Search:

Фінанси України

Функціонування кожної зі складових фінансової системи держави можливе лише за умов чіткого законодавчого регулювання їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну.

4. Фінансова політика

фінансова політика держави це досить складна сфера діяльності законодавчої та виконавчої влади, яка включає заходи, методи і форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального розвитку. Своє конкретне вираження фінансова політика знаходить в чинній системі мобілізації фінансових ресурсів та їх використання для задоволення різноманітних потреб держави, підприємницьких структур і населення.

Фінансова політика – явище багатопланове і певною мірою інтегроване. Вона включає як самостійні складові частини – бюджетне, податкову, кредитну, грошову, валютну, інвестиційну політику, так і певні напрямки в галузі страхування, державного боргу, фондового ринку, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного господарства, соціальними групами населення, територіями.

Фінансова політика держави залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Зовнішніми є, зокрема, фактори залежності держави від економічних відносин з іншими державами щодо поставок сировини, матеріалів, інших ресурсів, обміну технологіями, експортних можливостей самої держави і т. ін.

Внутрішні фактори, які суттєво впливають на фінансову політику, – це форма власності на основні якої засоби виробництва, структура економіки, соціальний склад населення, рівень добробуту народу, інтелектуальний рівень населення, стан розвитку економіки і організація грошового обігу, стабільність грошової одиниці тощо. На фінансову політику держави впливають також інші фактори, що диктуються тими економічними умовами, які склалися на цьому етапі господарського розвитку.

Фінансова політика – форма свідомої діяльності відповідних владних структур, але її принципи й цілі формуються відповідно до того, яка модель економічної системи прийнята в даній державі і яку кінцеву мету економічної діяльності визначено її політичними силами, що перебувають при владі.

У державі, побудованій на демократичних засадах із ринковою моделлю економіки, основним завданням фінансової політики є забезпечення фінансової стабільності в державі і на цій основі – досягнення невпинного збільшення темпів розвитку основного джерела підвищення суспільного добробуту. Тому першим принципом фінансової політики є неухильне сприяння зростанню ефективності виробництва і насамперед підвищення продуктивності праці, підтримання підприємницької активності, підвищення зайнятості населення, впровадженню матеріало- та ресурсозберігаючих технологій, побудові раціональної структури економіки і т.д

Іншим важливим напрямком фінансової політики держави є мобілізація й використання фінансових ресурсів для забезпечення соціальних гарантій. До таких соціальних гарантій належать освіта, оборона, охорона здоров’я, культура, державне управління, єдині енергетичні та комунікаційні системи тощо. Не менш важливим для суспільства є соціальне страхування, допомога малозабезпеченим та інші види допомог.

Третій напрямок фінансової політики спрямований на запровадження такого фінансового механізму, який зумовлює раціональне використання фінансових ресурсів, заборону технологій, що загрожують здоров’ю людини.

Для оцінки успішності проведення фінансової політики в державі використовують, як правило, два показники – рівень дефіциту бюджету та стабільність національної грошової одиниці. Рівень дефіциту бюджету перебуває в прямій залежності від проведення бюджетної і податкової політики. Реалізація бюджетної політики, яка б сприяла скороченню дефіциту бюджету і тим самим недопущенню інфляції потребує насамперед приведення витрат бюджету у відповідність із наявними доходами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Джерела фінансування проектів

План Джерела фінансування проекту, їх переваги і недоліки. Бюджет проекту. Раціоналізація структури джерел фінансування. Розрахунок фінансового ліверіджу. Розрахунок капітальних витрат проекту. Розрахунок потреб в оборотних коштах проекту. 1. Будь-який проект потребує джерел фінансування. Аналіз структури пасиву бухгалтерського балансу, що характеризує джерела коштів, лежить в основі класифікації джерел фінансування проекту. Вони поділяються на такі види: власний капітал; нерозподілений прибуток; позиковий капітал; ...

Фінансовий аналіз діяльності

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Сутність, методи та значення фінансового аналізу підприємства . 6 1.1. Основні засади, види та визначення поняття „фінансовий стан підприємства” .6 1.2. Інформаційно-правове забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства . 11 Розділ 2. Загальна характеристика діяльності ВАТ “ПАРИТЕТ” та проведення повного фінансового аналізу 14 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ “ПАРИТЕТ” . 14 2.2. Аналіз основних показників діяльності ВАТ „ПАРИТЕТ” .16 2.2.1. Аналіз майнової структури ...

Доходи місцевих бюджетів

Міністерство освіти та науки України ПЛАН 1. Вступ .............................................................................................. 3 2. Джерела склад та структура доходів місцевих бюджетів.......... 5 3. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів................ 9 3.1. Загальнодержавні податки і ...