Search:

Трудові колективи та їх правовий статус

Законодавство передбачає права трудових колективів щодо набуття права власності на майно свого підприємства, а також право на оренду майна державних підприємств.

Згідно із Законом України "Про оренду державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №15. - Ст. 99; Урядовий кур'єр. - 1998. - 20 січня. — №12) трудовий колектив підприємства має право ухвалювати рішення про оренду цілісного майнового комп­лексу підприємства, його структурного підрозділу і створи­ти господарське товариство з цією метою (ст. 7 Закону) про­тягом 15 днів після отримання повідомлення Фонду дер­жавного майна України. Рішення про оренду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Створене члена­ми трудового колективу господарське товариство має пере­важне право над іншими фізичними й юридичними особа­ми на укладення договору оренди майна того державного підприємства, структурного підрозділу, де створено це това­риство (ст. 8 Закону).

Орендар має право викупу орендованого майна відповідно до законодавства з питань приватизації (ст. 25).

Для спільної участі у приватизації підприємства члени трудового колективу мають право створити господарське товариство, яке засновується на основі рішення загальних зборів, у яких брало участь більше 50% працівників підприєм­ства або їх уповноважених представників (ст. 8 Закону Украї­ни "Про приватизацію державного майна" (в ред. Закону від 19 лютого 1997 p. №90) // Голос України. - 1997. -№49). Члени організації орендарів, члени трудового колек­тиву підприємства, створеного орендарем, а також колишні працівники об'єкта приватизації, які вийшли на пенсію, звіль­нені за п. 1 ст. 40 КЗпП і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, що мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, а також інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, мають право на пільгове придбання акцій: першочергове придбання акцій на суму і за рахунок приватизаційного майнового сертифіката і додатково на половину його суми. Працівники підприємства, яке приватизується, мають право об'єднатися для викупу контрольного пакета акцій.

Господарське товариство, до складу якого увійшло не менше 50% працівників підприємства, користуються пріори­тетним правом викупу, а також — на розстрочку платежу на термін не більше 1 року з первинним внеском не менше 30% ціни. Керівники, їх заступники, головні фахівці та керівники структурних підрозділів державних підприємств, які пере­творюються на відкриті акціонерні товариства, мають право придбати акції на суму до 5% статутного фонду товариства з відстрочкою оплати на 1 рік після придбання акцій пра­цівниками.

На приватизованому підприємстві не допускається звіль­нення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців. Колективний договір, укладений на такому підпри­ємстві, зберігає свою чинність протягом терміну його дії, але не більш 1 року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового колективного договору.

У процесі встановлення нових умов, зміни існуючих со­ціально-економічних умов праці, укладення або зміни ко­лективного договору, угоди, їх виконання, застосування зако­нодавства про працю між роботодавцем і трудовим колекти­вом можуть виникати спори. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від З березня 1998 p. визначив повноваження трудового колективу найманих працівників щодо формулювання колективних вимог, а також встановив процедуру їх розгляду. У ст. 18 Закону передбачено право працівників на страйк для захис­ту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок прове­дення страйку регламентується Законом (Голос України. — 1998. - 31 березня).

У міжнародній практиці трудові колективи беруть актив­ну участь в управлінні підприємствами. Права в цій сфері включають право на інформацію, право на консультацію — на обговорення дій адміністрації і пропозицію альтерна­тивних рішень, право на участь у прийнятті рішень щодо стратегії розвитку підприємств, господарської діяльності, кад­рової політики, інвестиційної діяльності, на управління соціальними установами на підприємстві, на встановлення критеріїв введення нових методів оплати праці, розмірів премій (Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 140— 145).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

У літературі поняття дисципліни праці як правової кате­горії розглядається в чотирьох аспектах: як один з основних принципів трудового права; як елемент трудового правовідношення; як інститут трудового-права; як фактична поведінка, тобто рівень дотримання усіма працюючими на виробництві дисципліни праці. Як інститут трудового права трудову дисципліну потрібно розуміти як сукупність правових норм, котрі регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обо­в'язки працівників і власника або уповноваженого ним ...

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю є особливою правозастосувальною діяльністю спеціально уповноважених органів, яка спрямована на захист трудових прав людини. Спеціально уповноважені органи та інспекції, які здійсню­ють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, не залежать у своїй діяльності від власника або упов­новаженого ним органу. Центральні органи виконавчої ...

Підстава та умови матеріальної відповідальності

Підставою виникнення матеріальної відповідальності є трудове майнове правопорушення, тобто винне порушення однією зі сторін трудового договору своїх обов'язків, що при­звело до заподіяння майнової шкоди іншій стороні. Власник або уповноважений ним орган у відповідності до статей 131, 153 КЗпП України зобов'язаний створити умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого працівникам майна, створити безпечні й нешкід­ливі умови праці. Працівники повинні дбайливо ставитися до майна ...