Search:

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємстваДОДАТОК Б

Правила заповненя банківських документів

Назва реквізиту

Вимоги по заповненню реквізиту

Номер

Банк, що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа.

Дата здійснення операції

В заяві на переаз готівки вказується дата фактичного пред'явлення її в банк.

Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, без урахування дня виписки.

У всіх інших касових документах вказується дата здійснення касової операції.

Дата здійснення операції в документі вказується таким чином: число цифрами «ДД», місяць словом, рік цифрами «РРРР»

Платник

Вказується назва юридичної особи і прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки.

Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то указуються його прізвище, ім'я і по батькові (ідентифікаційний або реєстраційний номер, номер лицьового рахунку).

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, в касових документах повинні указуватися реквізити, передбачені в пункті 5 розділу 1 розділу III справжньої Інструкції.

В прибутковому, видатковому і прибутково-видатковому касових ордерах указуються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється

Одержувач

В касових документах на видачу готівки фізичній особі указуються його прізвище, ім'я і по батькові, юридичній особі — назва юридичної особи і прізвище, ім'я і по батькові особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи.

В касових документах на переказ готівки указуються назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. В прибутковому, видатковому і прибутково-видатковому касових ордерах указуються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій цей реквізит не заповнюється

Код одержувача

У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок одержувача, відкритий в іншому банку, указується для:

юридичної особи — ідентифікаційний код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України;

фізичної особи — ідентифікаційний номер платника податків

Банк одержувача

Указуються назва і місцезнаходження банку одержувача

Банк платника

Указуються назва і місцезнаходження банку платника

Код банку одержувача

Указується реквізит банку одержувача, визначений і включений в довідник банківських установ України

Назва валюти

Указується буквений код валюти згідно вимогам нормативно-правових актів при здійсненні операцій з іноземною валютою

Дебет/кредит

Указуються відповідні рахунки по касових операціях

Сума цифрами

Сума указується цифрами, гривні відділяються від копійок комою «,», копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно указується сума в іноземній валюті

Еквівалент в гривнях

Указується при здійсненні операцій з іноземною валютою сума в гривнях, яка розраховується в установленому порядку

Загальна сума

Указується сума словами, назва грошової одиниці повністю «гривень» або скорочено «грн.». Якщо сума складається тільки з копійок, то перед її вказівкою ставиться «Нуль» гривень. Якщо сума виразима в цілих гривнях, то указується «00 коп.» або «00 копійок». При здійсненні операцій з іноземною валютою сума словами указується в іноземній валюті і її еквівалент в гривнях в аналогічному порядку

Призначення платежу

Указується вид платежу (на які цілі приймається/видається готівка). По операціях по вкладних (депозитним) рахунках указується внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. По операціях, не пов'язаних з платежами і вкладними (депозитними) рахунками, указується «переказ готівки»

Пред'явлений документ

В грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми указуються найменування пред'явленого документа (паспорт або замінюючий його документ), серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що видала документ. Дата народження і місце мешкання (для нерезидентів — місце тимчасового перебування) указуються у разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

В прибуткових, витратних і прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь указуються назва документа (посвідчення, пропуск) і його номер (окрім операцій по видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку)

Підпис платника/одержувача

Платник/одержувач ставить підпис власноручно.

При оформленні прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму здійснених касових операцій підписи не ставляться

Підписи банку

Ставлять підпис власноручно посадовці, визначені банком

Додаткові реквізити

Код платника

У разі внесення готівки як сплати податків і зборів до бюджету платник указує код/номер, а саме:

юридична особа — ідентифікаційний код по Єдиному державному реєстру підприємств і організацій України;

фізична особа — ідентифікаційний номер платника податків (крім випадків, коли фізична особа на свої релігійні переконання відмовилася від ухвалення ідентифікаційного номера і в його паспорті зроблена відповідна відмітка).

Указується у разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті

Код бюджетної класифікації

Указується платником при здійсненні платежів податків і зборів до бюджету

Період платежу

Указується, за який період здійснюється платіж

Дата валютування

Заповнюється клієнтом по його бажанню. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів з дати складання касового документа (дата складання документа не ураховується)

Інші додаткові реквізити, необхідні для здійснення операції, банк визначає самостійно

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49 


Подібні реферати:

Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

Аудиторський контроль — аудит — залежно від завдань замовника виконує функції запобіжного, перманентного (опе­ративного), ретроспективного (післяопераційного) і страте­гічного видів фінансово-господарського контролю. Аудит має єдиний предмет і метод з іншими видами контролю, тому використовує ті самі джерела інформації, методичні прийо­ми і контрольно-ревізійні процедури, які застосовуються у контрольно-ревізійному процесі. При цьому висновки ауди­ту на поставлені запитання обґрунтовуються всіма видами доказів, які мають ...

Аудиторський ризик

План Вступ………………………………………………………………………3 1. Поняття ризику і правила його оцінювання ……………………………………4 2. Поняття аудиторського ризику:………………………………………………….5 2.1 Властивий ризик 2.2 Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю. 2.3 Ризик невиявлення помилок та перекручень. 2.4 Ризик аудиту або загальний ризик Висновки………………………………………………………………………………11 Список використанної літератури………………………………………………… 12 Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного ...

Облік і аудит витрат на виробництво продукції

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції 6 1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції 6 1.2 Групування витрат по статтям калькуляції 20 1.3 Характеристика бази дослідження 46 2. Облік витрат на виробництво продукції 56 2.1 Облік затрат виробничої собівартості продукції 56 2.2 Зведений облік витрат на виробництво і складання звітності 64 калькуляції собівартості продукції Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами 70 Аудит витрат на виробництво 85 ...