Search:

Пропозиція

Коли фактори, що стоять за попитом чи пропозицією, змінюються, це призво­дить до змін попиту чи пропозиції і зміни ринкової рівноважної ціни та кількості.

Графік 1—6. Переміщення у полоті або пропозиції змінюють рівноважні ціну та кількість.

а) Якщо крива пропозиції переміщується ліворуч, за старої ціни виникає нестача. Ціна зростатиме доти, доки величини попиту і пропозиції не зрівноважаться в новій точці Е'.

б) Переміщення кривої попиту призведе до надлишку попиту. Ціна збільшиться, коли рівноважні ціна і кількість перемістяться вгору в точку Е".

1. Значення рівноваги

Остання перешкода стосується значення терміну "рівновага". Це видно з такого твердження Скептика: "Як можна говорити, що попит і пропозиція визначають окрему рівноважну кількість? Продана кількість має завжди точно дорівнювати купленій кількості. Це справедливо незалежно від того, якою є ціна, і чи перебуває ринок у рівновазі, чи ні".

Це твердження підкреслює тонкість терміна "рівновага". Економіст може відпо­вісти ось як: "Ви цілком праві, що кількість куплена має дорівнювати кількості проданій. Але ми шукаємо ту рівновагу ринку, коли попит і пропозиція зрівнова­жені. За якої ціни кількість, яку споживачі хочуть купити, саме дорівнює тій кількості, яку виробники хочуть продати? Лише за такої ціни покупці і продавці будуть задоволені своїми рішеннями; тільки у стані рівноваги ціна ні зростатиме, ні спадатиме".

За нерівноважної ціни виміряні величини продажу і купівлі, очевидно, також будуть рівні. Проте за надто високої ціни є надлишок товарів, а виробники прагнуть продати більше товарів, ніж покупці купити. Це перевищення бажаної пропозиції над бажаним попитом почне тиснути на ціну, спричиняючи її падіння, доки зреш­тою вона не досягне того рівня рівноваги, де перетинаються дві криві.

У точці перетину попиту і пропозиції, і лише в ній, кожен буде задоволений:

покупець, виробник і економіст, який шукає ціну, за якої на ринку немає ні надлишку, ні нестачі.

Графік. Переміщення кривих і рух по кривих.

Почнемо з початкової рівноваги в точці Е з кількістю 10 одиниць. Випадок (а) — збільшення попиту (тобто переміщення кривої попиту) приводить до нової рівноваги 15 одиниць в точці Е'. У випадку (б) зміна в пропозиції означає рух по кривій попиту з точки Е в точку Е".

Розподіл через ціни

Розглянемо функції, що їх виконує ринковий механізм. Коли визначені рівноважні ціни і кількість всіх факторів виробництва та виготовлених товарів, ринок розміщує або розподіляє обмежені ресурси суспільства за можливими шляхами їх застосуван­ня. Хто здійснює цей розподіл — плановий відділ чи законодавчий орган? Розподіл відбувається через взаємодію попиту і пропозиції на ринку. Все розподіляється через гроші — гаманці покупців.

Які товари виготовляти? Відповідь дають ринкові ціни. Високі ціни на нафту стимулюють виробництво нафти, тоді як низькі ціни на кукурудзу вимивають ресурси з сільського господарства. Хто має більше грошей, має більший вплив на те, які товари виготовляти.

Для кого виготовляти? Вміст гаманця визначає розподіл доходу і споживання. Якщо у вас вищий доход, ви зможете придбати більший будинок, більше одягу і тривалішу відпустку.

Навіть питання як вирішується попитом і пропозицією. За низьких цін на куку­рудзу фермери не зможуть забезпечити себе дорогими тракторами і добривами і оброблятимуть лише найкращі землі. За високих цін на нафту нафтовидобувні компанії розміщатимуть свердловини у морських водах, застосовуватимуть нову сейсмічну техніку для пошуків нафти.

Ринкова економіка розв'язує основні економічні проблеми через взаємодію попиту і пропозиції.

Три ринки

Перед тим як закінчити ознайомлення з попитом і пропозицією, проаналізуймо три випадки ринків, де пропозиція і попит можуть допомогти з'ясувати, як встановлю­ються ціни і кількості.

Графік. Використання попиту і пропозиції (старі автомобілі, нафта і земля).

Економісти використовують пропозицію і попит, щоб аналізувати різноманітні ринки. Чи ви можете пояснити ці три приклади?

На графіку (а) показано конкурентний ринок старих автомобілів. Що ста­неться з цінами на старі автомобілі в період піднесення, коли доходи сімей зроста­ють? Графік (б) показує, як різко зросли ціни на нафту, коли ОПЕК (організація країн — експортерів нафти) встановила контроль над ціною на нафту (так званий нафтовий картель). Що станеться з величиною попиту на нафту, якщо ОПЕК розпадеться і ціни на нафту різко впадуть? Третій графік (в) визначає попит і пропозицію на землю в Манхеттені. Зауважте, як мало залежить пропозиція землі від ціни. Чи можете ви пояснити, чому зрослий попит на землю помітно підвищує ціни і майже не змінює величину пропозиції землі?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

1 Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. Попит - це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом. Ринковий попит - це сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни. На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори. Ціновий фактор - це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на величину попиту. Неціновий фактор - це якість товару, доходи населення, смаки і ...

Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

План Вступ 1. Стан розвитку фондового ринку в Україні 2. Загальні відомості про Українську фондову біржу (УФБ) 3. Головні економічні етапи становлення та розвитку Української фондової біржі Висновки Список використаної літератури Вступ Українська фондова біржа – важлива складова фондового ринку України. Фондова біржа — це організаційна форма ринку, на якому здійснюється торгівля цінними паперами — акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, пов'язаними з рухом кредитних ...

Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

План Вступ 1. Робоча сила як товар. Властивості товару робоча сила 2. Вартість товару робоча сила та фактори, які на неї впливають 3. Теорії заробітної плати Висновки Список використаної літеретури Вступ Вибір даної теми пояснюється її актуальністю, як у наш час, так і в різні історичні етапи розвитку політичної економії. Тема була актуальною протягом всього розвитку економікина. Кожен економіст намагався торкатися цієї проблеми – проблеми робочої сили та її вартості, висвітлюючи той чи інший бік питання. Та всі ...