Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

З розглянутого балансу можна зробити висновки, що причини нормального фінансового стану полягають у належному контролю маркетинговим і торговим відділами діяльністі підприємства, які своєчасно дають адміністрації інформацію про виконання контрактів, зобов’язань перед банками, постачальниками і покупцями. Підприємство за звітний період розширило свою діяльність, виросла кількість покупців і відповідно і дебіторська заборгованість. Просроченої дебіторської заборгованості у підприємства немає (розд. ІХ Приміток до річної фінансової звітності Ф.5).

Можна порекомендувати торговому відділу покращити збут продукції, знайти більш вигідних споживачів

Підприємство використовує тільки власний капітал, тому здержує темпи свого розвитку (у зв‘язку з неможливістю розширення своєї діяльності за рахунок залучення заемного капіталу).
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про аудиторську діяльність

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3126-XII ( 3126-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.244 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 81/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 88

N 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст. 44

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 1863-IV ( 1863-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 45, ст.501

N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.434

N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005

N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

4.1 Організація проведення аудиту

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямками:

аудит касових операцій;

аудит операцій на поточному рахунку;

аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках.

Досліджуючи ці напрямки, можна зробити висновок про доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом.

У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв’язати такі основні завдання [34; с. 174]:

1) ознайомитися з умовами зберігання готівки та інших грошових документів у касі;

2) вивчити фактичний порядок документального оформлення операцій з надходження і вибуття грошових коштів, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, обліку касових операцій;

3) установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильність їх відображення.

Також завданням аудиту і контролю касових операцій є перевірка [40; с. 124]:

забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей в касі;

дотримання встановленого порядку зберігання чекових книжок, виписки чеків і отримання по них готівки;

дотримання порядку документального оформлення надходження грошей до каси та їх видачі;

дотримання ліміту каси;

своєчасності та повноти оприбуткування готівки;

стану обліку касових операцій;

відповідності сум залишків і оборотів по виписках банку сумам в доданих первинних документах, облікових реєстрах та звітності;

правильності використання грошових коштів суворо за цільовим призначенням;

своєчасності розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та іншими контрагентами;

величини, характеру і динаміки дебіторської і кредиторської заборгованостей та причин їх утворення.

Освоєння методики аудиту касових операцій є важливим, виходячи з таких причин: грошові кошти є найбільш ліквідними і такими, що швидко реалізуються активами клієнта, вони мають масовий і поширений характер, рух готівки відбувається через касові операції, тому під час аудиту вони досліджуються суцільним методом. Особлива увага приділяється питанню забезпечення збереження грошей і дотримання касової дисципліни.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

План Вступ: Реформування бухгалтерського обліку; Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"; I. Теоретична частина: 1. Бухгалтерський облік: сутність значення, стандарти; 2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні; 3. Фінансова звітність підприємств; 4. Облікова політика підприємства; II. Розрахунково-таблична частина; Висновки; Список використаної літератури. Вступ Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні ...

Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу

Мета: Закріпи теоретичні знання студентів. Технічні засоби: калькулятор, документація, робочі записи та умова завдання. Хід виконання роботи. Завдання: на підставі бухгалтерських даних зробити журналізацію бухгалтерських документів і проведення; скласти початковий баланс із наведених даних вище; проведення відобразити в реєстраційному журналі господарських операцій за поточний перід; скласти оборотну відомість; відкрити синтетичні рахунки; скласти баланс на кінець періоду. Вихідні дані. За станом на початок звітнього ...

Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

Розділ 1 Теоретичні основи економічного контролю в Україні 1.1. Суть та функції економічного контролю. 1.2. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. 1.3. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. 1.1. Суть та функції економічного контролю Контроль за господарською діяльністю підприємств і організацій є однією із найважливіших функцій господарського керівництва і управління. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення ...