Search:

Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

Вина виражається у формі умислу чи необережності:

умисел:

необережність:

прямий — усвідомлення особою протиправності своєї поведін­ки та бажання настання шкід­ливих або небезпечних наслід­ків

непрямий — усвідомлення про­типравності своєї поведінки, але байдужне ставлення до на­стання можливих негативних наслідків

протиправна самовпевненість —

усвідомлення протиправності свого діяння і легковажний роз­рахунок на можливість запобі­гання негативним наслідкам

протиправна недбалість — усві­домлення протиправності сво­єї поведінки та небажання на­стання негативних наслідків, які в силу професіоналізму та посадового становища можна і треба було передбачити

Мотив (наприклад, вбивство з корисливих і хуліганських мотивів) і мета (наприклад, вбивство з метою приховання іншо­го злочину) враховуються при кваліфікації правопорушення, визначенні міри покарання.

Об'єкт правопорушення — порушене матеріальне чи нематеріаль­не благо: власність, життя, здоров'я громадян, суспільний по­рядок, суспільні відносини, що захищаються нормами права

Об'єктивна сторона правопорушення — сукупність зовнішніх ознак, що характеризують дане правопорушення:

протиправне діяння

шкідливий результат, що спричинився

причинно-наслідковий зв'язок між діянням і шкідливим результа­том

Наприклад, тілесне ушкодження може бути тяжким, серед­ньої тяжкості, легким — відповідно до КК кожне з них утворює самостійний склад злочину.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Система права і система законодавства

План. 1. Вступ......................................................................................3 2. Співвідношення понять “система права” і “правова система”...................................................................................4 Елементи системи права....................................................9 Предмет і метод правового регулювання........................13 Система законодавства......................................................19 ...

Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання влади, а право - через нормативне регулю­вання. Останнє споконвічне покликано бути стабілізуючим і заспокійливим фактором завдяки принципам волі і справедли­вості, які містяться у ньому. Правове регулювання — це здійснюване державою за допомо­гою права і сукупності правових засобів упорядкування суспіль­них відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток. Ознаки правового регулювання: 1) правове регулювання — різновид соціального регулювання; ...

Сутність держави. Функції держави

Щоб розкрити поняття держави, необхідно проникнути до її сутності. Сутність держави — це внутрішній зміст її діяльності, який виражає єдність загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян. Будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання («спі­льні справи»), без яких не може функціонувати жодне суспіль­ство. Це — засоби транспорту і зв'язку, будівництво шляхів, іри­гаційних споруд, боротьба з епідеміями, злочинністю, заходи щодо забезпечення миру та ...