Search:

Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

.

Де

- коефіцієнт закріплення операцій;

n — кількість найменувань предметів, мкі обробляються на даній групі робочих місць (на дільниці, в цеху) за місяць;

mj - кількість операцій, що проходить і-й предмет в процесі обробки на даній групі робочих місць;

М — кількість робочих місць, для яких обчислюеться .

Робоч! місця одиничноео виробництва характеризуються виконанням різноманітних оііср<иуй над різними деталями в межах технологічних можливостей устаткування. Останнє є універсальним, розташовується однотипними технологічними групами. Через часту зміну предметів праці багато часу виїрачастьш • на переналагоджування устаткування. Виїгонаьіія різноманітних операцій в умовах детально не опра^иванях тсхполигічних процесів внаслідок частої зміни об'єкті ьяробпиційа потребує висококваліфікованих роопниіив-уміосрсалів. Орієнтовно для одішичного виробництва > 40'

На робочих місцях серійного виробництва виконуються операції над обмеженою номенклатурою деталей, які обробляються періодично партіями. Застосовується універсальне і спеціальне устаткунання, що розташовується як технологічними групами, так і за предметним принципом. Кваліфікація робітників взагалі середня на машина? з ЧПК. пугких •'с.?менклатури, величини партю, ifiHe виробн^їцтво поділяється на йссерійне і великосерійне. Робочі місця вирор'"*цтва за своши характеристиками чиу їт'сць одиничного виробництва, тільки 'ьк.'с'^ь операцій, які на них виконуються, '""ги обробляються малими партіями. ітп'.ення операцій орієнтовно в межах "'я робочих місць середньо серійного більше ^•бч.жекня1 кількості які стабільно •сокий рівень 20. На робочих місцях (робкицтва предмети обробляються па}, іи, устаткування спеціалізоване, бпчі місця масового виробництва характеризуються мим риконанням однієї операції над одним предметом •iSro Ад ^ = 1. Устаткуваніїя вузько спеціалізоване, ,рться спеціа-\ьне оснащення. Принцип лиї'у vr-лтку" - ' — предметний. Виконання рих лінічх не потребує ^тизованкх •хніка або ..аних типів виробництва риємста з однорідаим тютом виробництва. Тому тип виробництва дільниці, цеху, підприємства визначається переважаючим на них типом виробництва на робочих місцях.

Підприємства одиничного виробництва виготовляють продукцію одиничними екземплярами, що не повторюється взагалі або повторюється нерегулярно. На дільницях і в цехах переважають одиничні процеси, але є робрчі місця і цілі підрозділи із серійним виробництвом уніфікованих деталей і вузлів для різних виробів (шестерні, валики, кріпильні деталі, ручки, прилади тощо). До підприємств одиничного виробництва належать заводи важкого, енергетичного машинобудування, суднобудування та ін.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика типів виробництва

Ms пп

Ознака характеристики

Тип виробництва

Одиничне

Серійне

Масове

1.

Широта номенклатури виробів

Необмежена

Обмежена кількістю типів

Один тип

2.

Постійність виготовлення

Не повторюється

Періодично повторюється

Постійно випускається

3.

Рівень спеціалізації робочих місць

Різні операції

> 40

Обмежена кількість операцій, які періодично повторюються

Одна операція = 1

4.

' Рівень спеціалізації устаткування

Універсальне

Універсальне і спеціальне

Переважно спеціальне

5.

Принцип розташування робочих місць

Технологічний

Технологічний і предметний

Предметний

6.

Рівень кваліфікації робітників

Високий

Середній, високий на автоматизова­них системах

Невисокий на простих операціях, високий в автоматизова­них системах

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Підприємство як суб’єкт господарювання

П-во, його види та об’єднання. Форми організації в-ва. Виробничий процес на п-ві. Структура промислового п-ва. 1. Основу національної економіки складає в-во. Первинним осередком його є п-во. Виробниче п-во – це виробничо-господарська одиниця, організаційно відокремлений і економічно самостійний суб’єкт господарювання, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну чи комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку. Основними рисами п-ва є виробничо-технічна, економічна і ...

Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

ПЛАН: 1. Вступ . 3 2. Цілі та завдання створення та розвитку підприємства . 5 2.1. Ціль функціонування підприємства . 5 2.2. Конкуренція та підприємство 7 2.3. Підприємницька діяльність підприємства . 8 2.4. Умови, необхідні для підприємницької діяльності підприємства . 9 3. Види та форми підприємницької діяльності 10 3.1. Загальні відомості . 10 3.2. Виробниче підприємництво . 11 3.3. Комерційне підприємництво 12 3.4. Фінансове підприємництво 13 3.5. Організаційно-правові та організаційно-економічні форми ...

Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку

Результативність господарської діяльності підприємства визначається рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. В умовах подальшого вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають питання раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури підприємства. Інфраструктура (від латинського infra. ~ нижче, під та struktura — побудова, розташування) — це сукупність складових частин якого-небудь об'єкту, які мають підпорядкований допоміжний ...