Search:

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

— припиняти до усунення порушених вимог, що стосу­ються охорони праці, експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, робочих місць, машин, механізмів, обладнання, транспортних та інших засобів ви­робництва, а також роботу, пов'язану з використанням надр, якщо ці порушення створюють загрозу для життя або здо­ров'я працюючих;

— накладати штрафи на підприємства, установи й органі­зації у разі порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів держав­ного нагляду за охороною праці, що стосуються безпеки, гігієни праці й виробничого середовища;

— притягувати до адміністративної відповідальності пра­цівників, винних у порушенні законодавчих й інших норматив­но-правових актів про охорону праці, надр і ведення підрив­них робіт та ін.

Рішення, прийняті Комітетом по нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'язковими для вико­нання центральними і місцевими органами виконавчої вла­ди, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста­новами і організаціями всіх форм власності й громадянами.

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці по усуненню порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів спричиняє накладення штрафу на працівників від 3 до 5 неоподаткову­ваних податком мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 10 до 14 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (ст. 188-4 КпАП).

Для виконання своїх функцій Комітет по нагляду за охороною праці створює територіальні управління і державні інспекції. Державний нагляд здійснюють державні інспекто­ри і посадові особи Комітету по нагляду за охороною праці та його територіальних управлінь.

Державні інспекції охорони праці Комітету України по нагляду за охороною праці (далі — держінспекції) діють згідно з Типовим положенням про Державну інспекцію охо­рони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 червня 1995 p. №92 (Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. — К., 1995. — Т. 4. — С. 39). Дер­жавна інспекція охорони працює структурним підрозділом територіального управління Комітету України по нагляду за охороною праці, що здійснює функції державного органу щодо організації управління охороною праці і здійснення нагляду за додержанням законодавчих та інших норматив­них актів про охорону праці (користування надрами) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю підприємців у галузі на території регіону і не залежить від будь-яких гос­подарських органів, об'єднань громадян, політичних форму­вань, місцевих органів державної виконавчої влади.

Держінспекції створюються, реорганізуються і ліквіду­ються Комітетом України по нагляду за охороною праці за поданням територіальних управлінь.

У процесі здійснення своєї діяльності Держінспекція має право:

— безперешкодно у будь-який час проводити перевірку підконтрольних підприємств щодо додержання законодав­ства та інших нормативних актів про охорону праці та надр, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та

інформацію;

— залучати за погодженням з відповідними об'єднання­ми, підприємствами, місцевими органами державної вико­навчої влади їхніх спеціалістів для проведення перевірок підконтрольних підприємств і об'єктів;

— надсилати (подавати) керівникам підприємств обов'яз­кові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці та користуван­ня надрами;

— зупиняти експлуатацію з накладанням пломби підпри­ємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, робочих місць та устаткування до усунення порушень вимог щодо охо­рони праці та використання надр, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих чи суперечать законодавству про надра, або в разі відсутності дозволу органів Комітету по на­гляду за охороною праці на початок роботи підприємства;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Сфери регулювання оплати праці

Законом України "Про оплату праці" передбачаються дві сфери регулювання заробітної плати: на державному і договірному рівнях. Державний рівень заробітної плати полягає у законо­давчому регулюванні оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення мінімальної за­робітної плати, а також інших державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ і організацій, що ...

Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти

Професійно-технічна освіта — це система підготовки кваліфікованих робочих кадрів для галузей народного гос­подарства в професійно-технічних закладах освіти, тобто здо­буття громадянами професій відповідно до їх здібностей, інтересів. Основною ланкою системи професійно-технічної освіти є професійно-технічні училища. Уперше вони з'яви­лися в 1959 p. і ведуть підготовку кваліфікованих праців­ників для різних галузей народного господарства на базі повної загальної середньої освіти і базової загальної серед­ньої освіти. До ...

Колективні трудові спори

План 1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення 2. Порядок вирішення колективних трудових спорів 3. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку Висновки Список використаної літератури 1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення Інтереси роботодавця і найманого працівника не завж­ди збігаються, і, природно, можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що в свою чергу призводить до виникнення розбіжностей. За останні роки ...