Search:

Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

Для того, щоб усунути видимість колізії наведених норм, до­цільно провести розмежування понять "правоздатність" і "охорона прав фізичної особи". Тоді все стає на свої місця: правоздатність виникає тільки з моменту народження. До моменту можливого на­родження дитини, зачатої за життя спадкодавця, що помер (постума), закон передбачає лише охорону прав такої дитини.

Саме у такому сенсі й сформульоване згадане вище правило ст.25 ЦК. Народження живої дитини визначається медичними по­казниками за певними ознаками (вага, здатність до самостійного дихання тощо). Проте не вимагається, щоб дитина була народжена життєздатною. Якщо вона прожила хоча б деякий час, то визнаєть­ся суб'єктом права. Це має значення, зокрема, для спадкових пра­вовідносин, оскільки у цьому випадку така дитина може успадку­вати майно і, у свою чергу, після неї можливе спадкування за за­коном (ст.ст.1222, 1268, 1258 ЦК та інші).

Існують також суперечки щодо значення для припинення пра­воздатності рішення суду про визнання фізичної особи померлою.

Оскільки ст.47 ЦК вказує, що правові наслідки оголошення фі­зичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті, постає питання: чи припиняється в цьому випадку правоздатність?

Виправданим видається виходити з того, що оголошення фізич­ної особи померлою не припиняє її правоздатності, а лише ство­рює презумпцію смерті останньої в місці її проживання.

Такий висновок грунтується насамперед на трактуванні правоз­датності як природної властивості людини, якої вона не може бути позбавлена рішенням суду або іншого суб'єкта публічного права.

Такий висновок має за основу також тлумачення ст.25 ЦК, де згадується лише смерть як підстава припинення правоздатності фі­зичної особи.

Отже, визнання фізичної особи померлою в місці її проживан­ня не позбавляє людину можливості, якщо вона жива, бути учас­ником цивільних відносин у тому місці, де вона реально після цьо­го знаходиться.

Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи

Зміст цивільної правоздатності фізичної особи — це сукупність (загальний обсяг) тих цивільних прав і обов'язків, які вона може мати.

Згідно зі ст.26 ЦК фізична особа має всі особисті немайнові права, встановлені Конституцією та ЦК, а також здатна мати усі майнові права, встановлені ЦК та іншими законами. Крім того, фізична особа може мати будь-які інші цивільні права, не передбаче­ні законодавством, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства.

Отже, обсяг прав, які становлять зміст цивільної правоздатності, законодавством не обмежений. Фізична особа може мати практич­но будь-які права. Існує лише одне обмеження: володіння ними не повинне суперечити закону та моральним засадам суспільства.

Таким чином, зміст цивільної правоздатності фізичних осіб ста­новить у сукупності систему їх соціальних, економічних, культур­них та інших прав, визначених і гарантованих Конституцією, ЦК, іншими актами законодавства. При цьому враховуються права, за­безпечені міжнародними актами, зокрема: Загальною декларацією прав людини; Європейською конвенцією "Про захист прав людини та основних свобод"; Міжнародним пактом про громадянські і по­літичні права 1966 р.; Конвенцією про права дитини 1989 р. Дер­жави—учасниці міжнародних актів взяли на себе зобов'язання за­безпечувати рівність правоздатності всім особам, що перебувають на їх території; не позбавляти осіб свободи на тій підставі, що во­ни не можуть виконати яке-небудь договірне зобов'язання; надава­ти право вільного пересування і вибору місця проживання всім громадянам та визнавати їх правосуб'єктність; не допускати неза­конного втручання в особисте і сімейне життя; не посягати на не­доторканність житла тощо.

Слід зазначити, що новий ЦК істотно розширив (порівняно з раніше чинним цивільним законодавством і, зокрема, ЦК 1963 р.) правоздатність фізичних осіб, визначивши її обсяг відповідно до принципу приватного права: "Дозволяється все, що прямо не забо­ронено законом".

На забезпечення реалізації цього принципу спрямоване прави­ло ст.27 ЦК, згідно з яким правочин, що обмежує можливість фі­зичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним, а правовий акт Президента України, орга­ну державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, що обмежує можливість мати не заборонені законом цивільні пра­ва та обов'язки, є незаконним.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Адміністративний процес

План 1. Сутність адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 3. Суб'єкти адміністративного процесу Література 1. Сутність адміністративного процесу У діяльності вико навчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру що до конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення зе мельних ділянок під будівництво, притягнення до дисцип лінарної або ...

Дисциплінарна відповідальність юристів

План: 1.Загальні правила дисциплінарної відповідальності: а) поняття дисципліни у юридичній літератур; б) виявлення дисципліни у різних галузях діяльності. 2.Притягнення до дисциплінарної відповідальності юристів: а) застосування дисциплінарної відповідальності; б) застосування стягнень; в) дисцип­лінарна відповідальність, що визначається кваліфікаційними комісіями професійних об'єднань юристів; г) загальні правила притягнення юристів до дисциплінарної відповідальності; д) вирішення питань про ...

Кредитний договір. Види кредитних договорів

Визначення кредиту дає Положення "Про кредитування", затверджене постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95. Кредити, які надаються згідно з яким кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний. Фізичні особи - споживчий ...