Search:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Узагальнюючи оцінки різних праць та враховуючи синергійний ефект (сукупний ефект від зниження інфляції є вищим за суму окремих ефектів), за­гальний довгостроковий ефект від зниження інфляції на 1 в. п. для України можна визначити так:

ДЕ = ефект від податкових дефор­мацій + ефект від непродуктивного розвитку фінансового сектору + ефект від "витрат стоптаних черевиків" +

+ інші ефекти = 0.153 + 0.013 + 0.03+ 4- інші ефекти = 0,196 + інші ефекти =

= 0.2 (від сталих темпів зростання ВВП).

Отримана оцінка значно нижча від оцінок, зроблених для економічно розвинутих країн, що цілком узгод­жується з нашими уявленнями про перехідний характер української еко­номіки і про нестабільнішу інфляцію.

Однак, як уже зазначалося, в корот­ко- і середньостроковому періоді (в ме­жах одного бізнес-циклу) наявні нега­тивні ефекти впливу дезінфлції на ВВП. Для оцінки коефіцієнта дезінфляційних втрат нами було використано структур­ну модель трансмісійного механізму мо­нетарної політики для України. Наші розрахунки показали, що цей рівень втрат для України становить близько 0.8% від річного ВВП (що узгоджується з оцінками даного показника й для інших країн із перехідною економікою). [19]

Загальний дезінфляційний ефект впливу на ВВП дорівнюватиме сумі довгострокового ефекту впливу на тем­пи зростання потенційного випуску і дезінфляційних втрат у коротко- і се­редньостроковому періоді. Загальний ефект впливу на ВВП від 1-процентно­го зниження інфляції відображено на графіку 2.

Графік 2. Загальний ефект впливу на ВВП від зниження інфляції на 1в.п.

Результати свідчать, що про­тягом перших двох років після прийнят­тя рішення про початок дезінфляції і відповідного посилення монетарної політики ефект впливу на ВВП буде негативним. Але починаючи з третьо­го року, можна очікувати на позитив­ний ефект впливу на ВВП зниження інфляції.

З урахуванням коефіцієнта дискон­тування 12-процонтне чисте зростан­ня добробуту становить 0.8% поточного річного ВВП. Цей показник є не­високим але в будь-якому разі демонструє важ­ливість переходу Національного бан­ку до спрямування своєї політики на досягнення цінової стабільності. [6. с.72-78]

На даному етапі інфляція в Україні, як вже зазначалося, є високою. За таких умов, у людей виникає паніка, вони починають „запасатися” продуктами харчування, довготривалого зберігатися, купують нерухомість, автомобілі, тобто вкладають гроші, щоб вони не пропали.

2.3. Оцінка оптимального довгострокового рівня інфляції для України.

Cпробуємо оцінити мінімально можливий (оптимальний) рівень інфляції для України, який не призводить до негативних ефектів.

Отже, нульового рівня інфляції мож­на досягти, якщо ціни на одні товари зростатимуть, а на інші — падатимуть (через різницю у цих цінових трендах, зумовлену фундаментальними фак­торами). Однак за умов негнучкості ціни не падатимуть, а результат, швидше за все, полягатиме у скороченні виробництва у цих секторах.

Отже, якщо ціни є негнучкими у бік зниження, то необхідний такий рівень інфляції, за якого ціни на то­вари, що зростають порівняно повіль­ніше (в основному це товари, які тор­гуються, до них віднесено товари, для яких частка імпорту в товарообороті становить понад 30% (графік 3), не демонст­рують негативної інфляції.

Графік 3 . Динаміка цін на товари, що торгуються і не торгуються, в Україні (Річна зміна)

Питання полягає в тому, наскільки значною є негнучкість цін у бік зни­ження в Україні, які наслідки викли­че намагання їх знизити, зокрема за рахунок номінальної апреціації курсу, і який рівень інфляції для товарів, що торгуються, позбавить від цих нега­тивних наслідків.

Проблема дослідження негнучкості цін в Україні ускладнюється кількома причинами. По-перше, ціноутворення є різним за високої та низької інфляції. Так. за високої інфляції зміни у віднос­них цінах рідко призводять до номіналь­ного зниження цін. Тому в Україні ми фіксуємо менше фактів негнучкості цін у бік зниження. Ціноутворення ж в Ук­раїні, як свідчать дослідження, є до­сить гнучким (див. таблицю 2).

Таблиця 2. Розподіл змін окремих компонентів в ІСЦ.

Показники

Грудень 2001р.

Грудень 2002р.

Грудень 2003р.

Грудень 2004р.

Грудень 2005р.

Грудень 2006р.

<-10

4.8

4.4

3.3

5.2

2.6

3.3

-10<x<-5

2.6

3.3

0.4

0.4

0.7

1.9

-5<x<0

9.3

18.1

6.3

3.7

5.6

7.4

0

1.1

1.1

1.5

1.5

1.1

0.4

0<x<5

56.3

57.4

55.9

47.8

42.2

47.4

5<x<10

11.1

8.5

17.8

18.5

13.0

16.7

>10

14.8

6.7

14.8

23.0

34.4

23.0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Правове регулювання вексельного обігу в Україні

В Україні практика використання суб'єктами підприємницької діяльності векселів у господарській діяльності нараховує вже не один рік. Особливо значні «обороти» вексельний обіг набрав після введення заборони на здійснення операцій по поступці вимоги і перекладу боргу й на багатьох підприємствах по фактичних обсягах використання переступило грошову і навіть бартерну форми розрахунків. Як показує час, вексель й надалы не збирається поступатися «пальмою першості». Такому становищу речей сприяють багато чинників. Насамперед - ...

Походження і функції банків

Банки як основа кредитної системи виступають головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Виникнення і розвиток банків був об’єктивно зумовлений еволюцією кредитних відносин та став важливим етапом на шляху економічного прогресу суспільства. Зародження банківської справи припадає ще на рабовласницький період, коли виникають лихварство та міняльні операції. Центром зазначених процесів було спершу Вавілонське царство (7-6 ст. до н.е.), до існування якого належать перші ...

Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб'єкта підприємницької діяльності окремо, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті. Організація безготівкових розрахунків сьогодні базується на таких принципах: 1. Кошти юридичних осіб підлягають обов'язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого банком лiмiту та норм витрат з виручки, якi передбаченi дiючим порядком ...