Search:

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Висновки: Норматив коефіцієнту маневрування власного становить 0,4 – 0,6. Як бачимо у даній задачі дотримано нормативу. Проте прослідковується збільшення коефіцієнту з 0,4 до 0,5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень на початку і на кінець періоду становив 0,01, що свідчить про сталу структуру довгострокових зобов’язань. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів на початку періоду становив 1.4. це означає, що на кожну гривню власних коштів припадає 1,4 грн залучених. Така ситуація неє доброю, оскільки це знижує фінансову стійкість підприємства. Проте вже на кінець періоду цей показник становитиме 1, що покращує ситуацію. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами є як на початку, так і на кінець періоду, нижчим за нормативне значення. Таким чином, структура визначається незадовільною, а підприємство неплатоспроможним. Рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами становить 0,8, що є достатнім рівнем. Коефіцієнт зносу зріс на 0,1. Коефіцієнт придатності зменшився, що не є позитивною тенденцією.

Задача.

Необхідно розрахувати динаміку критичного обсягу продажу.

Показник

Базисний

Звітний

Умовно-постійні витрати, млн грн

128

135

Умовно-змінні витрати по відношенню до обсягу продажу, %

29,6

29,2

Рівень валового доходу після сплати ПДВ по відношенню до обсягу продажу, %

48,4

49,6

ТБЗ

328,2

329,3

За умовою задачі відомо, що на початок перірду

(Змінні витрати/ Обсяг продажу)= 29,6%

(Дохід / Обсяг продажу) = 48,4%

Звідси

Змінні витрати = Обсяг продажу*29,6%

Дохід = Обсяг продажу*48,4%

Визначимо коефіцієнт маржинального прибутку, тобто частку маржинального прибутку від обсягу реалізації продукції, за формулою:

Коефіцієнт маржинального прибутку = 1 – (змінні витрати / Дохід)

Кмп = 1-29,6/48,4 = 0,39 або 39%.

Звідси розрахуємо точку беззбитковості на початок періоду за формулою:

ТБЗ = Постійні витрати / Кмп

ТБЗ = 128/0,39 = 328,2 млн грн.

Аналогічно розрахуємо ТБЗ на кінець періоду:

Кмп = 1-29,2/49,6 = 0,41

ТБЗ = 135/0,41=329,3 млн грн

Як бачимо, у звітному періоді обсяг виробництва, при якому підприємство покриватиме усі свої витрати зріс.

Задача.

Загальний вигляд рівняння регресії

Y(x)=a+bx

Параметри a,b знайдемо за допомогою методу найменших квадратів

Рік,

Умовне позначення року, Х

Обсяг реалізації, У

Х^2

X*Y

Y^2

 

1991,0

1,0

214,3

1,0

214,3

45924,5

 

1992,0

2,0

231,3

4,0

462,6

53499,7

 

1993,0

3,0

229

9,0

687,0

52441,0

 

1994,0

4,0

232

16,0

928,0

53824,0

 

1995,0

5,0

234,6

25,0

1173,0

55037,2

Сума

9965,0

15,0

1141,2

55,0

3464,9

260726,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

План. 1. Вступ. 2. Граничні величини та математичний метод. 3. Теорія граничної корисності 4. Теорія граничної продуктивності. 5. Формування неокласичного напрямку економічної думки. 6. Висновки Вступ. Протягом всієї історії людства, починаючи ще з часів античності, економічна думка розвивалась паралельно із розвитком економічних відносин, відбиваючи економічні інтереси своєї епохи, і тому не можна розглядати появу нових економічних теорій просто як перехід від простішого до більш складного, від неправильних та неточних ...

Експорт і імпорт

Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах Експорт товарів – це продаж та вивезення товарів за кордон з метою їх реалізації на зовнішніх ринках через передання у власність контрагенту в іншій країні. Умови та результати експортної діяльності країни значною мірою визначають характер її участі в системі міжнародної торгівлі та інших форм співробітництва за її участі. Обсяги експорту визначають обсяги імпорту. За відсутності інших форм співробітництва у довгостроковій перспективі, обсяги ...

Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

План 1. Економіка провідних країн в роки другої світової війни та її наслідки для світового господарства. 2. Господарський розвиток країн Західної Європи, США, Японії у післявоєнний період. 3. Структурні зміни в світовому господарстві в ІІ половині ХХ століття. 4. Інтеграційні процеси в економіці європейських країн. 5. Економічний розвиток країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. 6. Характеристика економічного розвитку нових індустріальних країн. 1. 1 вересня 1939 року фашистська Німеччина розпочала другу ...