Search:

Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду

Реферати » Екологія » Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду

Відшукуючи причини екологічної кризи, дослідники, як правило, не безпідставні в своїх зверненнях до науки і техніки. При цьому висловлюється припущення, що саму можливість розвитку останніх підготувало християнство ще на початку XX століття, ця обставина розцінювалась як одна із християнських заслуг. Згодом ситуація змінилась: із заслуги вона переросла в провину. Західному типові свiтовiдношення, основаному на iудеє-християнськiй традиції, все частіше протиставляють визначення місця людини релігіями сходу. В своїй праця "історичне коріння нашої екологічної кризи" л. Уайт дорікає християнство в тому, що воно, зокрема, витіснило язичницька "бар'єри" захисту природи від активності людини, позбавивши природнi "об'єкти духiв-охоронцiв". Звинувачуючи в цьому християнство, не слiд забувати i про те, що в "дохристиянськi часи" iснували не лише анiмiзм, фетишизм, тотемiзм i землеробський культ. Серед раннiх форм релiгiї, що "вiдображали" обмеженiсть людського буття, iснували й такi, якi виникли iз небажання миритись iз цiєю обмеженiстю, вiдступати перед лицем природних стихiй. Духiв не лише боялись i вшанували, а й прагнули використати їх з метою впливу на навколишнiй свiт. До таких форм належать магiя i шаманство. Саме магiї ми зобов'язанi iсторично першими iдеалами активного вiдношення до свiту : вона "моделювала" творчу дiяльнiсть i давала соцiоморфний проект вирiшення природної проблеми, генеруючi нову форму спiлкування. Магiя була першою своєрiдною спробою пiдкорити реальний свiт волi людини за допомогою закликань, жертвоприношень, обрядiв, тощо. Мабуть чи не тому християнська теологiя середньовiччя i витiснила магiю iз сфери розумного свiтопорядку в область демонiчних сил. Отже, християнство витiснило не лише язичницький анiмiзм, а й магiю.

Що ж стосується iудеє-християнської традицiї, то вона дiйсно закрiпила в певнiй мiрi володарювання людини над природою. Такою владою надiлив людей християнський бог: "… й да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всею землею…", – читаємо в книзi буття (быт.,1, 26 ). Надiливши владою, благословив: " плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею " ( быт., 1, 28). Але так звана християнська санкцiя на володарювання означає не лише санкцiю пiдкорення людинi землi, але i санкцiю її збереження. Настанови щодо дбайливого використання людиною природи, її вiдновлення зустрiчаються в багатьох книгах. Старого завiту. Хiба не про це, наприклад, одна iз заповiдей, що входить до складу моiсеєва законодавства : "шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые…" (исх., 23, 10-11). Трудова дiяльнiсть, спрямована на задоволення людських потреб i пов'язана з експлуатацiєю природи, не скасовується i новим завiтом: " хлеб наш насущный дай нам на сей день", – молиться спаситель. (мф., 6, 11). Але поведiнка людини, що загрожує природi, знову ж таки не схвалюється : "не собирай себе сокровищ на земле", – попереджує господь (мф., 6, 19 ), " какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит ?" (мф., 16, 26 ). Iз євангельських притч також видно, наскiльки безрадiсне майбутнє божевiльних, що турбуються лише про розширення своїх житниць. (лк., 12, 16-21)

Таким чином, санкцiоноване християнством володарювання є одночасно i санкцiонованою вiдповiдальнiстю людини перед творцем за створене. Не слiд також забувати i про те, що iсторично християнство розкололось на три напрямки : православ'я, католицизм i протестантизм. I хоч для всiх них святим письмом залишається бiблiя, вiдмiнностей стосовно визначення мiсця людини в свiтi та її призначення iснує немало. Звiдси i те, що вiдношення християн до природи на грецькому сходi i латинському заходi було неоднаковим. Вiзантiйцi сприймали природу як систему символiв, за допомогою яких бог напiввiдкрив людям свою всемогутнiсть. Тому вiдношення людини ло природи було спроектоване на осягнення божественної iстини шляхом розшифровки цих символiв. В речах зовнiшнього свiту iстина iснує одвiчно, будучи проголошеною "божественим одкровенням". Але в силу свого божественного (надприродного) характеру, вона не може адекватно сприйматись на чуттєвому рiвнi, оскiльки почуття теж природнi. Тому на природному," речовинному" рiвнi явлення iстини можливе лише як знак, який потребує тлумачення, розшифровки. Оволодiння iстиною в знаках є божественим задумом їх творення. Таке знання спрямоване не на зовнiшнiй свiт як кiнцеву мету пiзнання, а на оволодiння через цей свiт божественою iстиною, яка є таємницею людського буття. Воно iменується софiєю-мудрiстю i вступає в такому планi як своєрiдне розгадування таємницi власного "я".

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Гірські виробки та їх класифікація

Гірські виробки (вибірки) - це порожнини в земній корі, які утворюються внаслідок ведення гірських робіт. Гірську виробку обмежують поверхні: верхня - покрівля виробки, нижня - підошва виробки, бокові - боки виробки. Поверхня виробки, яка в процесі ведення гірських робіт пересувається в товщі порід, називається вибоєм. Вибій у пустих породах називається прохідницьким, а в корисній копалині - очисним. Частина простору виробки, яка прилягає до вибою, називається привибійним простором. Складність процесів видобування із надр ...

Природні стихії та їх екологічні наслідки

Аналіз історичного розвитку людства переконливо свідчить, що причиною багатьох будівель та загибелі людей була стихія . Землетруси й повені ,посуха й пожежі , як чимало й інших несприятливих явищ природи ,діяли на людину в минулому в значно більшій мірі ,ніж сьогодні . Стихійні лиха призводили до загибелі людей до руйнування осель . Тропічні урагани - причина чисельності жертв і руйнувань .Їх зумовлюють циклонічні вітри величезної сили . Вони виникають в океані на переферії екватора . Основними районами їх руйнівного впливу ...

Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

Взаємовідносини суспільства і природи полягають у тому, що фактори економічного зростання — трудові ресурси, засоби виробництва і природні ресурси — у комплексі використовуються суспільством для розвитку виробництва. Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ресурсів стають дедалі актуальнішими. І це зрозуміло, бо з розвитком виробництва вилучаються все нові багатства природи, зростає вартість сировини, збільшується кількість відходів, що викидаються у навколишнє середовище. Однак, і це ...