Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


Для того, щоб не порушити вказані терміни і, відповідно, уникнути податкових наслідків згідно із законом про податок з доходів [15] і штрафних санкцій по Указу № 436 [5], рекомендуємо вимагати від працівників робити звіт і повертати залишки підзвітним сум в терміни, які б одночасно задовольняли і вимогам Положення № 637 [6], і Закону про податок з доходів [15].

Відповідальність за порушення термінів повернення надмірно витраченої готівки.

Відповідальність платників податків за невчасне повернення надмірно витрачених грошових коштів в касу підприємства передбачена Законом про податок з доходів [15]. Так, відповідно до п.п. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 вказаного закону в загальний місячний податковооблагаємий дохід включається сума надмірно витрачених коштів, отриманих платником податків на відрядження і підзвіт, і не повернених у встановлені законодавством терміни.

Розмір цієї суми розраховується відповідно до вимог п. 9.10 ст. 9 Закону про податок з доходів [15]. Окрім цього, за таке порушення платник податків повинен сплатити штраф, встановлений п.п. 9.10.3 Закону про податок з доходів [15]у розмірі 15 % від суми таких надмірно витрачених грошових коштів.

При цьому виходячи з норм п. 9.10 Закону про податок з доходів [15] можна зробити висновок, що під «надмірно витраченими» засобами маються на увазі засоби, видані працівнику підприємства з каси понад встановлені суми, по яких він відзвітував.

Порядок оподаткування надмірно витрачених сум і застосування штрафу наступні:

1) якщо кошти повертаються платником протягом звітного місяця, на який доводиться встановлений Законом про податок з доходів [15] триденний термін, то платник повинен сплатити тільки штраф у розмірі 15 % суми надмірно витрачених коштів;

2) якщо ж засоби не повертаються до кінця такого місяця, то крім штрафу у розмірі 15 %, з неповерненої суми необхідно утримати і податок з доходів фізичних осіб. При цьому повернення засобів згодом не вабить повернення такого податку і суми утриманого штрафу.

Крім того, за порушення перевищення термінів використання виданої під звіт готівки Указом № 436 [5] передбачено застосування штрафних санкцій до підприємства у розмірі 25 % від виданих під звіт сум.

І штраф, і податок з доходів фізичних осіб утримуються підприємством за рахунок будь-якого доходу працівника, що підлягає обкладенню податком з доходів, після його оподаткування. Якщо ж суму такого доходу не вистачає на покриття цих сум, то їх погашення повинне проводитися за рахунок доходу платника податка наступних місяців.

Розрахунок суми підлягаючих обкладенню податком з доходів необхідно проводиться з використанням натурального коефіцієнта розрахованого по наступній формулі:

k = 100 : (100 - Сп)

де

k- коефіцієнт;

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування

Приклад. Підприємство видало працівнику кошти на відрядження в сумі 1000 грн. Після повернення з відрядження 13.01.2006 працівник надав авансовий звіт, який затверджений в сумі 800 грн. Залишок невитрачених засобів повернений працівником:

а) 20 січня 2006 року

б ) 2 лютого 2006 року

За січень 2006 року працівнику нарахована зарплата в торбі 550 грн.

Як у випадку а), так і у випадку б) на працівника повинен бути накладений штраф у розмірі 15% від неповерненої суми грошових коштів.

Торба штрафу складе:

(1000,00-800,00) х 15% =30,00 (грн.)

Ця сума повинна бути утримана із заробітної платні працівника.

У випадку, якщо надмірно витрачені засоби не повертаються працівником протягом місяця, в якому закінчився встановлений триденний термін (випадок «б»), сума неповернених коштів додатково до штрафу обкладається ще і податком з доходів фізичних осіб по ставці 13%. При цьому сума такого податку утримується із заробітної платні працівника, нарахованої за січень. Розмір доходу, отриманого працівником унаслідок повернення невитраченої суми в строк (з урахуванням коефіцієнта) складе:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

План Вступ: Реформування бухгалтерського обліку; Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"; I. Теоретична частина: 1. Бухгалтерський облік: сутність значення, стандарти; 2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні; 3. Фінансова звітність підприємств; 4. Облікова політика підприємства; II. Розрахунково-таблична частина; Висновки; Список використаної літератури. Вступ Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні ...

Методика проведення аудиту

ПЛАН Методика проведення аудиту 4.1, Порядок проведення аудиторської перевірки 4.2. Узагальнення результатів аудиту МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 1. Порядок проведення аудиторської перевірки Ринкова економіка висуває нові завдання у сфері контролю, від правильного вирішення яких залежать його подальший розвиток і удосконалення. З метою адаптації фінансового контролю до ринкової економіки в Україні прийнято два Закони: Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. і Закон ...