Search:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Для ілюстрації наведу приклад зі світового досвіду. Під час нафтових криз 1970-х років більшість центральних банків як економічно розвинутих країн, так і країн, що розвиваються, намагалася не допустити гальмування темпів зростання через експансивну монетарну політику. Але це призвело до ще більшого підвищення інфляції та посилило економічні проблеми. Нині наведений вище фактор визнаний усіма як головна помилка у тодішній практиці центробанків.

Центральний банк за будь-якого монетарного режиму опікується економічною динамікою, тому що при проведенні монетарної політики забезпечення сталої висхідної економічної динаміки розглядається як результат від досягнення низької інфляції у довгостроковому періоді й утримання інфляційних очікувань на низькому рівні. Крім того, збільшення ВВП є додатковою ціллю центрального банку, якщо прогнозована інфляція знаходиться у межах цільового показника. Монетарна політика за інших однакових умов завжди сприятиме більшому зростанню, якщо це не суперечить досягненню цінової стабільності у довгостроковому періоді. Навіть в окремі періоди економічної стагнації шляхом зміни горизонту досягнення мети щодо інфляції центральний банк може сприяти економічному піднесенню.

Багатьох економістів турбує питання, чи є низька інфляція для перехідної економіки, якою є Україна, стримуючим фактором для економічного зростання?

Як свідчить світовий досвід, низька інфляція є необхідною передумовою для стійкого економічного зростання. Країни з низькою та стабільною інфляцією мають вищі та стабільніші темпи зростання у довгостроковому періоді.

За низької та стабільної інфляції приріст ВВП збільшується у довгостроковому періоді, чому сприяють: визначеність для бізнесу у довгостроковому періоді, більші інвестиції в основний капітал, вища цінова конкурентоспроможність.

Світовий досвід свідчить, що країни з відносно низьким рівнем ВВП на душу населення, запровадивши режим ІТ з перехідним періодом, успішно використали його переваги, підняли довіру суспільства до економічної і монетарної влади, пришвидшили реформи, досягли низької інфляції та сталих темпів економічного зростання.

З таблиці 5 видно, що кількість таких країн постійно збільшується. За 17 років дії режиму ІТ жодна з країн, яка його ввела, не відмовилась від нього. Лише Іспанія і Фінляндія із входженням до зони євро формально скасували цей режим.

Таблиця 5. Країни, в яких застосовується інфляційне таргетування.

У цілому ж багато досліджень засвідчило, що серед країн зі схожими економіками ті, що працюють за ІТ, мають вищі темпи економічного зростання у довгостроковій перспективі порівняно з країнами, які не використовують зазначений режим.

Ефективність цього механізму, термін його запровадження залежать від швидкості розвитку ринку цінних паперів, ключовим гравцем на якому має бути уряд. Поза всяким сумнівом, за допомогою розвинутого інструменту відсоткових ставок центральний банк дедалі більше впливатиме на інфляцію, зокрема, через кредитні ставки банків, відсоткові ставки за цінними паперами на фондовому ринку, через канали інфляційних очікувань та обмінного курсу.

Висновки

Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу. Інфляція негативно впливає на всі сторони життя суспільства. Висока інфляція знищує грошову систему, провокує витікання національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню всередині країни іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету.

Вимірюється інфляція за допомогою індекса цін, що відображає відношення між сукупною ціною певного набору товарів і послуг, що називається ринковим кошиком, для даного періоду і сукупною ціною ідентичної або подібної групи товарів і послуг у базовому періоді. Залежно від темпів знецінення грошей виділяються такі типи інфляції, як повзуча, відкрита, галопуюча і гіперінфляція.

В основі механізму формування інфляції передусім лежать зв'язок попиту і витрат, спад виробництва і зростання цін, спіраль "зарплата – ціна". Інфляція також значно поглиблюється деформацією психології споживачів і виробників, що виявляється у нарощуванні поточного попиту за рахунок заощадження.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Пропозиція грошей

“Грошова маса ¾ головний макроекономічний параметр ...” (К. Брунер) Загальні теоретичні положення пропозиції грошей Монетаристи розглядають пропозицію грошей як альтернативне відношення до їх попиту. Це дві невіддільні й водночас протележні сторони єдиного економічного механізму, взаємодія яких здійснюється на монетарному ринку. Грошова пропозиція, як проміжна мета, повинна визнаватися відповідно до попиту на гроші. Неврахування цієї істини може призвести до суттєвого розходження між пропозицією і попитом, що в свою ...

Методи банківського кредитування

За сучасних умов принципово змінився підхід до організації кредитних відносин: відбувся перехід від пооб¢єктного до прямого кредитування суб¢єктів. Це означає, що акценти у механізмі надання позик змістилися з вибору об¢єкта на оцінку суб¢єкта угоди. Комерційні та партнерські відносини між її учасниками виключають диктат кредитора при визначенні об¢єкта кредитування. Ризикові операції, що приносять найбільший доход банку, потребують вивчення не лише ефективності заходів (проектів), під які ...

Грошова система

Грошова система ¾ це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Елементи грошової системи України: найменування грошової одиниці; масштаб цін; види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу; регментація безготівкових грошових розрахунків; регламентація готівкового грошового обороту; регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями; регламентація режиму банківського проценту; державні органи, які здійснюють ...