Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Підприємства не повинні накопичувати наявну виручку (готівка) в своїх касах понад встановлений ліміт каси для здійснення необхідних витрат до настання термінів цих виплат (п. 2.9 Положення 637 [6]).

Підприємства (підприємці), що мають поточні рахунки в установах банків, одержують готівку з цих рахунків по грошовому чеку (з чітким формулюванням суті операції, яка буде здійснюватися) в межах наявних грошових коштів і витрачають їх на цілі, вказані в грошовому чеку і не суперечать чинному законодавству.

Для своєчасного отримання в установі банку необхідної суми готівки підприємства (підприємці) у встановлений банком термін повинні попередити (письмово або усно) установу банку про необхідну суму грошових коштів в банкнотах і розмінній монеті.

Отримання наявних грошових коштів в банку здійснюється по грошовому чеку. Форма грошового чека приведена в додатку 11 до Інструкції № 337 [8].

Чекові книжки отримуються підприємством за платню в установі банку. Для отримання чекової книжки заповнюється і подається до установи банку (операційному працівнику) заява про видачу грошової чекової книжки в одному екземплярі. Форма даної заяви приведена в додатку 15 до Інструкції № 337 [8].

Після відповідної перевірки заява з дозвільним написом головного бухгалтера і керівника установи банку або осіб, яким надано право підпису, передається в касу банку.

У свою чергу, касир установи банку, отримавши заяву, перевіряє наявність на ньому підписів службових осіб банку, проставляє на заяві і талоні до нього номери чеків чекової книжки і передає операційному працівнику чекову книжку разом із заявою під розписку на талоні для подальшого її оформлення.

Талон до заяви залишається в касі. Після оформлення операційними працівниками відповідних реквізитів на чеках і реєстрації номерів в зразках підписів чекова книжка разом із заявою повертається в касу банку.

Видача чекової книжки представнику підприємства (підприємця) проводиться під розпис на заяві, з попередньою звіркою підпису одержувача із зразком цього підпису на заяві.

Звертаємо увагу, що грошові чеки дійсні протягом 10 днів з дня їх виписування без урахування дня виписування. Дата чека указується в наступному порядку: дата і рік цифрами, місяць словом (п. 7 гл. 1 р. III Інструкції № 337 [8]).

Грошовий чек повинен містити печатку (якщо наявність печатки передбачена) і підпису уповноважених осіб відповідно до картки зразків підписів. При заповненні грошових чеків використання факсиміле не допускається.

Отримавши грошовий чек, касир установи банку:

— перевіряє наявність підписів службових осіб банку, що мають право дозволяти видачу грошей, і тотожність цих підписів наявним зразкам;

— порівнює суму, проставлену на документі цифрами, з сумою, вказану прописом;

— перевіряє, чи є розписка в отриманні грошей на документі;

— перевіряє наявність даних про пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу одержувача грошей;

— викликає одержувача грошей по номеру контрольної марки від грошового чека і питає про одержувану суму грошей;

— звіряє номер контрольної марки від грошового чека з номером на грошовому чеку і наклеює контрольну марку на чек;

— готує суму грошей, зіставляє суму видачі з сумою, вказаною на чеку, відбиває її на обчислювальній машині і видає її одержувачу, підписує витратний документ.

Слід помітити, що забороняються операції, при яких представник підприємства, об'єднання, організації або установ, не вносячи грошей, пред'являє одночасно чек на отримання грошей і оголошення на внесення готівки.

Готівка понад встановлений ліміт залишку готівки в касі підприємство зобов'язано здавати в банк в порядку і терміни, встановлені установою банку, для зарахування на рахунки підприємства.

Якщо ліміт підприємством взагалі не встановлений, то вся наявна готівка в його касі на кінець дня повинна здаватися в банк (незалежно від причин, по яких ліміт каси не встановлений).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

Методика проведення аудиту

ПЛАН Методика проведення аудиту 4.1, Порядок проведення аудиторської перевірки 4.2. Узагальнення результатів аудиту МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 1. Порядок проведення аудиторської перевірки Ринкова економіка висуває нові завдання у сфері контролю, від правильного вирішення яких залежать його подальший розвиток і удосконалення. З метою адаптації фінансового контролю до ринкової економіки в Україні прийнято два Закони: Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. і Закон ...

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

Зміст Вступ Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів. а) Визначення МШП та їх обліку. Облік повернення МШП з експлуатації на склад. Облік МШП зі строком використання менше одного року. Первісна вартість МШП. Відпуск МШП зі складу. Облік вибуття МШП. Інвентаризація МШП. Нестача МШП. Висновок Додаток ВСТУП До 1 січня 2000 року відповідно до пункту 47 Положення №250 до малоцінних та швидкозношуваних предметів належали ...

План рахунків бух.обліку активів...

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій* Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування Код Назва Код Назва 1 2 3 4 5 Клас 1. Необоротні активи 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Нематеріальні активи Знос необоротних активів Довгострокові фінансові інвестиції Капітальні інвестиції Довгострокова ...