Search:

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

В багатьох початкових школах використовується і розроблений відомим педагогом Роже Кумине (1881-1973) «метод групової роботи».Працюючи за цим методом, учителі об'єднували дітей, починаючи з молодших класів, в групи по 5-6 чоловік. Групи формувались за бажанням дітей. Вони отримували перелік завдань (на тиждень-два), з яких самі вибирали види учбової роботи, Всередині групи відбувався розподіл обов'язків для виконання завдання.

За рекомендаціями психологів і педагогів після експериментальної перевірки, в початковій школі (за винятком останнього курсу) були відмінені домашні завдання. Справа в тому, що, на їх думку, домашні завдання лише на перший погляд інтенсифікують навчання. Насправді ж вони звільняють вчителя від інтенсивної роботи в класі. Та й учень початкової школи не витримує додаткових навантажень, пов'язаних з домашніми завданнями. Правда, учні продовжують отримувати завдання для самостійної роботи з французької мови і арифметики, але виконують їх вони в класі, в навчальний час і в присутності вчителя. На цю роботу виділяється щоденно одна година, що входить в розклад занять.

Протягом учбового дня вчитель не має права займатись ніякою роботою, що не має відношення безпосередньо до шкільних занять, а батьки — відлучати дітей на допомогу по дому чи по господарству. В школу не можна приносити літературу, що не має освітнього характеру, категоричні забороняється збирання підписів під якимись петиціями, розповсюдження лотерейних квитків. Строга дисципліна в класі підтримується цілим комплексом покарань. До них належать; погана оцінка, догана, залишення в школі після занять, тимчасове виключення (на термін до 3 днів) з повідомленням батькам, мерії і академічній інспекції. В окремих випадках учень може бути виключений зі школи і на більший термін; робиться це за рішенням інспектора академії.

Середня школа. Другий ступінь освіти у Франції, як вже зазначалось, складається сьогодні з першого циклу (колеж) і другого циклу (ліцей).

В новому учбовому плані колежу помітно скорочено час, що відводиться на загальноосвітні предмети. Скорочено загальну кількість тижневих годин з французької мови, іноземної мови, математики. Історія, географія, мораль, суспільствознавство відсутні в якості самостійних учбових дисциплін. Вони об'єднані тепер в новій дисципліні —«Економічні і гуманітарні науки». Теж стосується і фізики, хімії, природознавства: вони є складовими частинами курсу «Фізичні і природничі науки». Дисципліни естетичного циклу (музика, малювання) і спортивні заняття розглядаються в ролі допоміжних, інтегрованих.

В 6 і 5 класах колежу (так званий загальний цикл) єдина для всіх учнів програма, що включає рідну мову, математику, економічні і гуманітарні науки, фізичні і природничі науки, ручну працю і технічну підготовку, художнє виховання, фізкультуру і спорт.

На наступному етапі (4 і 3 класи, так званий орієнтаційний цикл) всі учні розподіляються у двох секціях — „А" і „В", де, крім вивчення загальноосвітніх предметів за єдиними програмами, запроваджується система предметів за вибором:

для секції „А" — латинська, грецька чи друга іноземна мова;

для секції „В" — практичні заняття допрофесійного характеру.

Для випускників колежу відкриваються два шляхи: випускники секції „А" мають можливість продовжити освіту в ліцеї; випускники секції „В" направляються в професійні учбові заклади.

Навчання в перших двох класах колежу здійснюється за програмами різного рівня — «полегшеною», «звичайною» і «поглибленою». Вони не мають жорстко окреслених меж як спеціалізовані напрямки навчання. Створені так звані «різнородні класи», де невстигаючі і сильні учні вивчають програму у «власному ритмі».

Ліцей завершує систему середньої освіти. Всього на загальноосвітні предмети відводиться в 2 класі — 21 година, в 1-му класі — 22 години. Всі учні 2 і 1 класів отримують єдину загальноосвітню підготовку. Вибір наступного навчання у випускному (нульовому) класі визначається в 2 і 1 класах ліцею системою предметів за вибором, на які в кожному з цих класів виділяється по 6-12 годин. Це може бути більш поглиблене вивчення деяких загальноосвітніх дисциплін або ж заняття з таких нових дисциплін, як мистецтво і спорт, індустріальна, адміністративна чи лабораторна технологія тощо.

В першому класі ліцею організуються стаціонарні секції з чотирьох напрямків: гуманітарного «А» («А1» — філологія, математика; «А2» — лінгвістика; «АЗ» — філологія, предмети художнього циклу); природничонаукового «5», що не має поділу в першому класі. А у випускному підрозділяється на секції «С» (математика, фізика), «Д» (математика, біологія); «Е» (математика, технологія) і «Н» (обчислювальна техніка); соціально-економічного «В» («В1» — соціально-економічні науки; «В2» — адміністративно-господарське управління); технічного, а також секції, що готують до диплому техніка. Вирішальне слово при направленні ліцеїста в одну з цих численних секцій належить шкільній раді з орієнтації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Педагогіка як наука

Зміст Вступ Предмет і об'єкт дослідження педагогічної науки Структура педагогічних наук Основні напрямки педагогіки Література Вступ Педагогіка як система знань про навчання, виховання і систему освіти, може вважатися найдавнішою. Адже людство з самого початку свого існування, завдяки саме цій системі передавало досвід від одного покоління до іншого. Але як наука, педагогіка оформилася саме завдяки Яну Амосу Коменському. Пізніше, на межі 19-20 століть, вже з системи педагогічних наук ...

Розвиток екологічного змісту природничих предметів

Філософські погляди, суспільні потреби та ціннісні орієнтири, відкриття у фізіології, психології та інших науках щодо можливос­тей та специфіки розумового розвитку людини, технічні досягнення людства та впровадження но­вих інформаційних технологій насамперед впли­вають на реформування освітньої системи держа­ви. У цих умовах однією з найгостріших проблем дидактики є розробка теорії змісту освіти (ЗО). Структура та функції ЗО зумовлені суспіль­но-культурним рівнем розвитку країни та дидак­тичними закономірностями його ...

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

План 1. Система освіти у США. 2. Характеристика змісту освіти у Німеччині. 3. Особливості змісту освіти у Франції. 4. Система освіти у Англії. 5. Особливості змісту освіти в Японії. 6. Поняття «методи» та «форми» навчання. Ознаки, які є спільними та відмінними для цих категорій. Особливості змісту освіти в сучасній школі за кордоном Проблема змісту навчання — одне з головних питань теорії та практики навчання в зарубіжній педагогіці. Уяв­лення про зміст освіти в зарубіжних школах дає середньостатистичне ...