Search:

Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку

Проте сьогодні кредити, запропоновані комерційними банками на придбання житла, доступні обмеженому колу осіб.

Цікавий досвід пільгового державного іпотечного кредитування має місце і в Україні.

Протягом ряду років уряд України намагається надати допомогу молодим сім'ям у поліпшенні їхніх житлових умов. Порядок надання пільгового довгострокового державного іпотечного кредиту молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.97 [4].

Відповідно до цього положення кредит надається на умовах:

перебування позичальника в черзі на одержання житла;

підтвердження позичальником перед фондом і банком платоспроможності і згода дорослих членів сім'ї на участь у фінансуванні внесків на погашення кредитів;

внесення позичальником 5% вартості будівництва житла.

Кредит надається банком-агентом у розмірі не більше 95% вартості будівництва (реконструкції) житла на момент укладення кредитного договору на термін до 30 років із процентною ставкою в розмірі 3% річних.

Треба зазначити, що така програма стала першим практичним кроком уряду щодо здійснення довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) житла.

Проте внаслідок гострого дефіциту бюджету і при відсутності інших джерел фінансування ця модель житлового будівництва не реалізовувала намічених планів. За два роки дії програми було подано 100 тис. заяв на будівництво і реконструкцію житла. Однак через нестачу коштів кредити були надані тільки 500 сім'ям. У 1999 р. на житлове кредитування молодих сімей було виділено тільки 2 млн. грн. із 20 млн., запланованих бюджетом.

Тому надалі, з урахуванням вищевикладених недоліків, у Програмі Кабміну 1998 р. «Про довгострокове кредитування індивідуальних забудовників на селі» поряд із бюджетними коштами були передбачені й інші джерела фінансування.

У відповідності із положенням «Про порядок формування і використання засобів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (Постанова Кабінету Міністрів України №1211 від 3.09.98.) визначено, що засоби фондів формуються із:

1. Коштів державного бюджету.

2. Частини державних капітальних вкладень, які виділяються на розвиток соціальної сфери се-ла.

3. Частини капітальних вкладень, передбачених у місцевих бюджетах щодо виконання програм соціально-економічного розвитку територій.

4. Банківських кредитів.

5. Залучених на договірних умовах коштів підприємств, організацій і окремих громадян.

6. З коштів, дозволених рішенням відповідних органів місцевого самоврядування, за рахунок:

a) частини місцевих податків і зборів;

б) частини коштів, що нараховуються контрольними органами за відповідні порушення, штрафів, інших санкцій.

7. Інших надходжень, що не суперечать законодавству.

Кредит індивідуальним забудовникам надається на термін до 20 років із внесенням плати в розмірі 3% річних. Граничний розмір кредиту складає 50 тисяч гривень. Погашення кредиту і внесення плати за нього може проводитися грошима або сільгосппродуктами власного виробництва.

Аналіз цієї постанови свідчить про те, що в ній значно збільшені джерела кредитних ресурсів, більш того, в умовах нестачі грошових ресурсів передбачено надання кредиту у формі матеріалів, необхідних для будівництва. Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, що видається етапами відповідно до графіка будівництва. Кредитування індивідуальних забудовників здійснюється на конкретних принципах іпотечного механізму: повернення, платності, цільового використання, терміновості, забезпеченості, довгостроковості.

Зобов'язання позичальника щодо кредитування забезпечуються таким чином:

договір поручництва (поручителем може бути підприємство, організація, що є місцем роботи позичальника, або нотаріально засвідчене поручництво одного або декількох громадян);

договір про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у випадку, коли житло будується на земельній ділянці, що належить позичальнику на правах власності, також про іпотеку земельної ділянки.

У цій постанові закладений «принцип результативності»: кредит надається відповідно до платоспроможності позичальника.

У той же час треба зазначити, що ця схема іпотечної моделі житлового будівництва не є цілком ринковою. По-перше, вона розрахована насамперед на бюджетні кошти, тому в цій моделі неповною мірою є присутнім принцип дохідності. По-друге, вона має багато обмежень при доступі до кредитних ресурсів.

Все це позначається на роботі фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Цікавим є досвід Білорусі в довгостроковому іпотечному кредитуванні за допомогою бюджетних коштів. Бюджетна система з елементами іпотеки припускає відкриття Національним банком Білорусі емісійної кредитної лінії Ощадбанку країни під 2% річних на термін до 40 років [5]. Для одержання пільгового кредиту громадяни повинні стояти в черзі на поліпшення житлових умов, мати відповідний прибуток на кожного члена сім'ї, що не перевищує двох споживчих бюджетів, а також грошові накопичення, необхідні для оплати 10% вартості житла, що закладається. Такий кредит виділяється на термін до 40 років під 2,5-5% річних. Заставою кредиту є квартира. Конкретний термін і відсоток ставки за кредитом визначаються індивідуально при урахуванні особливостей фінансового становища позичальника, часу перебування його в черзі на поліпшення житлових умов.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Економічні проблеми безробіття

Вступ Найбільш гострою проблемою, з якою зустрічається населення України – це феномен безробіття (особливо серед молоді). Причиною такого розповсюдженого явища є неефективність використання робочої сили у минулому й відсутність економічних умов, які дали б змогу людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату. Тому не дарма більшість економістів і соціологів розглядають це явище як соціальне зло. І історичний досвід це переконливо доводить. Саме з безробіттям пов’язані такі деструктивні явища як ...

Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

ПЛАН Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. Ліквідність, показники ліквідності. Показники рентабельності. Розрахунок чистого прибутку підприємства. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру. Фінансовий аналіз має кілька цілей: визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми; виявлення змін у фінансовому стані та результатах у просторово-часовому розрізі; виявлення основних ...

Формування собівартості готової продукції

Зміст Вступ. Характеристика підприємства: а)Місце розташування підприємства; б)Історична довідка підприємства; в)Структура підприємства; г)Види продукції, які випускає підприємство; д)Основні постачальники і покупці. е)Основні техніко-економічні показники підприємства за поточний період в порівнянні з попереднім. Опрацювання стандартів бухгалтерського обліку, нормативних актів і документів, які необхідні для виконання роботи: 2.1. Закон України від 16.07.99р. №996 – “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в ...