Search:

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

— накладати на підприємства штрафи за результатами комплексних перевірок та в разі невиконання розпоряджень (приписів) про усунення порушень і недоліків в галузі охо­рони праці та користування надрами;

— притягати до адміністративної відповідальності праців­ників, винних у порушенні законодавчих та інших норматив­них актів про охорону праці, надр і ведення підривних робіт;

— надсилати (надавати) власникам, керівникам під­приємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів і передавати в не­обхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності;

— перевіряти додержання встановленого порядку до­пуску працівників до роботи, їх інструктажу, навчання без­печних методів роботи, перевірки знань з питань охорони праці, відстороняти від виконання небезпечних і спеціаль­них робіт осіб, які не мають на це права;

— перевіряти знання з питань охорони праці у посадо­вих осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періо­дично згідно з чинними нормативними актами;

— вилучати дозволи на право проведення підривних робіт, свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів і виготовлення найпростіших вибухових речовин у разі порушень вимог нормативних актів про охорону праці;

— припиняти випуск або вилучати дозволи на початок виробничої діяльності підприємств, виготовлення машин, ме­ханізмів, устаткування, транспортних та інших засобів ви­робництва, технологічні процеси у разі порушення умов дії дозволів або невідповідності вимогам нормативних актів про охорону праці вказаних об'єктів і обладнання;

— проводити у встановленому порядку розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого травматиз­му, випадків розкрадання, розкидання і втрат промислових вибухових матеріалів, приймати за результатами розсліду­вання обов'язкові для виконання рішення з питань, віднесе­них до компетенції органів Комітету по нагляду за охоро­ною праці та інші права.

Від імені органів Держнаглядохоронпраці України роз­глядати справи про адміністративні правопорушення і на­кладати адміністративні стягнення мають право:

1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України, а також за невиконання законних вимог органів Держнаглядохоронпраці України:

— державні інспектори — штраф до 4 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

— головні державні інспектори, начальники інспекції Держнаглядохоронпраці України та їх заступники — штраф до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— начальники управлінь і відділів Держнаглядохорон­праці України та їх заступники — штраф до 8 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

Голова Держнаглядохоронпраці України та його заступ­ники — штраф до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за порушення законодавства про надра, нормативних актів про зберігання, використання й облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підкон­трольних органам Держнаглядохоронираці України, а також за невиконання законних вимог органів Держнаглядохорон­праці України:

— державні інспектори — штраф до 6 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

— головні державні інспектори, начальники інспекцій Держнаглядохоронпраці України та їх заступники — штраф до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— начальники управлінь і відділів Держнаглядохорон­праці України та їх заступники — штраф до 12 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

Голова Держнаглядохоронпраці України та його заступ­ники — штраф до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 231 КпАП).

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії згідно із Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 p. (Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №12. — Ст. 81) здійсню­ють Міністерство охорони навколишнього природного сере­довища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України, Мініс­терство охорони здоров'я України та інші органи державної виконавчої влади (ст. 23 Закону). До їх компетенції, зокрема, входить: здійснення державного нагляду за додержанням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також умов дії наданих дозволів; при виявленні порушень застосу­вання адміністративних санкцій до персоналу, посадових осіб підприємств, установ і організацій згідно із законодавством.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

У сучасний період в Україні відбуваються процеси, які можна визначити як формування колективного трудового права. Кризовий стан економіки загострив потребу суспіль­ства досягнути соціального балансу між найманими праців­никами, власниками (роботодавцями) і державою. Зараз на­очно видно, що правовими засобами індивідуального трудо­вого права, в якому основними суб'єктами виступають інди­відуальний найманий працівник і окремий роботодавець, не вирішити нагальних проблем. На перший план виходять, умовно кажучи, ...

Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

В юридичній літературі термін "джерело права" застосо­вується у двох значеннях — у значенні матеріального дже­рела права (джерела права у матеріальному сенсі) і у зна­ченні формального джерела права (джерела права у фор­мальному сенсі). Під матеріальним джерелом права розумі­ють причини утворення права, тобто все те, що згідно з відпо­відним підходом породжує (формує) позитивне право: ті чи інші матеріальні або духовні фактори, суспільні відноси­ни, природа людини, природа речей, божественний або люд­ський розум ...

Продуктивність праці та кваліфікація працівника, правовий аспект

Загальна декларація прав людини гарантує кожному право на працю і на освіту. Держава виступає гарантом цього права, що закріплено в Конституції України від 28 червня 1996 p. Згідно із ст. 43 професійно-технічне навчання, підго­товка та перепідготовка кадрів є складовими елементами державної гарантії права на працю. Право людини на освіту закріплено в ст. 53 Конституції України. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує: доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої, ...