Search:

Своєрідність правової системи Шотландії. Загальна характеристика правової системи Ірландії. Основні риси правової системи Канади

льні справи, а також скарги на постанови, винесені у них магіс­тратськими судами, у деяких випадках — на рішення органів адміністративної юстиції. У розгляді цивільних справ Верхов­ним судом беруть участь присяжні засідателі. Основна маса кри­мінальних і цивільних справ (крім справ про державну зраду, вбивство тощо) розглядається магістратськими судами — ниж­чою ланкою системи загальних судів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Підстави і стадії юридичної відповідальності

Підстави юридичної відповідальності — це сукупність обста­вин, наявність яких робить юридичну відповідальність можли­вою та повинною. Відсутність сукупності таких обставин виклю­чає її. Слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відпо­відальності і підстави настання юридичної відповідальності. Підстави притягнення до юридичної відповідальності — це су­купність обставин, наявність яких робить юридичну відпові­дальність можливою. Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідаль­ності є склад правопорушення. ...

Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

Вищим представницьким і законодавчим органом в Україні є Верховна Рада (парламент). Вона правомочна вирішувати будь-які питання державного життя, крім тих, що вирішуються ви­ключно всеукраїнським референдумом або віднесені відповідно до Конституції України до компетенції органів виконавчої чи судової влади. Верховна Рада приймає закони; затверджує державний бюджет; визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики; затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, со­ціального, національно-культурного ...

Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

Законність — це комплексне (принцип, метод, режим) соці­ально-правове явище, що характеризує організацію і функціо­нування суспільства і держави на правових засадах. Термін «законність» є похідним від терміна «закон» і, будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права — від його ролі в створенні закону до реалізації його норм в юридич­ній практиці. Законність відображає правовий характер органі­зації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади, права і держави, права і суспільства. Вимога ...