Search:

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Наведемо розрахунок впливу фа­кторів (ФВ — фондовіддача; ПВ — питома вага активної частини фондів):

∆ФВПИТ =(ПВф-ПВпл)ФВл

Аналіз використання обладнання та виробничої потужно­сті підприємства. Вирішальний вплив на фондовіддачу має ефе­ктивність використання машин і обладнання в часі та потужності.

Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі не­обхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; по­рівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактич­ний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на про­стої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхи­лень виробничих фондів для окремих технологічних груп облад­нання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання облад­нання в часі на обсяг випуску продукції.

Розрізняють обладнання: наявне — рахується на балансі і за­несене в інвентарні відомості; установлене — здане в експлуата­цію; яке працює — те, що фактично використовується у вироб­ництві; обладнання в запланованому ремонті; резервне — те, що перебуває в резерві; простійне — таке, що за планом мало було працювати, але фактично не працює.

Розподіл кількості обладнання за названими категоріями пока­зує рівень його фактичного застосування в робочому процесі. Пі­сля цього виявляють причини розходжень між плановими і фак­тичними показниками цих категорій, шукають резерви збільшен­ня обсягу випуску продукції за рахунок ліпшого використання наявної кількості обладнання.

Порівнюючи кількість наявного й установленого обладнання за планом і звітом, визначають рівень виконання плану здачі об­ладнання в експлуатацію, а встановленого обладнання з тим, яке фактично працює, — питому вагу останнього в усьому встанов­леному.

Задача № 17

Аналіз динаміки фінансового стану проведемо на основі наступних показників:

1. Коефіцієнт маневрування власного капіталу розраховується власного капіталу на загальний обсяг засобів. Показує яка частина власного капіталу використовується на фінансування поточної діяльності.

2. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень визначається діленням довгострокових зобов’язань на необоротні активи.

3. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів визначається шляхом ділення залученого капіталу на власний капітал. Цей коефіцієнт є найбільш нагальною оцінкою фінансової стійкості підприємства.

4. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами розраховується як відношення власних оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів. Мінімальне значення цього показника – 1.

5. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів розраховується як відношення необоротних коштів до власного капіталу. Він характеризує рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами. Приблизне значення цього показника 0,5 – 0,8.

6. Коефіцієнт зносу розраховується діленням суми зносу на первісну вартість основних фондів. Що нижчий є коефіцієнт зносу, то ліпшим є технічний стан основних фондів.

7. Коефіцієнт придатності розраховується діленням залишкової вартості на первісну. Що вищий є коефіцієнт придатності, то ліпшим є технічний стан основних фондів.

 

на поч року

на кін року

Відхилення

Загальний обсяг засобів

198580

208116

9536,0

у т.ч.

     

основні засоби

17200

18120

920,0

оборотні засоби

175380

183996

8616,0

Власні засоби

82920

102745

19825,0

у т.ч.

     

обортні засоби

60370

79765

19395,0

Довгострокові кредити і позики

650

1140

490,0

Первісна вартість майна, що амортизується

25320

28690

3370,0

Нарахована амортизація

8120

10570

2450,0

Коефіцієнт маневрування власного капіталу

0,4

0,5

0,1

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,01

0,01

0,0

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

1,4

1,0

-0,4

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

0,3

0,4

0,1

Коефіцієнт співідношення необоротних і власних коштів

0,8

0,8

0,0

Коефіцієнт зносу

0,3

0,4

0,1

Коефіцієнт придатності

0,7

0,6

-0,1

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Індексація та дезінфляція

У 80-ті роки ряд країн обрали механізм індексації, щоб пристосуватися до негативних наслідків інфляції. Індексація, як уже відомо, означає, що номінальні доходи громадян змінюються пропорційно змінам цін, тобто індексація є механізмом, за допомогою якого доходи частково або цілком захищені від інфляції. Інакше кажучи, індексація передбачає, що поточні доходи населення збільшуються відповідно до темпу зростання цін у країні за певний період. У разі повної індексації реальні доходи зачищені віл згубного впливу інфляції, а ...

Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

План 1. Суть промислового перевороту. Роль його у становленні капіталістичного господарства в Англії, Франції, Німеччині, США. 2. Індустріалізація в країнах Західної Європи, США і Японії. 3. Особливості господарського розвитку Англії, Франції, Німеччини, США, Японії в кінці ХІХ на початку ХХ ст. 4. Міжнародні економічні відносини. 5. Економічні причини першої світової війни. 1. Як було вже відзначено в попередній лекції, промисловий переворот – це світовий процес, який передбачає впровадження у виробництво і транспорт ...

Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах

Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах. Між учасниками одного каналу, а також між різними каналами можуть існувати різні ступені співробітництва, а також конфлікти, конкуренція. Співробітництво переважає між членами одного каналу. Виробники, оптовики, роздрібні торговці допомагають один одному, і таке співробітництво їх, звичайно, сприяє отриманню більшого прибутку за той, який би кожен з них міг отримати поодинці. Завдяки співробітництву члени каналу мають змогу гостріше відчувати, краще ...