Search:

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

За порушення санітарного законодавства або невиконан­ня постанов, розпоряджень, висновків органів санітарно-епі­деміологічної служби на осіб, винних у вчиненні правопору­шень, можуть бути накладені адміністративні штрафи.

Державний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії здійснюється Державною інспекцією по на­гляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергопотребнагляд), яка створюється Міністерством енергетики і електрифікації і діє на підставі Положення, за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996р. №929 (ЗП України. - 1996. - №16. -Ст. 40).

Метою державного нагляду за режимами споживання енергії є:

— проведення єдиної державної політики в сфері енер­гопостачання;

— забезпечення безаварійного енергопостачання спожи­вачів шляхом контролю за використанням схем живлення;

— організація контролю за експлуатацією і технічним станом електричних і тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів щодо надійності енергопоста­чання і керівництва режимами електроспоживання;

— забезпечення виконання заходів по управлінню режи­мами споживання електричної і теплової енергії;

— організація впровадження нових і виведення з екс­плуатації застарілих енергоустановок, які не відповідають ви­могам надійної і безаварійної роботи;

— впровадження нових розробок коштів контролю й об­ліку електричної і теплової енергії, а також автоматизованих систем збору, обробки інформації і управління енергоспо­живанням;

— здійснення контролю за дотриманням споживачами і виробниками електричної і теплової енергій вимог до якості енергії, договірних умов енерговикористовування і техніч­них умов на приєднання енергоустановок до мереж електро­постачання організації.

Головному державному інспектору з енергетичного на­гляду України, його заступникам, старшим державним інспек­торам і державним інспекторам надається право давати обо­в'язкові для виконання підприємствами, установами й органі­заціями розпорядження по відстороненню від роботи на електричних і тепловикористовуючих установках осіб, рівень знань яких не відповідає встановленим вимогам або які по­рушують їх; припиняти роботи, пломбувати електричні й тепловикористовуючі установки, якщо їх стан загрожує ава­рією, пожежею, небезпекою для життя обслуговуючого персо­налу або може призвести до значних збитків, і передавати відповідні матеріали правоохоронним органам тощо.

Серед органів державного нагляду особливе місце по­сідають органи прокуратури України, повноваження яких визначено Законом України "Про прокуратуру" від 5 лис­топада 1991 p. (Відомості Верховної Ради України. — 1991.— №53. - Ст.793).

Необхідно відмітити, що в ст. 121 Конституції України серед функцій прокуратури не вказується функція загаль­ного нагляду. Функцію нагляду за дотриманням і застосу­ванням законів прокуратура виконує до введення в дію но­вих законів, що регулюватимуть діяльність державних органів з контролю за дотриманням законів.

Згідно із Законом України "Про прокуратуру" вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і гос­подарського управління та контролю, урядом Автономної Республіки Крим, місцевими радами, їхніми виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, політични­ми партіями, громадськими організаціями, масовими руха­ми, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності, посадо­вими особами і громадянами здійснюється Генеральним про­курором України і підпорядкованими йому прокурорами.

У здійсненні функції нагляду, в тому числі за правиль­ним виконанням законодавства про працю й охорону праці, прокурор має право:

1) безперешкодно, за посвідченням, що підтверджує зай­ману посаду, входити у приміщення державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм влас­ності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запровадже­но; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі, за письмовою вимогою, й тих, що містять комерційну чи банківську таємницю або кон­фіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в про­куратуру для перевірки зазначених документів та матеріа­лів, видачі необхідних довідок, у тому числі про операції і рахунки юридичних осіб та інших організацій, для вирішен­ня питань, пов'язаних з перевіркою;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення Статтею 1 Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. підприємництво визначено як безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності ...

Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Для здо­буття повної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, класи, групи з очною, заочною формами на­вчання при загальноосвітніх школах. Працівники, котрі по­єднують працю з навчанням у середніх закладах освіти ма­ють наступні пільги. 1.1. Встановлення скороченого робочого часу Скорочена тривалість робочого часу — це тривалість робочого часу, зменшена законодавством в порівнянні із за-гальновстановленим 40-годинним робочим тижнем з метою охорони праці ...

Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

Становлення соціального партнерства в Україні, розвиток колективно-договірного регулювання, вирішення колективних трудових спорів пов'язані з появою нових суб'єктів трудового права — організацій роботодавців та їхніх об'єднань. Наймані працівники через профспілки, їхні об'єднання та роботодавці через свої представницькі органі, які трактуються Міжнарод­ною Організацією Праці як "профспілки підприємців", висту­пають активними учасниками соціального партнерства на різних рівнях. Організації ...