Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Здача наявних грошових коштів в банк особисто представником підприємства (підприємця) супроводиться заповненням заявою на переклад готівки. Форма такої заяви приведена в додатку 6 Інструкції № 337 [8].

Банк, отримані таким чином засоби, зараховує на власні поточні рахунки підприємства (підприємця).

Після завершення прийому готівки клієнту банку вдається квитанція, яка є документом, підтверджуючим внесення готівки.

Слід зазначити, що Інструкцією № 337 [8] передбачено в обов'язковому порядку указувати дату представлення заяви про переказ готівки до установи банку. При заповненні заяви виправлення не допускаються.

При заповненні суми цифрами гривні від копійок відділяються комою «,», копійки указуються двома знаками. Якщо сума виразима в цілих гривнях, то указується «00» коп. При вказівці суми прописом, якщо сума складається тільки з копійок, обов'язковим є написання «нуль» гривень.

Дані паспорта або замінюючого його документа і інших реквізитів в заяві указуються у випадках, передбачених п. 5 гл. 1 р. III Інструкції № 337 [8], а саме при здійсненні операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Касир банку, приймаючи готівку, при відповідності сум підписує, заяву на переказ готівки: заяву і квитанцію до неї, ставить на квитанції друк і видає її обличчю, що внесло гроші.

При встановленні розбіжності між сумою готівки і сумою, вказаною в Заяві на переказ готівки, а також при виявленні неплатіжних і фальшивих банкнот здавальнику пропонується наново переписати документ. Первинний документ касир перекреслює і на оборотній стороні квитанції до цього документа проставляє фактично прийняту суму грошей і підписує квитанцію.

2.3 Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів у касі та на рахунках у банку

Для узагальнення інформації про операції з готівковими грошовими коштами в касі підприємства Планом рахунків передбачений синтетичний рахунок 30 «Каса», що має наступні субрахунки:

- 301 «Каса в національній валюті»;

- 302 «Каса в іноземній валюті».

Надходження грошових коштів в касу підприємства відображається за дебетом рахунку 30 «Каса».

Видача готівки з каси підприємства відображається за кредитом рахунку 30 «Каса».

На субрахунку 302 «Каса в іноземній валюті» облік операцій у валюті в перерахунку в національну валюту України ведеться по кожному виду валюти окремо.

На аналізованому підприємстві ТОВ „Вічунай-Укарйна” для обліку готівки використовують обидва субрахунки рахунку 30. Порядок відображення операцій з готівкою на рахунках бухгаллтерского обліку наведено у табл. 2.6

Таблиця 2.6

Бухгалтерський облік касових операцій

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

Надходження в касу підприємства

Корінець чеки, прибутковий касовий ордер

Отримані по чеку грошові кошти на виплату авансу по відрядженню працівника

301, 302

311, 312

Корінець чеки, прибутковий касовий ордер

Отримані по чеку грошові кошти на господарські потреби, на виплату відпускних

301

311

Прибутковий касовий ордер

Повернений підзвітною особою залишок невитрачених сум, виданих на господарські потреби

301, 302

372

Прибутковий касовий ордер

Отриманий аванс в рахунок поставки товарів (готівкова виручка)

301

681

Прибутковий касовий ордер

Отримана доплата за поставлені товари

301

361

Прибутковий касовий ордер

Повернений залишок сум, виданих на відрядження

301, 302

372

Прибутковий касовий ордер

Внесено внесок до статутного фонду готівковими грошовими коштами в касу

301,302

46

Прибутковий касовий ордер

Отримані по чеку грошові кошти з поточного рахунку підприємства на виплату заробітної плати

301

311

Виплати з каси підприємства

Видатковий касовий ордер

Видані грошові кошти під звіт

Продовження таблиці 2.6


на відрядження

372

301, 302

Видатковий касовий ордер

Видані працівнику грошові кошти під звіт на господарські потреби

372

301

Видатковий касовий ордер

Виплачено відпускні

661

301

Видатковий касовий ордер, квитанція до оголошення на внесення готівки

Здана готівка в касу банку для зарахування на поточний рахунок

311, 312

301, 302

Видатковий касовий ордер

Виплачена сума арендної плати

685

301

Видатковий касовий ордер

Видані кошти під звіт на господарські потреби

372

301

Платіжна відомість, Видатковий касовий ордер

Виплачена заробітна плата працівникам підприємства

661

301

Видатковий касовий ордер

Видана позика працівнику підприємства

377

301

Платіжна відомість, Видатковий касовий ордер

Виплачено аванс по заробітній платі працівникам підприємства

661

301

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

Аудит обліку основних засобів

РЕФЕРАТ Об'єм роботи 26 сторінок, 3 таблиці, 2 рисунка. АУДИТ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ПІДПРИЄМСТВО Розглянута ххарактеристика основних засобів; основна мета та задачі аудиту основних засобів; способи перевірки основних засобів; типові порушення з обліку основних засобів ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………………………….5 1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЯК ОБ’ЄКТ АУДИТУ ……………………………………… 6 1.1. Характеристика основних засобів ………………………………………………….6 1.2. Суть і завдання аудиту основних засобів ……………………………………… .8 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ...

Планування, стадії і процедури аудиту

Зміст: Вступ. Розділ 1. Планування аудиту: Загальний план аудиту; Програма аудиту. Розділ 2. Стадії аудиту: 2.1. Організаційна стадія; 2.2. Дослідницька стадія; 2.3. Стадія узагальнення та реалізації результатів контролю. Заключна стадія. Розділ 3. Процедури аудиту: 3.1. Визначення процедури; 3.2. Види процедур. Висновок. Література. Вступ. Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і ...

Атестація робочого місця на підприємстві

1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизации є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я ...