Search:

Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

Загальна характеристика потокового виробництва Потокове виробництво -

високоефективний метод організа­ції виробничого процесу. В умовах потоку виробничий процес здійснюється у максимальній відповідності до принципів його раціональної організації. Потокове виробництво має такі ознаки:

- за групою робочих місць закріплюється обробка або складання предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань конструктивно та технологічно подібних предметів;

— робочі місця розташовуються послідовно за ходом технологічного процесу;

— технологічний процес має високу поопераційну диференціацію, на кожному робочому місці виконується одна або декілька подібних операцій;

— предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що забезпечує високу ступінь паралельності та непреривності процесу. Широко застосовується спеціальний міжопераційний транспорт (конвейєри), який виконує не тільки функції переміщення предметів, але й підтримання ритму роботи.

Потокові методи застосовуються в умовах виготовлення продукції у значних обсягах і протягом тривалого часу, що властиво для масового і великосерійного виробництва.

Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова ЛІНІЯ — технологічно і організаційно відокремлена група робочих місць, яка виготовляє один або декілька подібних типорозмірів виробів згідно з ознаками потокового виробництва. Потокові лінії бувають різні, тому їх класифікують за певними ознаками.

За номенклатурою виробів потокові лінії поділяють на одно- і багатопредметні. Однопредметною називається лінія, на якій обробляється або складається виріб одного типорозміру протягом тривалого часу. Для переходу на виготовлення виробу іншого типорозміру потрібна перебудова лінії (перестановка устаткування, його заміна тощо). Застосовуються ці лінії у масовому виробництві. Багатопредметною є потокова лінія, на якій одночасно або послідовно виготовляється декілька типорозмірів виробів, подібних за конструкцією і технологією виробництва. Їх сфера застосування — серійне і виробництво.

За ступенем безперервності процесу потокові лінії поділяються на безперервні та перервні. Безперервною є лінія, на якій предмети праці переміщуються по операціях безперервно, тобто без міжопераційного чекання (паралельне поєднання операцій). Перервною, або прямоточною, вважається лінія, що не може забезпечити безперервну обробку предметів внаслідок несинхронносгі операцій. Між операціями з різною продуктивністю предмети праці чекають своєї черги на обробку, утворюючи періодично оборотні запаси.

За способом підтримання ритму відрізняють лінії з регламентованим і вільним ритмом. На ЛІНІЇ з регламентованим ритмом предмети праці передаються з операції на операцію через точно фіксований час, тобто з заданим ритмом, який підтримується за допомогою спеціальних засобів (переважно конвейєра). Регламентований ритм застосовується на безперервних лініях. На лініях з вільним ритмом предмети з операції на операцію можуть передаватися з відхиленням від розрахункового ритму. Загальний ритм у цьому випадку забезпечується стабільною продуктивністю робітника на першій операції лінії або ритмічною сигналізацією (звуковою, світловою).

Залежно від місця виконання операції лінії поділяють на лінії з робочим конвейєром і конвейєром із зняттям предметів для їх обробки. Робочий конвейєр крім транспортування і підтримки ритму є безпосереднім місцем виконання операцій. Це передусім складальні конвейєри. Конвейєри із зняттям предметів характерні для процесів? операції яких виконуються на технологічному устаткуванні.

За способом переміщення відрізняють конвейєри з безперервним і пульсуючим рухом. Конвейєр 3. безперервним рухом має постійну швидкість і під час роботи не зупиняється. Конвейєр 3 пульсуючим рухом під час виконання операцій стоїть нерухомо. Він приводиться в дію періодично через проміжок часу, рівний такту лінії. Такі конвейєри застосовуються у тих випадках, коли за умовами технології виконання операцій потребує нерухомості предмета праці.

Переміщати предмети по робочих місцях не завжди можливо і доцільно (наприклад, при складанні великогабаритних машин).У цих випадках організується так званий стаціонарний потік, на якому вироби встановлюються нерухомо на складальних стендах, а переміщуються спеціалізовані групи (бригади) робітників, які виконують певні операції. Кількість груп (бригад) робітників дорівнює кількості стендів.

Особливості організації і параметри потокових ліній. Впровадження потокового виробництва потребує певних умов. Основні з них такі:

— достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Сутність і завдання організації праці

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та ...

Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

План 1. Поняття «нового продукту» 2.Фази виведення нового продукту на ринок 2.1. Етап генерації ідей 2.2. Добір ідей 2.3. Розробка задуму і його перевірка 2.4. Етап економічного аналізу 2.5. Розробка товару 2.6. Спробний маркетинг 2.7. Комерційна реалізація товару 1. Поняття «нового продукту» Товар з новими властивостями, виробництво і збут якого додаються до існуючого асортименту, звичайно називають новим продуктом. Прості удосконалення існуючих виробів сюди не входять. Нові вироби можуть чи бути принципово новим чи ...

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

З М І С Т Вступ 3 1. Місце та роль маркетингу в підприємницькій діяльності торговельних підприємств 9 1.1 Значення і цілі маркетингу в діяльності торговельних підприємств 9 1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування 19 2. Аналіз і оцінка комерційної діяльності приватної виробничо-комерційної фірми "БМВ-Імпекс" 27 2.1. Організація господарських зв’язків з постачальниками 27 2.2. Організація проведення асортиментної політики 37 2.3. Організація проведення і стимулювання збуту товарів 46 3. Шляхи ...