Search:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Одним із важливих моментів інфляції є її вплив на стан безро­біття. Аналізуючи цей взаємозв'язок, у 1958 р. англійський еко­номіст О. Філіпс дійшов висновку, що між зміною ставок заробі­тної плати і рівнем безробіття існує зворотна залежність. Зображена у вигляді графіка (графік 1), дана залежність увійшла в економі­чну літературу під назвою кривої Філіпса.

У подальшому взаємозв'язок між зміною заробітної плати і Інфляцією досліджувався й іншими вченими. У цей аналіз поміт ний внесок зробили американські вчені П. Самуельсон і Р. Солоу. Вони замінили ставки заробітної плати на інший показник — то­варні ціни.

Графік 1.

Ціни

Р3

Р2

Р1

Безробіття

Р0 А1 А2 А3

Крива О. Філіпса показує, якщо в суспільстві (головним чи­ном внаслідок дій уряду) стимулюється попит, то це приводить у підсумку до зростання цін. Ціна піднімається, наприклад, з рівня Р1 до рівня точки Р3. Одночасно рівень безробіття зменшується і обсяг його скорочується з А3 до А1 При зворотній зміні цін (їх зниженні) відбувається збільшення безробіття.

Крива О. Філіпса, безперечно віддзеркалює певний стійкий повторюваний зв'язок між зростанням цін і рівнем безробіття. Однак досвід багатьох країн показує, що можливість регулюван­ня безробіття за допомогою зміни цін дуже обмежена і може за­стосовуватись з відносним успіхом тільки в короткі відрізки часу. Залежність між інфляцією і безробіттям у тривалій перспективі вже не вкладається в той зв'язок, що ілюструє крива О. Філіпса. Це говорить про те, що інфляція є дуже складним явищем і тіль­ки протягом короткого часу може визначатися яким-небудь од­ним важливим фактором.[25. с. 216-224]

Негативно впливає інфляція і на фінансову систему, особливо на другій стадії, коли емісія грошей не встигає за їх знеціненням. Реальна вартість всієї суми державних доходів постійно зменшується. Тому держава змушена весь час використовувати друкарський верстат, щоб компенсувати фінансові втрати від інфляції. Оскільки зробити це неможливо, то їй доводиться так чи інакше зменшувати свої витрати, передусім на соціальні потреби, що ще більше загострює соціально-політичну нестабільність у країні. На певній стадії інфляції подальше зростання емісії стає фінансово невигідним і соціальне небезпечним.

Особливої уваги заслуговує питання впливу інфляції на зовнішньоекономічні зв'язки. Найбільш узагальненим наслідком її є падіння курсу національної валюти відносно валют країн, де інфляція відсутня чи розвивається нижчими темпами. Падіння курсу відбувається нерівномірно і неадекватно зниженню купівельної сили грошей на внутрішньому ринку. При спробах держави втручатися у зовнішньоекономічні і валютні відносини виникають розбіжності між офіційним і ринковим курсом валюти, формується кілька ринкових курсів тощо. Усі ці явища дезорганізують зовнішньоекономічні зв'язки, вносять до них значний спекулятивний елемент, стримують приплив іноземного капіталу, погіршують платіжний баланс країни, її валютне становище, підривають її позиції на світовому ринку. [26. с. 127-131]

Спробуємо тепер оцінити наслідки сталого зниження інфляції для економіки України на 1 в. п. Ми використовуємо оцінки довгострокових ефектів під зниження інфляції для України. До ефектів, які характеризують податкові дефор­мації і втрати фінансового сектору, на нашу думку, варто також дода­ти вплив "витрат стоптаних черевиків". Для ефекту "витрат стоптаних черевиків" ми використо­вуємо найнижчу з оцінок цього ефек­ту щодо інших країн — 0.03% (хоча, на нашу думку, для України цей ефект може бути навіть набагато вищим через доволі високу альтернативну вартість тримання гро­шей і відповідно небажання зберігати гроші в ліквідній формі, тобто через необхідність досить часто витрачатися на трансакції).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Вступ Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко увійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту. Його часто вживають для характеристики грошового ...

Особливості інфляційного процесу в Україні

Вперше на Україні заговорили про появу інфляції у 1991 році хоч коріння її розрослися ще в колишньому СРСР. Це зумовлювалося, з одного боку, повним домінуванням державного монополізму та відсутністю ринкової конкуренції, а з іншого ¾ спотвореною структурою виробництва, надзвичайно високою часткою військово-промислового комплексу, надмірним “старінням” основних фондів, неефективним використанням капітальних вкладень, ресурсів тощо. В умовах глобального державного регулювання економіки та жорсткого адміністративного ...

Міжбанківські коpеспондентські відносини

Нормальне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків між суб'єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та своєчасності платежів. У розрахунках і платежах, що здійснюються установами банків, знаходять відображення практично всі види економічних відносин у суспільстві. І все це неможливе без розрахунків між банками. У процесі розвитку банківської системи була створена загалом налагоджена система міжбанківських розрахунків. Механізм її здійснення передбачав централізований порядок ...