Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємстваРисунок 1.1.

Як бачимо, протягом року об'єм виручки від реалізації продукції постійно зростає, що свідчить про досить швидкі темпи завоювання ринків. Окрім виручки росте і прибуток підприємства: протягом року він зріс з 0,8 тис. грн. в першому кварталі до 40,65 тис. грн. в четвертому кварталі, тобто в 51 раз. Невисокий розмір прибутку в першому кварталі 2004 року (фактично можна говорити про його відсутність) пояснюється тим, що підприємство тільки почало свою діяльність, а, як відомо, етап виходу на ринок, як правило, супроводжується великими витратами і низкою нормою прибутку.

В зв'язку з цим цікавої є також і динаміка показників рентабельності продажу, яка була представлена на рис. 1.2

Рисунок 1.2.

Як випливає з графіка протягом року як валова рентабельність продаж (відношення валового прибутку до чистої виручки від реалізації), так і чиста рентабельність продаж (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) збільшуються. При цьому значення валової рентабельності продаж збільшилося з 30,25 % в першому кварталі до 35,33 % в четвертому кварталі, тобто на 5,09 процентні пункти. Зростання показника чистої рентабельності продаж, як випливає з графіка, більш значне. Так, протягом року він виріс з 0,08 % до 11,08 %, тобто на 11 процентних пунктів. Звернемо увагу, що відмінність значень цих двох показників рентабельності обумовлена необхідність для підприємство нести адміністративні, збутові і інші витрати, а також сплачувати податки з прибутку (фактично ці витрати і складають різницю між валовим і чистим прибутком підприємства, є чисельниками у формулах розрахунку цих показників рентабельності) [27, c.68].

У наш час, в зв’язку з наявністю в Україні проблем, пов’язаних з рівнем та дисципліною оплати праці, характеризувати діяльність підприємства, оминувши це питання, неможливо. Станом на 01.01.2004 року середньоспискова чисельність працюючих на ТОВ Вічунай-Україна”складала 100 чоловік, що повністю задовольняє потреби підприємства у трудових ресурсах. Заробітна плата працівникам виплачується регулярно, 2 рази на місяць як того і вимагає чинне трудове законодавство. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. При цьому варто зазначити, що фонд оплати праці за період з 1 січня 2004 року по 1 січня 2005 року зріс більш ніж на 47 відсотків і склав на у грудні 2004 року 180 тис. грн. При цьому середня заробітна плата за 2004 рік виросла з 900 грн. до 1800 грн. (мова йде про нараховану заробітну плату за вирахуванням прибуткового податку та внесків до соціальних фондів, що утримуються з суми оплати праці). Не менш важливим є й те, що заробітна плата на підприємстві завжди виплачується у грошовій формі.


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

2.1 Організація готівкових розрахунків на підприємствах України

Розрахунки підприємств за допомогою готівкових грошових коштів (касові операції) здійснюються за певними правилами, встановленими чинним законодавством в області організації готівкогового обігу. Основний документ, який регулює порядок ведення касових операцій –це Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене ухвалою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 [6].

Порядок організації готівкових розрахунків підприємств включає, зокрема, організацію зберігання наявних коштів в касі підприємства, порядок встановлення ліміту каси, порядок оформлення касових документів, у тому числі видачу готівки під звіт, ведення касової книги.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін­ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон­трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах. Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, ...

План рахунків бух.обліку активів...

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій* Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування Код Назва Код Назва 1 2 3 4 5 Клас 1. Необоротні активи 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Нематеріальні активи Знос необоротних активів Довгострокові фінансові інвестиції Капітальні інвестиції Довгострокова ...

Аудиторський ризик

План Вступ………………………………………………………………………3 1. Поняття ризику і правила його оцінювання ……………………………………4 2. Поняття аудиторського ризику:………………………………………………….5 2.1 Властивий ризик 2.2 Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю. 2.3 Ризик невиявлення помилок та перекручень. 2.4 Ризик аудиту або загальний ризик Висновки………………………………………………………………………………11 Список використанної літератури………………………………………………… 12 Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного ...