Search:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Графік 11. Частка товарів, що торгуються, в споживчому кошику.

Слід зауважити, що багато в чому збільшення частки, товарів, які торгу­ються, може бути пов'язане зі знижен­ням у структурі витрат населення част­ки послуг, що регулюються адміністра­тивно. І враховуючи прискорення зро­стання цін на ці послуги у 2006 році, можна очікувати протилежних змін у структурі витрат населення та відпо­відно зниження частки товарів, що тор­гуються. Крім того, у перехідних еко­номіках часто спостерігається проти­лежний ефект — незважаючи на зрос­тання відносних цін на товари, що не торгуються, частка цих товарів у спо­живчому кошику зростає. Так, напри­клад, зазначений ефект спостерігається в Угорщині і призводить навіть до пев­них похибок у вимірюванні ІСЦ у бік зниження. Щоправда, ці похибки вва­жаються статистично незначущими. Щодо України також можна при­пустити, що частка послуг і відповідно товарів, які не торгуються, зростатиме в майбутньому. Тому, на наш погляд, ефект заміщення товарів щонайменше призводитиме до статистично незна­чущих похибок і навіть існує віро­гідність певного заниження ІСЦ через такий ефект.

Оскільки в Україні дослідження щодо похибок в обчисленні ІСЦ прак­тично не проводяться, варто зверну­тися до відповідних аналізів зару­біжних фахівців (див. таблицю 4).

Таблиця 4. Оцінка зміщення ІСЦ для окремих країн.

Показники США Німеччина В.Британія Канада Португалія Чехія Угорщина

Найдетальнішим і найповнішим с дослідження, проведене щодо США й опубліковане у Звіті Боскіна. Згідно з ним 1СЦ у США переоцінює фактичну вартість життя на 0.8—1.6% щорічно. Найточніша оцінка — 1.1%, коли інфляція дорівнює приблизно 3%. Стосовно аналізу перехідних еко­номік, слід виділити дослідження що­до Чехії: у 1996—1997 роках за річної інфляції 8.5% ІСЦ із цій країні був переоцінений приблизно на 3 в. п., у тому числі 1.5 в. п. — за рахунок впли­ву нових продуктів і змін у якості [22]. Варто зазначити, що наведені тут дані стосуються початкової стадії перехо­ду до ринкової економіки. У процесі конвергенції1 та у разі розробки доско­наліших методів корекції результатів підрахунку ІСЦ похибки, про які йдеться, слабшають. [10. №17. с.7-12]

Отже, враховуючи, що нам потрібно обрати такий мінімальний рівень інфля­ції, який би допоміг позбутись усіх пе­релічених негативних ефектів від за­надто низької Інфляційної цілі, опти­мальна інфляційна ціль має бути визна­чена як максимум із обчислених інди­каторів. За нашими розрахунками, оп­тимальний рівень інфляції (4%) визна­чається насамперед необхідністю "ефекту мастила" для врахування від­носних цінових змін і забезпеченням рівня номінальних процентних ставок, достатнього для запобігання пастки ліквідності. Необхідно наголосити, що розрахований рівень інфляції належить до концепції довгострокової інфляції, від якої оптимальний рівень інфляції може відхилятись у коротко- і середньостроковому періоді відповідно до змін зовнішніх умов і циклу ділової активності.

Розділ ІІІ. Антиінфляційна політика та перспективи подолання інфляції в Україні

3.1 Антиінфляційна політика

Світова практика знає цілий арсенал боротьби з інфляцією. Справа полягає лише в тому, щоб уміло його використати. Цей арсенал з певною умовністю можна поділити на дві частини. Відома антиінфляційна стратегія, що об'єднує цілі і методи тривалого характеру. Існує антиінфляційна тактика, від якої можна чекати результатів у межах порівняно невеликого відрізку часу.

Одним із найважливіших завдань антиінфляційної стратегії є гасіння інфляційних очікувань, насамперед адаптивних цінових. Для подолання психології суб'єктів економічної системи, позбавлення їх страху перед знеціненням заощаджень, відвернення нагнітання поточного попиту, який зумовлений безперервним подорожчанням товарів і послуг, необхідно зупинити інфляцію. Однак проблему очікувань бажано розв'язувати якнайшвидше – ще до того, як інфляція поставлена під контроль. Світовий досвід говорить про можливість це зробити. Він показує, що інфляційні очікування якнайшвидше долалися там, де виконувалися принаймні дві умови. Перша з них – всебічне зміцнення механізмів ринкової системи. Тільки вони здатні викликати природне, що супроводжується збільшенням кількості і підвищенням якості товарів, зниження цін або хоча б уповільнення їхнього зростання. Лише за такої умови ймовірна зміна споживчої психології, подолання в ній інфляційних мотивів. Доки споживач не переконається в тому, що коливання цін набули ринкових окреслень, він зберігає пагубну для економіки схильність до інфляційного збільшення поточного попиту.[20. с.34-37]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

ЗМІСТ Вступ 4 Теоретичні основи дослідження національної валюти В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 6 Загальні відомості про валюту, національну валюту і валютні курси 6 Методи дослідження національної валюти і її ролі в розвитку національного господарського комплексу 9 Роль грошово-валютного регулювання у становленні та стабілізації національної валюти у період незалежності 11 особливості та механізми функціонування національної валюти України 28 Чинники введення національної валюти в Україні після виборення незалежності і українська ...

Регулювання валютних курсів

Головними методами регулювання валютного курсу є валютна інтервенція та дисконтна політика. Валютна інтервенція - це пряме втручання центрального банку або казначейства у валютний ринок. Вона зводиться до купівлі та продажу центральним банком або казначейством інвалюти. Центральний банк купує інвалюту, коли її пропозиція надмірна та курс низький, і продає, коли курс інвалюти високий. Таким способом обмежуються коливання курсу національної валюти. Часто валютна інтервенція використовується для підтримання курсу валюти на ...

Економічна робота банків у процесі кредитування

1. Комплексна оцінка кредитоспроможності клієнта Кредитоспроможність позичальника ¾ це його здатність повністю і вчасно розраховуватися за своїми фінансовими зобов¢язаннями. Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за поточний період чи за яку-небудь дату, а прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу Одним із способів організації кредитних відносин вважається якісна оцінка кредитоспроможності позичальника. В інформації про кредитоспроможність ...