Search:

Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

— висока стабільність і технологічність конструкції виробу;

— можливість раціонального розташування робочих місць І і чітка організація їх обслуговування;

— застосування прогресивної технології, механізація і автоматизація процесів.

На підставі аналізу продукції, її обсягу, стану технологічного процесу і можливостей його удосконалення, маси та габаритів виробу вибирається певний різновид потокової лінії й обчислюються основні її параметри: такт, ритм, кількість робочих місць, довжина робочих зон, швидкість руху конвейєра.

Такт потокової лінії — це інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що слідують один за одним.

де r — такт потокової лінії, хв.;

Tр ~ плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період, хв.;

N — обсяг виробництва продукції за той же період у натуральному вимірі.

При обчисленні часу роботи безперервних потокових ліній передбачаються короткочасні перерви у роботі конвейєра для відпочинку робітників.

Якщо предмети праці передаються не поштучно, а транспортними партіями (л/п), то вони сходять з лінії за інтервал часу, що називається ритмом ЛІНИ.

де R — ритм лінії, хв.

У випадку, коли організується безперервна потокова лінія, то після обчислення такта проводиться синхронізація операцій. Операції вважаються синхронізовані, коли тривалість кожної з них дорівнює або кратна такту лінії. Синхронізація операцій досягається рядом технологічних і організаційних заходів:

диференціацією, концентрацією операцій, скороченням їх тривалості за рахунок певних вдосконалень тощо.

Кількість робочих місць обчислюється по кожній

операції:

де Mpi — розрахункова кількість робочих місць закругляється до більшого цілого числа М, після чого обчислюється коефіцієнт завантаження робочих місць (kз) по кожній операції

Швидкість руху конвейєра залежить від його такту і відстані між виробами.

де V-' швидкість руху конвейєра, м/хв.;

I — відстань між центрами двох суміжних виробів на конвейєрі, м.

|Швидкість конвейєра, що рухається безперервно, обмежується раціональним режимом праці. На пульсуючому конвейєрі, який включається періодично, вона ; встановлюється максимальною з урахуванням безпеки | роботи.

На робочому конвейєрі з безперервним рухом при 1 виконанні операції робітник переміщується за ходом конвейєра в межах відведеної йому робочої зони. Після закінчення операції робітник повертається на початок зони і виконує операцію над наступним виробом, який на цей момент повинен підійти до неї. Довжина робочої зони обчислюється за формулою

де Li~ довжина робочої зони на I-й операції, м.

При обробці або складанні невеликих виробів і малій швидкості руху конвейєра робітник може знаходитися на одному місці. Наприклад,. складання годинників, монтаж радіоапаратури та ін.

Просторове розміщення потокових ліній може бути різним залежно від кількості робочих місць, типу транспортних засобів, площі дільниці (цеху). Найпростіше і поширене прямолінійне розташування робочих місць за ходом технологічного процесу. Але це не завжди можливо, тому буває дворядне, кільцеве, зигзагоподібне їх розміщення. Суміжні потокові лінії повинні розміщуватись так, щоб було зручно транспортувати предмети праці між ними. При організації потокової обробки і складання виробів лінії, що забезпечують складальний конвейєр, розміщуються перпендикулярно до нього.

Тенденції розвитку потокового виробництва Потокове виробництво внаслідок високої спеціалізації, механізації та чіткої організації виробничого процесу є високоефективним. Його ефективність проявляється у високій продуктивності праці, скороченні виробничого циклу і незавершеного виробництва, кращому використанні основних фондів. Все це призводить до зменшення витрат на виробництво. Разом з цим потокове виробництво має недоліки.

Істотним недоліком потокового виробництва е примітивізація праці робітників, зведення її до виконання елемснтарвгіх механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. Це робить працю на потоковій лінії малозмістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників. Крім того, непривабливі для людини жорсткий ритм роботи на потокових лініях, відсутність реалізації індивідуальних можливостей. Цей недолік потокового виробництва усувається його автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, на яких усі технологічні операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично. Автоматичні лінії широко застосовуються у масовому виробництві.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Соціально трудові відносини

ЗМІСТ Вступ .…………………………………………………………… 3 Поняття «ефективність праці»………………………………….4 Сутність та значення продуктивності праці………………… .5 Методи визначення продуктивності праці…………………….9 Джерела стимулювання продуктивності праці……………… 13 Фактори росту продуктивності праці…………… ………… .15 6. . Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності………………………………………………… 18 Резерви росту продуктивності праці………… .21 Висновки .……………………………………………………………24 Список використаної літератури .……………………………… 25 Вступ Мета ...

Посередники

ПЛАН Вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників. Сутність торговельно- посередницької діяльності: Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. 2.2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 2.3. Функції торговельних посередників. 2.4. Посередницькі операції,об’єкти і суб’єкти посередниць- ких операцій. 3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні. Висновки Використана література ...

Призначення тарифної системи

Організація оплати праці на підприємстві здійснюється з допомогою тарифної системи. Вона являє собою сукупність нормативів, що регулюють основну частину заробітної плати робітників і службовців. Тарифна система використовується для диференціації розмірів заробітної плати працівників залежно від їхньої кваліфікації, відповідальності, умов праці (тобто її шкідливості, важкості, інтенсивності, привабливості тощо), її кількості та результатів. З допомогою тарифної системи установлюються співвідношення між низько і ...