Search:

Курсовий проект з виробничого навчання

Поширює можливість зв’язку теорії з практикою – головний принцип виробничого навчання.

Види навчально-виробничої документації:

інструкційні карти;

інструкційно-технологічні карти;

технологічні карти;

карточки-завдання;

учбові алгоритми.

Інструкційні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу та рекомендації як їх виконувати.

Технологічні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу.

Карточки-завдання вміщають завдання по вивченню устрою роботи обладнання.

Учбові алгоритми вміщають правила виконання робіт в різних ситуацій.

Критерії оцінювання.

При оцінці успішності учнів треба входити з навчально-виховних задач кожного етапу виробничого навчання. Повнота і якість виконання цих задач визначається на основі критеріїв оцінок, які приведені в інструкції. Основними загальними показниками якості засвоєння учнями знань, навиків і вмінь з виробничого навчання являється:

1. Вірність прийомів в роботі і раціональної організації робочого

2. Дотримання технічних вимог та інших якісних показників при
використанні учбово-виробничих вимог до роботи;

3. Виконання встановлених норм часу;

4. Дотримання правил техніки безпеки;

5. Ступінь самостійності виконання завдання.

Складаємо критерії оцінки успішності. Адже справедливий бал має велике виховне значення для учнів.

12 Учень (слухач) володіє системними професійними знаннями в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Самостійно і в повному обсязі. Виконує навчально-виробниче або контрольне завдання у повній відповідальності до вимог технічної або конструкторсько-технологічної документації. Вміє самостійно розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Знаходить шляхи зменшення затрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на якість, впевнено й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Опанував основи професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчості співпраці в колективі. Результат вихованої роботи повністю відповідає діючим завданням якісним і кількісним показником або може бути краще від них. Забезпечує високий рівень організації пращ і робочого місця, зразково дотримується правил безпеки праці.

11 Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійна і в повному обсязі виконує навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог технічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого або контрольного завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів й інших ресурсів. Правильно й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Володіє основами професійної культури виявляє прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим заданим якісним і кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки пращ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Педагогічна майстерність, її елементи

Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної ді­яльності. Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Дослід­ники педагогіки тлумачать її як найвищий рівень педаго­гічної діяльності, який виявляється в тому, що у відведе­ний час педагог досягає оптимальних наслідків, «синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей учителя», комплекс властивостей осо­бистості педагога, що забезпечує високий рівень самоор­ганізації педагогічної діяльності. Ґрунтується на високому фаховому рівні ...

Наукове значення періодичного закону

Тема. Наукове значення періодичного закону Мета. Розкрити узагальнююче і прогностичне значення періодичного закону та періодичної системи елементів, його значення для розуміння взаємозв’язку хімічних елементів у Всесвіті, гармонії життя на Землі та розвитку наук. Обладнання: періодична система хімічних елементів, газети, присвячені періодичному закону. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань. Форма уроку: урок – змагання. ХІД УРОКУ І. Організаційний момент. Шановні учні! Ми завершуємо вивчення періодичного ...

Моральне виховання дітей

Зміст 1. Фізична праця, як один із засобів морального виховання дітей. ( К.Д. Ушинський) 2. Професійна орієнтація молоді. 3. Підготовка учнівської молоді до захисту Відчини. 1.Основними методами і способами морального виховання дітей і молоді Ушинський вважав переконання, запобігання неправильній поведінці, педагогічний такт.. учителя та заохочення і покарання, але не тілесні, особистий приклад учителя, а також батьків "і старших, правильний режим, навчання тощо. Але, найкращим засобом морального ...