Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

3.2 Аналіз руху грошових коштів

Для аналізу якості управління підприємством скористаємося даними Звіту про рух грошових коштів (форма № 3).

До реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні у складі річної фінансової звітності були присутні аналоги нинішнього "Балансу", "Звіту про фінансові результати" і "Звіту про власний капітал". Що ж до "Звіту про рух грошових коштів", то ця форма звітності є принципово новою в системі фінансовій звітності підприємств України. В зв'язку з цим висвітлимо основні принципи її складання і роль в системі фінансової інформації, що міститься в звітності [40, с. 120].

Підприємство може бути дуже прибутковим і в той же час мати надзвичайний дефіцит грошових коштів. Деякі можуть бути лише средньоприбутковими і в той же час мають в розпорядженні великі суми грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів призначений показати подібні надлишки і дефіцити. Він складається для того, щоб показати порядок фінансування операцій підприємства і використання їм фінансових ресурсів [42, с. 69].

Звіт про рух грошових коштів - одна з основних форм фінансової звітності, в якій підсумовується інформація про надходження і вибуття грошових коштів підприємства. Звіт про рух грошових коштів доповнює баланс і звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансове положення підприємства на певний момент часу (кінець звітного періоду), а звіт про рух грошових коштів пояснює зміни, що відбулися з одним з компонентів фінансової звітності - грошовими коштами - від однієї дати балансу до іншої. Звіт про фінансові результати відображає результати діяльності підприємства за період; і ця діяльність є основним чинником, який змінює стан грошових коштів, відбиваних в звіті про рух грошових коштів. Інформація про рух грошових коштів підприємства корисна тим, що вона надає користувачам фінансової звітності базу для оцінки здатності підприємства привертати і використовувати грошові кошти і їх еквіваленти [35, с. 361].

Звіт про рух грошових коштів, крім того, містить інформацію, яка корисна при оцінці фінансової гнучкості фірми. Фінансова гнучкість - це здатність фірми генерувати значні суми грошових коштів з тим, щоб своєчасно реагувати на несподівано виникаючі потреби і можливості. Інформація про рух грошових коштів за минулі періоди, особливо про рух грошових коштів від основної діяльності, допомагає оцінити фінансову гнучкість. Оцінка здатності фірми пережити, наприклад, несподіване падіння попиту може включати аналіз руху грошових коштів від основної діяльності за минулі періоди. Чим значніше потоки грошових коштів, тим вище виявиться здатність фірми витримати несприятливі зміни економічних умов.

Деякі інвестори і кредитори вважають звіт про рух грошових коштів корисним при оцінці "якості" доходів фірми. Визначення доходів при обліку по методу нарахувань вимагає безлічі бухгалтерських проводок, пов'язаних з нарахуванням, відображенням сум, що відносяться до майбутніх звітних періодів, розподілом і оцінкою. Такі коригування і процедури роблять процес визначення доходу більш суб'єктивним, чим хотілося б деяким користувачам фінансової звітності. Такі користувачі покладаються на більш об'єктивну оцінку ефективності, ніж чистий прибуток, - на рух грошових коштів від основної діяльності. З погляду таких користувачів, чим вище цей показник, тим вище “якість” доходу [36, с. 120].

За станом руху грошових потоків можна судити про якість управління підприємством. Цю залежність покажемо за допомогою схеми, зображеної на рис. 1.3 [37, с. 86].

Рисунок 1.3.

Залежність якості управління підприємством від структури грошових потоків


Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

На виконання програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. за №291 затверджено план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій та інструкцію про його застосування. Застосування плану рахунків на підприємствах здійснено в 2000 році з дати визначеної розпорядчим документом керівника ...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...

Суть і завдання економічного контролю

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різ­них соціально-економічних формаціях потребує вдосконален­ня функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління під­порядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які виз­начаються економічними і політичними закономірностями розвитку певної формації. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації і цілями суспільства, ...