Search:

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Ситуація що склалась в Україні, не викликає радості ні у уряду, ні у громадян. Влада має зробити все, щоб зупинити ріст темпів інфляції, тому що вона може призвести до самих не передбачуваних наслідків. Для цього вона повинна застосовувати методи антиінфляційної політики для стабілізації економіки.

Особливе місце в антиінфляційній політиці займають гасіння інфляційних очікувань, ефективна монетарна політика, скорочення бюджетного дефіциту, раціоналізація зовнішньоекономічної політики, підвищення ступеня товарності народного господарства, розумно організована приватизація державної власності, підвищення норми заощаджень і зменшення рівня їх ліквідності. Та на мою думку найефективнішою є політика таргетування, судячи з досвіду багатьох країн.

Успіх антиінфляційних заходів в Україні передусім залежить від національної злагоди. Важливо, щоб Верховна Рада не приймала рішень, пов'язаних з додатковими асигнуваннями, Кабінет Міністрів припинив затвердження нових дорогих проектів, профспілки утримувалися від вимог підвищення заробітної плати, підприємці зобов'язалися не підвищувати ціни, а Національний банк дотримувався емісійного ліміту.

Список використаної літератури

1. Александрова М.М., Маслова С.О Гроші, фінанси, кредит. Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. К. - ЦУЛ. 2002. с. 336

2. Андрианов В.Д. Инфляция и методы ее регулирования .М. – ЭКО. 1999. 167 с.

3. Базилинська О.Я. Макроекономіка. К.-ЦНЛ. 2005. с.442.

4 . Будаловська С.М., Лупіна І.В., Романюк О.П. Макроекономіка. К. 2001р

с. 272.

5. Биков П., Кокшаров А. Реакция на инфляцию. М. - Эксперт. 2001. с. 214.

6. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчної стабiлiзацii в 7. Українi. Економiка Украiни. К. - Явор. 2000.с.150.

8. Газета „Галицькі контракти”

9. Газета Вісник НБУ

10. Газета „Урядовий кур’єр”

11. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. К.- Основи, 1998. с.328.

12.Давыдов А.Ю. Инфляция в экономике: мировой опыт и наши проблемы. М.-“Международные отношения”, 1999, с.210.

13. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua

14.Ілларионов А. Закономерности мировой инфляции. Вопросы экономики 2001. с. 146.

15. Інформаційне агентство „УНІАН” – www.unian.com.ua

16.Інститут економічних досліджень та політичних консультації – www.ier.kiev.ua

17. Інформаційний портал proUa – www.proua.com

18. Найденов В. С. Инфляция на Украине: теория и реальность. К. - Наук. думка, 1999. с.80.

19. On-line газета „Фінанси України” – www.finance.ua

20. Пинзеник В. Макроэкономическая стабилизация в Украине: итоги и проблемы первого года. Вопросы экономики. 1996. с.97.

21. Ратуш П.О. Экономическая теория. Учебник для вузов. СПб. 2003. с. 137.

22. Фишер С. А., Донбуш Р.П., Шмалензи Р. К. Економика. М. - Дело, 1997. с. 163.

23. Ченінога В.Г. Основи економічної теорії. К.- Юрінком Інтер. 2003. с.346.

24. Чухно А. А. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах. К.- АРО. 2004. с. 128.

25. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник. Київ - Центр навчальної літератури. 2006. с.432.

26. Юскин С. Економіка і прогнозування. Х.- Гриф. 2005. с.170.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Особливості інфляційного процесу в Україні

Вперше на Україні заговорили про появу інфляції у 1991 році хоч коріння її розрослися ще в колишньому СРСР. Це зумовлювалося, з одного боку, повним домінуванням державного монополізму та відсутністю ринкової конкуренції, а з іншого ¾ спотвореною структурою виробництва, надзвичайно високою часткою військово-промислового комплексу, надмірним “старінням” основних фондів, неефективним використанням капітальних вкладень, ресурсів тощо. В умовах глобального державного регулювання економіки та жорсткого адміністративного ...

Грошова система

Грошова система ¾ це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Елементи грошової системи України: найменування грошової одиниці; масштаб цін; види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу; регментація безготівкових грошових розрахунків; регламентація готівкового грошового обороту; регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями; регламентація режиму банківського проценту; державні органи, які здійснюють ...

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Вступ Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко увійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту. Його часто вживають для характеристики грошового ...