Search:

Форма, структура і зміст балансу

Баланс

на _____________________200_ р.

Форма № 1 Код ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

-

-

Первісна вартість

011

-

-

Знос

012

-

-

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

960,0

1200,0

Первісна вартість

031

1200,0

1500,0

Знос

032

240,0

300,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

30,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Всього за розділом І

080

960,0

1230,0

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

300,0

324,0

тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

-

-

готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

204,0

234,2

первісна вартість

161

255,0

292,5

резерв сумнівних боргів

162

51,0

58,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

120,0

210,0

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Всього за розділом II

260

624

768

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

24,0

102,0

Баланс

280

1608,0

2100,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина Готова продукція, її облік, оцінка. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках Практична частина Постановка задачі та автоматизація Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), ...

Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу

Мета: Закріпи теоретичні знання студентів. Технічні засоби: калькулятор, документація, робочі записи та умова завдання. Хід виконання роботи. Завдання: на підставі бухгалтерських даних зробити журналізацію бухгалтерських документів і проведення; скласти початковий баланс із наведених даних вище; проведення відобразити в реєстраційному журналі господарських операцій за поточний перід; скласти оборотну відомість; відкрити синтетичні рахунки; скласти баланс на кінець періоду. Вихідні дані. За станом на початок звітнього ...