Search:

Пропозиція

Коли фактори, що стоять за попитом чи пропозицією, змінюються, це призво­дить до змін попиту чи пропозиції і зміни ринкової рівноважної ціни та кількості.

Графік 1—6. Переміщення у полоті або пропозиції змінюють рівноважні ціну та кількість.

а) Якщо крива пропозиції переміщується ліворуч, за старої ціни виникає нестача. Ціна зростатиме доти, доки величини попиту і пропозиції не зрівноважаться в новій точці Е'.

б) Переміщення кривої попиту призведе до надлишку попиту. Ціна збільшиться, коли рівноважні ціна і кількість перемістяться вгору в точку Е".

1. Значення рівноваги

Остання перешкода стосується значення терміну "рівновага". Це видно з такого твердження Скептика: "Як можна говорити, що попит і пропозиція визначають окрему рівноважну кількість? Продана кількість має завжди точно дорівнювати купленій кількості. Це справедливо незалежно від того, якою є ціна, і чи перебуває ринок у рівновазі, чи ні".

Це твердження підкреслює тонкість терміна "рівновага". Економіст може відпо­вісти ось як: "Ви цілком праві, що кількість куплена має дорівнювати кількості проданій. Але ми шукаємо ту рівновагу ринку, коли попит і пропозиція зрівнова­жені. За якої ціни кількість, яку споживачі хочуть купити, саме дорівнює тій кількості, яку виробники хочуть продати? Лише за такої ціни покупці і продавці будуть задоволені своїми рішеннями; тільки у стані рівноваги ціна ні зростатиме, ні спадатиме".

За нерівноважної ціни виміряні величини продажу і купівлі, очевидно, також будуть рівні. Проте за надто високої ціни є надлишок товарів, а виробники прагнуть продати більше товарів, ніж покупці купити. Це перевищення бажаної пропозиції над бажаним попитом почне тиснути на ціну, спричиняючи її падіння, доки зреш­тою вона не досягне того рівня рівноваги, де перетинаються дві криві.

У точці перетину попиту і пропозиції, і лише в ній, кожен буде задоволений:

покупець, виробник і економіст, який шукає ціну, за якої на ринку немає ні надлишку, ні нестачі.

Графік. Переміщення кривих і рух по кривих.

Почнемо з початкової рівноваги в точці Е з кількістю 10 одиниць. Випадок (а) — збільшення попиту (тобто переміщення кривої попиту) приводить до нової рівноваги 15 одиниць в точці Е'. У випадку (б) зміна в пропозиції означає рух по кривій попиту з точки Е в точку Е".

Розподіл через ціни

Розглянемо функції, що їх виконує ринковий механізм. Коли визначені рівноважні ціни і кількість всіх факторів виробництва та виготовлених товарів, ринок розміщує або розподіляє обмежені ресурси суспільства за можливими шляхами їх застосуван­ня. Хто здійснює цей розподіл — плановий відділ чи законодавчий орган? Розподіл відбувається через взаємодію попиту і пропозиції на ринку. Все розподіляється через гроші — гаманці покупців.

Які товари виготовляти? Відповідь дають ринкові ціни. Високі ціни на нафту стимулюють виробництво нафти, тоді як низькі ціни на кукурудзу вимивають ресурси з сільського господарства. Хто має більше грошей, має більший вплив на те, які товари виготовляти.

Для кого виготовляти? Вміст гаманця визначає розподіл доходу і споживання. Якщо у вас вищий доход, ви зможете придбати більший будинок, більше одягу і тривалішу відпустку.

Навіть питання як вирішується попитом і пропозицією. За низьких цін на куку­рудзу фермери не зможуть забезпечити себе дорогими тракторами і добривами і оброблятимуть лише найкращі землі. За високих цін на нафту нафтовидобувні компанії розміщатимуть свердловини у морських водах, застосовуватимуть нову сейсмічну техніку для пошуків нафти.

Ринкова економіка розв'язує основні економічні проблеми через взаємодію попиту і пропозиції.

Три ринки

Перед тим як закінчити ознайомлення з попитом і пропозицією, проаналізуймо три випадки ринків, де пропозиція і попит можуть допомогти з'ясувати, як встановлю­ються ціни і кількості.

Графік. Використання попиту і пропозиції (старі автомобілі, нафта і земля).

Економісти використовують пропозицію і попит, щоб аналізувати різноманітні ринки. Чи ви можете пояснити ці три приклади?

На графіку (а) показано конкурентний ринок старих автомобілів. Що ста­неться з цінами на старі автомобілі в період піднесення, коли доходи сімей зроста­ють? Графік (б) показує, як різко зросли ціни на нафту, коли ОПЕК (організація країн — експортерів нафти) встановила контроль над ціною на нафту (так званий нафтовий картель). Що станеться з величиною попиту на нафту, якщо ОПЕК розпадеться і ціни на нафту різко впадуть? Третій графік (в) визначає попит і пропозицію на землю в Манхеттені. Зауважте, як мало залежить пропозиція землі від ціни. Чи можете ви пояснити, чому зрослий попит на землю помітно підвищує ціни і майже не змінює величину пропозиції землі?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Підприємництво і підприємство

ВСТУП Вихідною ланкою економіки є підприєм­ства (фірми). Саме вони вирішують пробле­му створення сотень і тисяч видів товарів і послуг для задоволення потреб членів сус­пільства. Ефективна діяльність підпри­ємств визначальною мірою залежить від знань, організаторських здібностей та ініціативи підприємців. Умовами діяльності підприємств і під­приємців є наявність таких чинників, як інтелектуальний, речовий (фізичний) і при­родний капітал. Результат підприємниць­кої діяльності виявляється у створенні но­вих благ і якостей. ...

Сутність, принципи та функції підприємства

Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники: / Кожне під-во вступає у відносини власності з ін. під-вами (при купівлі сировини, наданні й / \ отримуванні послуг), державною (при сплаті податків до бюджету), банками (при отриманні кредитів). На під-ві відбувається одиничний поділ праці (цехи, дільниці, відділи). Одиничний поділ праці між працівниками здійснюється за професіями, спеціальностями. Під-во виступає у відносини кооперації, спеціалізації, комбінування з ін. пІд-вами, ...

Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

Зміст Вступ………………………………………………………………………….2-3 1. Причини появи й існування монополій…………………………… .3-8 2. Форми, види монополій та наслідки монополізації економіки… .8-21 3. Антимонопольна політика держави……………………………….21-24 4. Антимонопольне законодавство України…………………………24-30 Висновки……………………………………………………………….… 31-32 Список використаної літератури…………………………………………….33 Наріжним каменем усієї логіки при­ватного підприємництва є визнання активної конкуренції на вільних рин­ках. Якщо ми бажаємо зберегти цю систему, ...