Search:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Отже, за цих припущень, оптималь­ний рівень інфляції в Україні дорівнює:

π0 = 1% + 0.67% * 4.8% = 4.2%

Ефект "мастила" інфляції переви­щує такий же показник щодо еконо­мічно розвинутих країн, що можна пояснити вищими темпами зростан­ня продуктивності, яке, у свою чергу, пояснюється процесами реальної кон­вергенції. Можливе ще й таке пояс­нення вищої інфляції: протягом про­цесу конвергенції нижчий рівень цін відповідає нижчій стадії розвитку порівняно з економічно розвинутими країнами. Швидкість конвергенції цінового рівня, а отже, й необхідний рівень інфляції, яка "змащує колеса", в підсумку залежить від швидкості ре­альної конвергенції.

Вищі темпи зростання у перехідних економіках порівняно з розвинутими мають відображатись у вищій реальній дохідності капіталу, що у випадку за­критої економіки означає вищі реальні процентні станки, тобто ймовірність то­го, що номінальні процентні ставки ви­являться нульовими, є низькою. Однак в умовах лібералізованого ринку капіта­лу ситуація може скластись інакше, ос­кільки реальна процентна ставка зале­жить від непокритого паритету процент­них ставок у реальних термінах, тобто:

r = rusd – ∆ rerusd + rp

За нашими оцінками, тренд ре­альної процентної ставки у доларах США дорівнює 3%, премія за ризик для української економіки — 2%, та­кож ми припускаємо тренд апреціації реального курсу гривні щодо долара США через процеси реальної конвер­генції на рівні 7% на рік (див. графіки 7—10).

Графік 7. Фактична і реальна рівноважна процентна ставка за доларами США

Графік 8. Темпи зростання рівноважного реального обмінного курсу гривні щодо долара США.

Графік 9. Фактична і рівноважна реальна короткострокова процентна ставка

Графік 10. Фактична і рівноважна премія за ризик

Тоді рівноважний рівень реаль­ної короткострокової процентної ставки у гривнях дорівнює:

г=3%-7% + 2% = -2%.

Припускаючи, що мінімальний рівноважний рівень номінальної про­центної ставки, необхідний для мож­ливості стимулювання економіки у випадку негативних реальних шоків, дорівнює 2%, можемо отримати зна­чення для цільового рівня інфляції, що запобігатиме зниженню номіналь­ної ставки до нульового рівня:

π0 = i – r = 2%-(-2%) = 4%.

При ідентифікації оптимального рівня інфляції в контексті уникнення дефляції розглянемо спочатку досвід досліджень для інших країн. За од­ними з них, 2-процентна інфляційна ціль задовольняє мету уникнення де­фляції б економічно розвинутих країнах, за іншими, 1-відсоткова інфляція може слугувати достат­ньою страховкою від втрат дефляції і пастки ліквідності. Історія шоків у європейських країнах свід­чить, що є низька ймовірність зни­ження процентних ставок до нуля, й 1-відсоткова інфляційна ціль може попередити цю подію. Загалом існує широкий консенсус, що 1—2% споживчої інфляції достатньо для за­побігання ймовірності дефляції. Крім того, на нашу думку, дуже малоймо­вірною є поява дефдяційних очіку­вань в Україні, що пов'язано з трива­лою історією високої інфляції.

Необхідно також зауважити, що в умовах малої і відкритої економіки ефективним інструментом запобіган­ня дефляції і потрапляння у пастку ліквідності є можливість девальвації обмінного курсу. В українських умо­вах цей захід є досить потужним проінфляційним інструментом уразі виникнення такої потреби.

Є кілька причин того, чому похиб­ка при вимірюванні ІСІІ зазвичай ви­ща для перехідних економік, ніж для розвинутих. Перша і, мабуть, головна причина полягає в тому, що поліп­шення якості та нові товари, очевид­но, є вагомішим фактором в еко­номіках, що проходять період конвер­генції до більш розвинутих. По-друге, зростання частки гіпермаркетів і вели­ких центрів продажу в роздрібній торгівлі спричиняє зміну умов поши­рення товарів на рівні, що перевищує прийнятний у розвинутих економіках. Крім того, автори деяких праць при­пускають, що через зміну відносних цін похибки сильніші для перехідних економік, зокрема для Чехії. Що­до України також можна спостерігати поступове зростання схильності до споживання товарів, які торгуються (зокрема через зниження їх відносної ціни в результаті дії ефекту Балаша-Самуельсона) (див. графік 11).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Регулювання валютних курсів

Головними методами регулювання валютного курсу є валютна інтервенція та дисконтна політика. Валютна інтервенція - це пряме втручання центрального банку або казначейства у валютний ринок. Вона зводиться до купівлі та продажу центральним банком або казначейством інвалюти. Центральний банк купує інвалюту, коли її пропозиція надмірна та курс низький, і продає, коли курс інвалюти високий. Таким способом обмежуються коливання курсу національної валюти. Часто валютна інтервенція використовується для підтримання курсу валюти на ...

Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

Становлення грошової системи України В період становлення державної незалежності Україна першою почала в умовах економічної та фінансової кризи будувати власну грошову систему, набувати досвіду емісійної справи, опановувати складний механізм грошово-кредитної політики. Становище ускладнювала нескоординованість економічної політики незалежних республік у сфері виробництва, товарообміну, грошових відносин. На початку 1992 р. у республіці панувала криза платіжних засобів. За цих умов з 10 січня 1992 р. в Україні запролваджено ...

Походження і функції банків

Банки як основа кредитної системи виступають головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Виникнення і розвиток банків був об’єктивно зумовлений еволюцією кредитних відносин та став важливим етапом на шляху економічного прогресу суспільства. Зародження банківської справи припадає ще на рабовласницький період, коли виникають лихварство та міняльні операції. Центром зазначених процесів було спершу Вавілонське царство (7-6 ст. до н.е.), до існування якого належать перші ...