Search:

Фінанси України

Подпись: Фінанси домогосподарствПодпись: Фінансовий ринокПодпись: Страхові та резервні фондиПодпись: Державний кредитПодпись: Централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсиПодпись: Державні фінансиПодпись: Фінанси підприємницьких структур

Фінансова система України

державні фінанси можна визначити як сукупність фондів фінансових ресурсів загальнодержавного призначення. Державні фінанси охоплюють: державні та місцеві бюджети; централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення; фінанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності; державний кредит; державне, особисте й майнове страхування.

Чільне місце у фінансовій системі посідають фінанси не фінансового сектора економіки, тобто фінанси підприємницьких структур. Вони обслуговують створення ВВП – основного джерела фінансових ресурсів. До цієї ланки належать фінанси як виробничої, так і невиробничої сфер. Фінанси виробничої сфери можуть поділятися, залежно від форм власності, як на державні, акціонерні, колективні, орендні тощо, так і, залежно від виду діяльності, на машинобудування, будівництво, транспорт, сільське господарство тощо. фінанси невиробничої сфери поділяються на фінанси освіти, охорони здоров’я, культури, науки оборони й інших підрозділів.

Централізовані та децентралізовані фонди України цільового призначення включають Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості, Фонд конверсії, Валютний фонд, позабюджетні фонди місцевих органів самоврядування. специфіка цих фондів полягає у тому, що вони мають строго цільове призначення і на інші цілі не використовуються.

Державний кредит є заборгованістю держави перед своїми громадянами та господарськими структурами, іноземними кредиторами. Його величина свідчить про раціональність і ефективність фінансової політики держави та регулюється законодавством. Велика сума боргу негативно впливає на видаткову частину бюджету, оскільки вимагає витрат на обслуговування.

Страхові та резервні фонди є сукупністю фондів фінансових ресурсів, основне призначення яких – покрити втрати, що виникли з непередбачених причин, або фінансового забезпечення заходів, які не були включені в плани фінансування, але є важливими для держави. Страхові фонди створюються за рахунок страхових внесків юридичних та фізичних осіб і перебувають у розпорядженні страхових організацій і страхових компаній різних форм власності.

Фінансовий ринок – ланка фінансової системи, яка створює і використовує фонди фінансових ресурсів, коли інші ланки не можуть діяти ефективно. Фінансовий ринок включає ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів і фінансових послуг.

Фінанси домогосподарств є засобом створення та використання фондів фінансових ресурсів для задоволення особистих потреб громадян. Джерелом створення вказаних фондів є заробітна плата й інші доходи від продажу власного капіталу, землі, доходи від здачі в оренду майна, відсотки на капітал, вкладений у цінні папери

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Доходи місцевих бюджетів

Міністерство освіти та науки України ПЛАН 1. Вступ .............................................................................................. 3 2. Джерела склад та структура доходів місцевих бюджетів.......... 5 3. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів................ 9 3.1. Загальнодержавні податки і ...

Джерела фінансування проектів

План Джерела фінансування проекту, їх переваги і недоліки. Бюджет проекту. Раціоналізація структури джерел фінансування. Розрахунок фінансового ліверіджу. Розрахунок капітальних витрат проекту. Розрахунок потреб в оборотних коштах проекту. 1. Будь-який проект потребує джерел фінансування. Аналіз структури пасиву бухгалтерського балансу, що характеризує джерела коштів, лежить в основі класифікації джерел фінансування проекту. Вони поділяються на такі види: власний капітал; нерозподілений прибуток; позиковий капітал; ...

Доарбітражне врегулювання господарських спорів, арбітражне врегулювання господарських спорів

Коли підприємство має високий рівень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, не оплачені в строк, то в рамках рефінансу­вання заборгованості проводиться комплекс процедур щодо її примусо­вого стягнення, у тім числі звернення з позовом в арбітражний суд. Позов в арбітражний суд може бути направлений тільки за умови дотримання встановленого порядку доарбітражного врегулювання спорів, який полягає у зверненні кредитора до дебітора з письмовою претензією про відшкодування заборгованості. У претензії ...