Search:

Журналістика як сфера масового розуміння

Ступінь щирості діалогу з читачем (інакше кажучи, ступінь діалогічності спілкування через пресу) прямо залежить від ступеня свободи преси взагалі й даної газети чи телерадіокомпанії зокрема. Зворотний бік цієї істини виглядає дуже непривабливо та й небезпечно для редакцій преси соціально відповідальної моделі. Як тільки читачі побачать, що замість спілкування з газетою починається їхнє "комунікування" - дуже швидко таке видання відчує зменшення аудиторії. У такому контексті краще вже обирати стратегію базового рівня, тобто просто інформувати: так менше ризику втратити довіру публіки.

Можна було б поставити тут наступне запитання, про те, що преса є засобом масового розуміння, якби це не було так драматично передчасно. Спочатку має закінчитися інформаційний бум, прийти усвідомлення того, що головне у інформації - не її кількість і навіть не якісні характеристики, а її якісне засвоєння, тобто розуміння. Найкраща інформація нічого не варта, якщо її не зрозуміли: її просто немає у того, кому вона адресована. Повинна настати епоха постінформаційна, і вона, цілком імовірно, матиме назву епохи герменевтики.

Тоді й настане час назватися ОМР - органами масового розуміння. Тоді все стане на свої місця.


Література

1. Бахтин М. М. Проблема диалогической речи // Собр. соч.: В 7 т., Т. 5. - М.: Русские словари, 1996. - Т. 5. - С. 209 - 218.
2. Бахтин М. М. Проблема текста // Собр. соч.: В 7 т., - М.: Русские словари, 1996. - Т. 5. - С. 306 - 328.
3. Брудный А. А. Понимание и общение. - М.: Знание, 1989. - 64 с.
4. Владимиров В. М. Комерційна журналистика як галузь інформаційного бізнесу. - Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1995. - 137 с.
5. Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях. - Луганск: Изд-во Восточноукраинского гос. ун-та, 1998. - 134 с.
6. Каган М. С. Мир общения: проблема межсубъективных отношений. - М.: Политиздат, 1988. - 319 с.
7. Кохлікян Р. Метафізика здійснення безадресного дискурсу (Про здійснення розуміння) // Філософська думка. - 1999. - № 1-2. - С. 43 - 63.
8. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К.: Вид-во КНУ імені Т. Шевченка, 1999. - 634 с.
9. Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык / Подгот. текста Ю. С. Рассказова, О. А. Сычева; Комментарии Ю. С. Рассказова. - М.: Лабиринт, 1999. - 300 с.
10. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. - К.: Видавничий центр "Київський університет", 1999. - 308 с.
11. Різун В. В. Природа й структура комунікативного процесу. Лекційний фонд Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка (лекція друга). - К., 2000. - 28 с.
12. Сознание и понимание. - Фрунзе: Илим. - 1982. - 123 с.
13. Anderson David, Benjaminson. Investigative Reporting. Bloomington; London. Indiana University Press. - 1976. - 307 p.
14. Cherry C. On Human Communication. A Review, a Survey and a Criticism. Cambridge (Mass) - L, 1966. - P. 3-5.
15. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analisy prasy, radia, telewizji i Internetu/ - Warszawa-Krakow: Wydawniyctwo naukowe PWN, 1999. - 336 s.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Преса Донбасу - від зародження до 1917 р.

Територія, яку нині займають Донецька та Луганська області, довгий час належала до Катеринославської губернії (нині Дніпропетровська область). Тому початком місцевої журналістики слід вважати 1838 рік, коли за рішенням царського уряду в семи губерніях Малоросії почали видаватися офіціозні газети губернських управ. “Екатеринославские губернские ведомости” - одна з них, перший номер її було видано 7 січня 1838 року, останній у 1918 році.У різні періоди вона виходила раз, двічі (з 1868 р.) або тричі (з 1904 р.) на тиждень, а з ...

Welcome to the world of tales

ВСТУП Про навчальну функцію гри відомо вже давно. Використовуючи її як засіб навчання, відомі педагоги стверджували, що в ній закладені великі потенційні можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяль­ність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей. Видатні діячі епохи Відродження (Франсуа Рабле, Бразм Роттердамський та інші) приділяли велику увагу іграм саме під час вивчення іно­земних мов. Але, незважаючи на очевидну доцільність, вони ще недо­статньо використовуються в шкільній практиці. На ...

Трансформація телевізійного сюжету в газетний текст

Слово "трансформація" походить від латинського transformare - перетворювати. "Зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь" [10, 233]. Розглянемо трансформацію як перетворення телевізійного сюжету в жанр газетної журналістики з відповідними стилістичними та композиційними змінами. Під текстом телевізійного сюжету, або телевізійним текстом, що безпосередньо зазнає трансформації, ми розуміємо текст, що втілюється в усному мовленні телесюжету. Потрібно визначити завдання, які ...