Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Що стосується комерційної діяльності підприємства, то можна зробити висновки, що воно розвивається досить швидкими темпами. Про це свідчить, наприклад, те, що підприємством було отримано прибуток уже в наступному після заснування кварталі. Крім того, аналіз структури грошових потоків підприємства за 2004 рік вказує на високий рівень управляння (тобто свідчить про те, що керівництво підприємства справляється зі своїми обов’язками).

В дипломній роботі розкрито також сутність та функції грошей, показано значення готівкових та безготівкових розрахунків в економіці України перехідного періоду. В роботі також розглянуто нормативну базу бухгалтерського обліку, його основні принципи.

На основі узагальнення питань нормативного регулювання готівкових та безготівкових розрахунків в Україні вивчено практику їх організації на діючому підприємстві України, а саме:

розглянуто організацію приймання готівки в касу та її видачі з каси;

вивчено проблеми розрахунків з підзвітними особами;

з’ясовано порядок установлення ліміту залишку готівки в касі;

описано порядок відкриття рахунків в банку;

розглянуто питання організацій операцій на банкківіських рахунках.

Бухгалтерський облік операцій з грошовими коштами наглядно представлено в другому розділі.

Третій розділ присвячено звіту про рух грошових коштів: роглянуто порядок його складання (у додатку Г наведено алгоритм заповнення його рядяків на основі даних рахунків бухгалтерскьго обліку), а також показано. як можна використовувати звіт про рух грошових коштів для оцінки якості управляння підприємством.

У четвертому розділі описано порядок організації та розроблено методику аудиту грошових коштів.

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямками:

аудит касових операцій;

аудит операцій на поточному рахунку;

аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках.

Досліджуючи ці напрямки, можна зробити висновок про доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом.

Аудит касових операцій підприємства рекомендується проводити в кілька етапів.

На підготовчому етапі аудиту касових операцій аудитор пови­нен розглянути загальні питання організації роботи каси на підприємстві.

Перший етап аудиту касових операцій передбачає проведення раптової ревізії каси з повним поаркушним перерахунком усіх гро­шей та інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства (век­селів, зобов’язань).

Другим етапом є перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку ведення касових операцій. На­ цьому етапі перевіряється правильність заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів.

Перевірка операцій з видачі готівки з каси проводиться на третьому етапі аудиту.

Четвертий етап передбачає перевірку повноти оприбуткування го­тівки в касі підприємства.

На п’ятому етапі аудитор перевіряє додержання підприємством встановленого ліміту залишку готівки в касі.

Останнім – шостим етапом перевірки є зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.84 р. № 8073-Х // Бібліотека законодавства / Укладач Л. Мар горська. – Х.: Фактор, 2002. – 230 с.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV // Бухгалтерський облік: нормативна база / Укладач О. Піроженко. – Х.: Фактор, 2002 р. – с. 5-17.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

Суть і завдання економічного контролю

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різ­них соціально-економічних формаціях потребує вдосконален­ня функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління під­порядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які виз­начаються економічними і політичними закономірностями розвитку певної формації. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації і цілями суспільства, ...

Методика проведення аудиту

ПЛАН Методика проведення аудиту 4.1, Порядок проведення аудиторської перевірки 4.2. Узагальнення результатів аудиту МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 1. Порядок проведення аудиторської перевірки Ринкова економіка висуває нові завдання у сфері контролю, від правильного вирішення яких залежать його подальший розвиток і удосконалення. З метою адаптації фінансового контролю до ринкової економіки в Україні прийнято два Закони: Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. і Закон ...

Облік підзвітних сум

ОБЛІК ПІДЗВІТНИХ СУМ План: Порядок одержання коштів під звіт. Витрати по відрядженням; Розрахунки з підзвітними особами. Підзвітна особа – це працівник, який отримує готівку під звіт і який повинен підзвітуватися про суму використання коштів, або повернути їх в касу. Підзвітні суми – називають суми, які отримав з каси під звіт працівник. Авансовий звіт – це документ про використання коштів. Службове відрядження – поїздка фізичної особи, яка знаходиться у трудових відносинах з підприємством або являється членом керівних ...