Search:

Основні дидактичні системи

Вчителi шкiл Френе дотримуються думки, шо «акценту­вання уваги на помилках, поганих вчинках, незадовiльнiй успiшностi створює негативну моральну атмосферу: деякi дiти бундючаться вiд успiхiв, а iншi переживають гіркоту не­вдач, у них розвивається комплекс неповноцiнностi. 3а­вдання ж школи полягає в культивацiї успiху, необхiдного для самоствердження особистостi». Педагoгiчнi iдеї Френч засвоєнi школами Францiї, Iталiї, Латинської Америки.

В англо -саксонських країнах великого значения надається ціннісно орiєнтованому вuхованню (va/ue educatioп).

Отже, педагогiка спiвробiтництва, педагогiка дiалогу, педагогiка довiри вiддзеркалюють процеси демократизацiї та гуманiзацiї європейської школи i покликанi, на думку євро­пейських учителiв, витiснити прояви моральної або фiзичної наруги над особистiстю учня. Проте представникiв цих дидактичних концепцiй застерiгають вiд «педоцентризму», що набуває часом форм слiпого потурання примхам дiтей.

Таким чином, аналiз зарубiжних концепцiй навчання та їх порiвняння з вiтчизняною педагогiчною думкою i прак­тикою свiдчать про те, що їм притаманнi певнi паралелi та спiльнi тенденцiї. Наприклад, дуже багато спiльного в педа­гогiчнiй системi А. С. Макаренка та С. Френе i П. Петерсо­на. Подiбнi властивостi мають захiдна гуманiстична педа­гoгiкa, педагогiчна система В. О. Сухомлинського й осо­бистiсно орієнтоване навчання. Тому педагогам важливо добре знати сучаснi концепцiї: навчання, їхнi позитив­нi сторони й вади з метою цiлеспрямованого впроваджен­ня модерних iдей i методик у педагогiчний процес в сучас­них умовах формування i розвитку нацiональної системи освіти.


Список використаної літератури:

Баранов С.П. принципы обучения. М.,1975.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. Львів,1996.

Гончаренко С.У. Український педегогічний словник. К.,1997.

Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. К.,1997.

Оконь В. Введение в общую дидактику. М.,1990.

Оконь В. Основы проблемного обучения. М.,1968.

Підласий І. Ідеал українського виховання // Рідна школа.1999.

Фіцула М.М. Педагогіка. К.,2000.

Фіцула М.М. Педагогіка. Тернопіль 1997.

Ягупов В.В. Педагогіка.//Либідь. К.,2003.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

Зміст Вступ……………………………………………………………………..3–5 Розділ І Екологічна освіта як психолого-педагогічна проблема……6–14 1.1.Екологічна освіта та екологічне виховання, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість …………………………………………………………6–10 1.2.Проблеми екологічного виховання особистості в історії шкільної освіти і педагогічної думки…………………………………………………11–14 Розділ ІІ Зміст та організація екологічної освіти молодших школярів у процесі вивчення рідної мови………………………………………………15–23 2.1.Формування екологічної культури учнів ...

Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

ТЕМА. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський "Веселочка". Е. Горева “Кольоровий віршик”. Т.Коломієць "Подарунок". МЕТА. Навчити учнів правильно і виразно читати вірші, обґрунто­вувати свої міркування; розвивати допитливість, інтерес до навколишнього світу, мови; виховувати любов до приро­ди. ОБЛАДНАННЯ. Сигнальні картки кольорів, таблиці, малюнки, ТЗН. ХІД УРОКУ І. Організація класу до уроку. - Добрий день! - кажу, діти, я вам. Доброго здоров’я бажаю гостям, запрошуючи всіх вас на урок читання. Звати мене ...

Педагогічна майстерність, її елементи

Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної ді­яльності. Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Дослід­ники педагогіки тлумачать її як найвищий рівень педаго­гічної діяльності, який виявляється в тому, що у відведе­ний час педагог досягає оптимальних наслідків, «синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей учителя», комплекс властивостей осо­бистості педагога, що забезпечує високий рівень самоор­ганізації педагогічної діяльності. Ґрунтується на високому фаховому рівні ...