Search:

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

Відповідно до затвердженого Положення основними за­дачами Комітету по нагляду за охороною праці є:

— комплексне управління охороною праці;

— державний нагляд за додержанням вимог законодав­чих та інших нормативно-правових актів з безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;

— координація робіт з профілактики травматизму неви­робничого характеру;

— проведення експертизи проектної документації і ви­дача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконстру­йованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва;

— координація науково-дослідних робіт з питань охоро­ни праці й підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці, контроль за їх виконанням, державне замов­лення наукових досліджень з цих питань;

— встановлення і розвиток міжнародних зв'язків з пи­тань нагляду за охороною праці.

Комітет по нагляду за охороною праці відповідно до по­кладених задач виконує, зокрема, наступні функції:

— бере участь у формуванні державної політики з охо­рони праці та профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру, охороні надр, розробляє механізм її реалізації;

— бере участь у формуванні Державного фонду надр;

— здійснює управління Державним фондом охорони пра­ці й контроль за надходженням і використанням за призначен­ням коштів фондів охорони праці, дає роз'яснення з питань формування, обліку і використання коштів цих фондів;

— координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого само­врядування й об'єднань підприємств з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, травматизму невиробни­чого характеру;

— організує і здійснює державний нагляд за: додержанням в процесі трудової діяльності вимог законодавства, міжгалузе­вих, галузевих та інших нормативних актів з охорони праці;

своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норматив­них актів; проектуванням, виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, меха­нізмів, обладнання, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;

— проводить експертизу проектів будівництва (рекон­струкції, технічного переоснащення) підприємств і виробни­чих об'єктів, наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва, коштів колективного та індивідуального захисту працюючих на їх відповідність нормативним актам про охорону праці й бере участь у введенні в експлуатацію виробничих об'єктів і об'єктів соціально-культурного при­значення;

— видає дозволи на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культур­ного призначення; початок роботи підприємств, установ і організацій всіх форм власності і видів діяльності.

Комітет по нагляду за охороною праці виконує також цілий ряд інших функцій відповідно до затвердженого Положення.

У процесі здійснення своєї діяльності Комітет по нагля­ду за охороною праці має право:

— безперешкодно в будь-який час без попереднього по­передження відвідувати підконтрольні підприємства, уста­нови й організації для перевірки додержання законодав­ства про охорону праці й надр, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з цих питань;

— залучати за погодженням з керівниками відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (об'єднань підпри­ємств), установ і організацій фахівців для розгляду питань, що входять до їх компетенції;

— направляти (давати) керівникам і посадовим особам підприємств, установ і організацій, Раді Міністрів Автоном­ної Республіки Крим, центральним і місцевим органам вико­навчої влади, органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання розпорядження на усунення порушених ви­мог, що стосуються охорони праці й користування надрами;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Сфери регулювання оплати праці

Законом України "Про оплату праці" передбачаються дві сфери регулювання заробітної плати: на державному і договірному рівнях. Державний рівень заробітної плати полягає у законо­давчому регулюванні оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення мінімальної за­робітної плати, а також інших державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ і організацій, що ...

Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

Згідно з Конституцією України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх тру­дових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, які об'єднують гро­мадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх про­фесійної діяльності. Профспілки створюються без поперед­нього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі профе­сійні спілки мають рівні права (ст. 36 Конституції України). Повноваження профспілок регламентуються Законом Украї­ни ...

Продуктивність праці та кваліфікація працівника, правовий аспект

Загальна декларація прав людини гарантує кожному право на працю і на освіту. Держава виступає гарантом цього права, що закріплено в Конституції України від 28 червня 1996 p. Згідно із ст. 43 професійно-технічне навчання, підго­товка та перепідготовка кадрів є складовими елементами державної гарантії права на працю. Право людини на освіту закріплено в ст. 53 Конституції України. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує: доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої, ...