Search:

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

Ці органи створюють систему органів нагляду і контро­лю за додержанням законодавства про працю й охорону здо­ров'я підприємствами (установами, організаціями) всіх форм власності і діють на основі відповідних нормативно-право­вих актів, що регламентують їхню діяльність.

Державна інспекція Міністерства праці та соціальної політики України (далі — Державна інспекція) згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. (ЗП України. - 1996. - №16. — Ст. 432), здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах, органі­заціях незалежно від форм власності й складається з Голов­ної державної інспекції праці та є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства праці і територіальних державних інспекцій праці в областях, містах Києві й Сева­стополі , які відповідно входять до складу управлінь праці та зайнятості населення обласних державних адміністрацій, управлінь праці та зайнятості Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна інспекція здійснює контроль за додержанням законодавства про працю з таких основних питань:

— про трудовий договір і ведення трудових книжок;

— про робочий час і час відпочинку;

— про оплату праці, гарантії і компенсації;

— про укладання та виконання галузевих і регіональних угод, колективних договорів;

— про трудові відносини у разі банкрутства та привати­зації підприємств;

— про відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків;

— про працю жінок, молоді, інвалідів та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту;

— про трудову дисципліну і матеріальну відповідальність працівників;

— про виплату працівникам допомоги з державного соці­ального страхування.

Свою діяльність Державна інспекція здійснює у взаємодії з органами державного управління охороною праці, органа­ми державної податкової служби, правоохоронними органа­ми, місцевими органами державної виконавчої влади й орга­нами місцевого самоврядування, профспілковими об'єд­наннями, представниками сторін, які підписали галузеві, регіо­нальні угоди та колективні договори.

Відповідно до покладених на неї завдань Державна інспек­ція виконує, зокрема, такі функції:

а) контролює додержання законодавства про працю на підприємствах, вимагає усунення виявлених порушень;

б) вносить на розгляд власника (керівника) підприєм­ства або уповноваженого ним органу, органів державної ви­конавчої влади пропозиції, спрямовані на усунення і попе­редження порушень законодавства про працю, а у разі необ­хідності доводить їх до відома органів прокуратури;

в) складає у випадках, передбачених законодавством, про­токоли про адміністративні правопорушення вимог законо­давства про працю, а також розглядає справи про адміністра­тивні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із законодавством;

г) сприяє організації правового навчання власників (ке­рівників) підприємств або уповноважених ними органів та проведенню роз'яснювальної роботи щодо законодавства про працю;

д) веде прийом громадян, розглядає листи, заяви, скарги громадян, підприємств з питань додержання законодавства про працю. При цьому посадові особи Державної інспекції не виступають як посередники чи арбітри під час розгляду індивідуальних трудових спорів, зберігають конфіденційність джерела інформації (скарги) про порушення законодавства про працю.

Державна інспекція має право залучати до перевірок підприємств громадських інспекторів праці, які діють на ос­нові Положення, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 березня 1998 p. №43 (Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. -- 1998. — №5).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

Однією з особливостей трудового права є застосування принципу єдності й диференціації в правовому регулюванні праці. Відповідно норми трудового права поділяються на дві групи: 1) загальні норми, які поширюються на всіх працівників; 2) спеціальні норми, які поширюються на окремі кате­горії працівників (неповнолітніх; жінок; інвалідів; праців­ників, зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці; осіб, котрі працюють у районах з особливими природними географічними та геологічними умовами тощо). У ...

Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Для здо­буття повної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, класи, групи з очною, заочною формами на­вчання при загальноосвітніх школах. Працівники, котрі по­єднують працю з навчанням у середніх закладах освіти ма­ють наступні пільги. 1.1. Встановлення скороченого робочого часу Скорочена тривалість робочого часу — це тривалість робочого часу, зменшена законодавством в порівнянні із за-гальновстановленим 40-годинним робочим тижнем з метою охорони праці ...

Трудовий договір найму житла

Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і при будинкових територій З метою поліпшення умов господарювання підприємств житлового господарства, підвищення їх відповідальності за надання житлових послуг, а також запровадження плати за обслуговування та утримання житла залежно від його споживчих якостей Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним ...