Search:

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

— накладати на підприємства штрафи за результатами комплексних перевірок та в разі невиконання розпоряджень (приписів) про усунення порушень і недоліків в галузі охо­рони праці та користування надрами;

— притягати до адміністративної відповідальності праців­ників, винних у порушенні законодавчих та інших норматив­них актів про охорону праці, надр і ведення підривних робіт;

— надсилати (надавати) власникам, керівникам під­приємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів і передавати в не­обхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності;

— перевіряти додержання встановленого порядку до­пуску працівників до роботи, їх інструктажу, навчання без­печних методів роботи, перевірки знань з питань охорони праці, відстороняти від виконання небезпечних і спеціаль­них робіт осіб, які не мають на це права;

— перевіряти знання з питань охорони праці у посадо­вих осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періо­дично згідно з чинними нормативними актами;

— вилучати дозволи на право проведення підривних робіт, свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів і виготовлення найпростіших вибухових речовин у разі порушень вимог нормативних актів про охорону праці;

— припиняти випуск або вилучати дозволи на початок виробничої діяльності підприємств, виготовлення машин, ме­ханізмів, устаткування, транспортних та інших засобів ви­робництва, технологічні процеси у разі порушення умов дії дозволів або невідповідності вимогам нормативних актів про охорону праці вказаних об'єктів і обладнання;

— проводити у встановленому порядку розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого травматиз­му, випадків розкрадання, розкидання і втрат промислових вибухових матеріалів, приймати за результатами розсліду­вання обов'язкові для виконання рішення з питань, віднесе­них до компетенції органів Комітету по нагляду за охоро­ною праці та інші права.

Від імені органів Держнаглядохоронпраці України роз­глядати справи про адміністративні правопорушення і на­кладати адміністративні стягнення мають право:

1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України, а також за невиконання законних вимог органів Держнаглядохоронпраці України:

— державні інспектори — штраф до 4 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

— головні державні інспектори, начальники інспекції Держнаглядохоронпраці України та їх заступники — штраф до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— начальники управлінь і відділів Держнаглядохорон­праці України та їх заступники — штраф до 8 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

Голова Держнаглядохоронпраці України та його заступ­ники — штраф до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за порушення законодавства про надра, нормативних актів про зберігання, використання й облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підкон­трольних органам Держнаглядохоронираці України, а також за невиконання законних вимог органів Держнаглядохорон­праці України:

— державні інспектори — штраф до 6 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

— головні державні інспектори, начальники інспекцій Держнаглядохоронпраці України та їх заступники — штраф до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— начальники управлінь і відділів Держнаглядохорон­праці України та їх заступники — штраф до 12 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

Голова Держнаглядохоронпраці України та його заступ­ники — штраф до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 231 КпАП).

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії згідно із Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 p. (Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №12. — Ст. 81) здійсню­ють Міністерство охорони навколишнього природного сере­довища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України, Мініс­терство охорони здоров'я України та інші органи державної виконавчої влади (ст. 23 Закону). До їх компетенції, зокрема, входить: здійснення державного нагляду за додержанням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також умов дії наданих дозволів; при виявленні порушень застосу­вання адміністративних санкцій до персоналу, посадових осіб підприємств, установ і організацій згідно із законодавством.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

Правові принципи поділяються між собою не тільки за змістом, але й за глибиною, ступенем охоплення правової матерії. Залежно від того, що в одній, декількох чи у всіх галузях права діють відповідні принципи, їх можна поділити на основні (загальні), міжгалузеві і галузеві. До основних (загальних) принципів належать ті, що діють у рамках всієї системи права, наприклад, принцип законності. Міжгалузеві принципи - це ті, що розповсюджуються на декілька галузей права. До міжгалузевих принципів відносяться, наприклад, принцип ...

Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

Проблеми зайнятості та працевлаштування сьогодні в Україні є одними з найбільш актуальних. Очікуваної стабі­лізації на ринку праці не сталося, зберігається тенденція зрос­тання як офіційного, так і прихованого безробіття (одного з парадоксів вітчизняного ринку праці). Зареєстрований ри­нок праці у 1999 p. характеризувався загостренням пробле­ми безробіття серед працездатного населення внаслідок по­силення невідповідності пропозиції робочої сили і попиту на неї. За даними Держкомстату України чисельність за­реєстрованих ...

Зміст трудового договору

Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ I. Поняття трудового договорута його характеристика у сучасний період. 1.1. Види трудового договору…………………………………………………6 1.2. Контракт як особлива форма трудового договору…………………… .21 Розділ II. Зміст та сторони трудового договору 2.1. Укладення трудового договору…………………………………………….24 2.2. Реєстрація трудового договору…………………………………………….27 Розділ III. Поняття припинення трудового договору, підстави його припинення…………………………………………………………………… .29 ...