Search:

Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows

Реферати » Комп'ютерні науки » Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows

План

Імена файлів.

Нумерація сторінок.

Операційна система Windows.

1.Для створення нової папки спочатку треба відкри­ти потрібний диск або папку, після чого використову­ють команди Файл, Создать, Папку. В результаті на екрані дисплея з'являються значок папки і рамка для введення імені нової папки.

Для копіювання групи файлів з однієї папки в іншу виконують такі дії.

• Виділяють файли. Якщо вони розташовані послі­довно у переліку, то активізують перший, потім, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацають мишею на останньому файлі. Якщо файли розмі­щено в різних місцях переліку, то їх виділяють при натиснутій клавіші Ctrl.

• При копіюванні за допомогою миші її покажчик підводять до виділених файлів, натискують на пра­ву клавішу миші й, утримуючи її, «тягнуть» блок виділених файлів до потрібної папки. Відпускають клавішу миші та вибирають команду Копировать із меню, що з'являється на екрані дисплея. При копіюванні за допомогою кнопок панелі інструмен­тів після виділення файлів клацають мишею на кнопці Копировать (поз. 1), після чого активізують потрібну папку і клацають мишею на кнопці Вставить (поз. 2 ). Аналогічні дії можна виконати за допомогою команд головного меню Правка, Копировать, Вставить.

Для перейменування об'єкта його активізують, по­тім ще раз клацають мишею (у рамці з іменем об'єкта на екрані дисплея з'являється курсор), вводять ім'я, на­тискують на клавішу Enter або після виділення об'єк­та клацають правою клавішею миші й активізують ко­манду Переименовать.

Для вилучення об'єктів їх виділяють і натискують на клавішу Del.

Для пошуку файлів або папок використовують коман­ди Сервис, Поиск, Файли и папки. В результаті на ек­рані дисплея з'являється вікно. У вкладці Имя и местоположение в полі Имя 1 слід зазначити ім'я файла, який потрібно знайти (наприклад, «приклад»), у полі Где искать 2 — ім'я диска, ім'я папки, де відбувається пошук. Якщо треба змінити ім'я диска або папки, то активізують кнопку Обзор 3. У вкладці Дата пошук відбувається за датою створення (зміни) чи за певним діапазоном дат. У вкладці Дополнительно зазнача­ють розмір або тип файла. Після активізації потрібних параметрів слід клацнути мишею на кнопці Найти. В ниж­ній частині вікна пошуку з'являється вікно з переліком знайдених файлів або, якщо таких файлів не знайдено, повідомлення Найдено файлов 0, Для активізації знай­деного файла досить двічі клацнути мишею на його назві у переліку знайдених файлів.

2. Текстовий редактор Microsoft Word автоматично по­діляє створений документ на сторінки (їхні номери мож­на переглянути в рядку статусу 11), але самі номери сторінок у документ не вставляються. Для їх додання активізують команди Вставка, Номера страниц. У результаті на екрані дисплея з'являється діало­гове вікно, в якому задають:

• 3 - місцезнаходження номера сторінки (внизу, праворуч або вгорі);

• 2 - положення номера сторінки в рядку (ліво­руч, праворуч або в центрі);

• 1 - відображати чи ні номер на першій сторінці (для цього вмикають або вимикають поле-перемикач).

Можна також змінити номер сторінки, для чого акти­візують кнопку Формат 4. У результаті на екрані дисплея з'являється вікно.

У вікні в групі Нумерация страниц активізують пе­ремикач начать с і надають йому відповідного значен­ня (наприклад, початковий номер — 25).

3. Нові апаратні та системні рішення Windows 98.

Особливості їх такі:

• більшість службових утиліт містяться в меню Служебные (кнопка Пуск, команди Программы, Стандартные);

• створена 32-розрядна файлова система FAT32 за­безпечує більш швидкий доступ до дисків і більш ефективне використання дискового простору завдя­ки зменшенню розмірів кластерів для великих жорстких дисків (кластери по 4 Кбайт для дисків ємністю до 8 Гбайт);

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Дослідники автоматичного перекладу...

Зміст: Обчислювальні машини і переклад. В.Інгве 3 Модель синтаксичної структури російської фрази та алгоритм синтезу англійської при автоматичному перекладі. Д.М.Йєйтс. 7 “Мультістор” – система кореляційного аналізу для англійської мови. Е. фон Глаузерсфельд 12 Полуавтоматичний переклад з англійської на французьку мови: система “Людина – машинний тезаурус”. М.Мастерман 17 Обчислювальні машини і переклад. В.Інгве Німецікий дослідник автоматичного перекладу Віктор Інгве вважав, що для подолання труднощів при перекладі треба ...

Програми-архіватори WinARJ

1. Коротка історія розвитку теорії стиснення інформації У сорокових роках учені, що працюють в області інформаційних технологій, ясно зрозуміли, що можна розробити такий спосіб збереження даних, при якому простір буде витрачатися більш ощадливо. Клод Шеннон, вивчаючи нюанси розходжень між семантикою (semantics) (що деяка сутність значить) і синтаксисом (syntax) (як деяка сутність виражається), розробив більшість базових понять цієї теорії. Розуміння того, що те саме значення (семантика) може бути реалізовано різними ...

Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

Комп'ютерний вірус — це, як правило, дуже невелика програма (модуль) мовою Ассемблера, яка написана програмістом високої кваліфікації. Спочатку вірус записується його розробником на одну дискету. Далі при тиражуванні цієї дискети він потрапляє на інші дискети. Цей процес звичайно проходить лавиноподібне. Модуль віруси спочатку приєднується до файла або проникає всередину його (частіше до програм). Потрапивши разом з файлом у комп'ютер, вірус починає діяти самостійно. Він може розмножуватися, тобто створювати свої ...