиться, якщо запроваджене фондозберігаюче комп'ютерне устаткування змен­шить затрати праці на виробництво автомобілів, якщо робітникам автомобільної галузі урізано заробітну плату, якщо японським виробникам автомобілів дозволили експортувати більше машин в США або якщо уряд зменшує регулятивні вимоги щодо даної галузі. Кожен з цих факторів призведе до зростання пропозиції авто­мобілів в США за кожної ціни. Графік 1показує збільшення пропозиції авто­мобілів.

Щоб перевірити своє розуміння переміщення пропозиції, подумайте над такими запитаннями. Що станеться з кривою пропозиції кукурудзи на графіку 1, коли сприятлива погода забезпечить небувалий врожай? Як вплинуть морози у Флориді на пропозицію мандаринового соку? Що сталося зі світовою пропозицією нафти, коли внаслідок розвалу СРСР зменшилося виробництво нафти?

2. Вплив на рівновагу змін у пропозиції та попиті

Аналіз апарату попиту і пропозиції може сказати більше, ніж просто повідомити про рівноважні ціну та кількість. Його також можна застосувати, щоб прогнозувати впливи змін в економічних умовах на ціну і кількість.

Грегорі Кінг, англійський письменник XVII ст., звернув увагу на те, що ціни на продукти харчування зростали, коли урожай був поганий. Коли цих продуктів було достатньо, то фермерам пропонували нижчі ціни за урожай. Пояснімо цю ситуацію, використовуючи пропозицію і попит на кукурудзу.

Через несприятливу для врожаю погоду зменшилась кількість кукурудзи, яку фермери поставляли за кожної ринкової ціни; таким чином, це перемістило криву пропозиції ліворуч. Це показано на графіку 1, де крива пропозиції на куку­рудзу перемістилась з SS до S'S'. Навпаки, крива попиту не перемістилася; люди мають однаковий попит на продовольчі товари і за хорошого, і за поганого врожаю.

Що станеться з ринком кукурудзи? За старої ціни фермери продавали надто мало кукурудзи, щоб забезпечити попит споживачів, і виникла її нестача. Тому ціна зросла, це стимулювало виробництво і збільшило величину пропозиції. Водночас знеохочується споживання і зменшується величина попиту. Ціна продовжує зростати доти, доки за нової рівноважної ціни величини попиту та пропозиції знову не зрівноважаться.

Згідно з графіком 1 нова рівновага перебуває на перетині в точці Е' — нової кривої пропозиції S'S' і початкової кривої попиту.

Так, поганий урожай або будь-яке інше переміщення кривої пропозиції ліворуч піднімає ціни і, за законом спадного попиту, зменшує величину попиту.

Припустімо, що падіння ціни на мінеральні добрива чи нове чудесне насіння збільшило пропозицію. Зобразіть нову криву S"S"' із новою точкою рівноваги Е". Чому рівноважна ціна нижча, тоді як рівноважна кількість більша?

Ми також можемо використовувати апарат попиту і пропозиції, щоб дослідити, як зміни в попиті впливають на ринкову рівновагу. Нехай значно підвищилися доходи сімей, і тепер кожен хоче більше кукурудзи. Це зображено на графіку 1 як "переміщення попиту". В такій ситуації за кожної ціни покупці потребують більшої кількості кукурудзи. Тому крива попиту переміщується праворуч з DD до D'D'.

Зміна попиту призводить до нестачі кукурудзи за старої ціни. Виникає боротьба за кукурудзу. Ціни зростатимуть доти, доки пропозиція і попит не досягнуть рівноваги за вищої ціни. Графічно збільшення в попиті змінило ринкову рівновагу з Е до Е" на графіку 1.

Для обох прикладів переміщення кривих попиту та пропозиції змінювалися фак­тори, що впливають на них. У випадку з кривою пропозиції могли відбутися зміни в технології, в цінах на фактори виробництва або у митній політиці. У випадку з кривою попиту один із факторів, що впливає на попит споживачів, змінився (доходи населення, ціни на товари-замінники, смаки) і, отже, вона перемістилася.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів. Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі. № з/п Показники Сума, грн. 1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00 2 Торгова націнка 0,20 3 7 ...

Економічне зростання. Суть і види

зміст ВСТУП .3 1. Теорія економічного зростання .5 2. Типи економічного зростання 6 2.1 Екстенсивний тип 6 2.2. Інтенсивний тип 7 3. Фактори економічного зростання 10 4. Державне регулювання економічного зростання 14 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО РИСИ .15 Висновки .18 Список літератури .19 ВСТУП. Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення ...

Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич­ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Термін ...