Search:

Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду

Таким чином, православ'я проторує свiй шлях пiд "знаком" софiї, формуючи софiйно-плюралiстичний пiдхiд до свiту, екзистенцiальне (орiєнтоване на " внутрiшнiй свiт" людини) його бачення. На споглядання "внутрiшньої" людини i неосяжних глибин духу були зорiєнтованi вже грекомовнi апологети, дiяльнiсть яких знайшла вiдображення в екзегезi i апофатичнiй теологiї.

Що ж стосується заходу, то тут уже до xiii ст. Богословський погляд на природу сформувався в виглядi "натуральної теологiї". Замкнута на природу трiада як вiдображення божественої трiйцi з'являється вже в августина: до речей – в речах – пiсля речей. В xi ст. Ансельм кентерберiйський своїм онтологiчним доказом буття бога проторував новий для теологiї шлях – через природу до бога, тобто "пройшов" по вказанiй трiадi в зворотному напрямку. З xii ст. Цей хiд – основа для виникнення нових систем, в тому числi i для системи доказiв буття бога фомою аквiнським. Натуральна теологiя i забезпечила санкцiю церкви на розвиток наук, що пiзнiше дозволило ф. Бекону обгрунтувати iдею пiдкорення природи. Протестантизм, який виникає в xvi ст. Як реакцiя на негативнi явища в католицькiй церквi, "коректує" i християнськi догмати. Протестантський догмат про "абсолютне приречення людей" подiлив їх на "обраних" та "засуджених". Головнi показники обраностi – сила вiри, продуктивнiсть працi i успiх у справах. Кмiтливiсть у справах i багатство стали богоугоднi. Отримати нижчий прибуток при можливостi отримати виший означає грiшити перед богом. Така "протестантська етика" не могла не сприяти органiзацiї суспiльства i виробництва, науки i технiки, нацiлених на пiдкорення природи.

Таким чином, однозначне твердження про те, що причини експлуататорського ставлення людини до природи, а отже i екологiчних проблем сучасностi, вкорiненi в християнському свiтоглядi не зовсiм виправдане. Як бачимо, в межах християнської традицiї iснує багатоварiантнiсть вирiшення питання вiдношення людини до природи. То можливо, в пошуку духовних основ виходу iз ситуацiї, що склалась, слiд орiєнтуватись не лише на релiгiї сходу?

Використана література

Панфилов Е.И. Проблемы комплексного освоения недр. Н-п серия «Науки о Земле», 3’90, Москва, «Знание», 1990

Світ у долонях. Щоквартальний громадський ілюстрований екологічний журнал, 1 ( 3 ) / 1997

Інформаційний бюллетень про стан екологічного середовища України за 1992 – 1993 роки. Київ – 1994 р., випуск 13.

Монин А.С., Шишков Ю.А. Глобальные экологические проблемы. Н-п серия «Науки о Земле», 7’90, Москва, «Знание», 1990


Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Хімія і екологія

План 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище Найбільший - «внесок» в забруднення навколишнього середовища вносять теплові електростанції, металургійні й хімічні заводи. На час­тку теплових електростанцій припадає 35% сумарного забруднення води і 46% повітря. Вони викидають сполуки сірки, вуглецю та азоту, споживають велику кількість води: для утримання ...

Чорнобиль не має минулого часу

Минуло 20 років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей: і тих, кого він ”зачепив своїм недобрим крилом”, і тих, хто пізніше народився далеко від покривдженої землі. Хвилює ця трагедія і нас, учнів 11-го класу. Тому 14 квітня пам’яті Чорнобилю нашим класом була проведена конференція. Завдання цієї конференції полягало у збереженні природи, у пильності та обережності людей, тому що безвідповідальність породжує трагедію. На нашу конференцію було запрошено ліквідатора Чорнобильської ...

Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

Взаємовідносини суспільства і природи полягають у тому, що фактори економічного зростання — трудові ресурси, засоби виробництва і природні ресурси — у комплексі використовуються суспільством для розвитку виробництва. Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ресурсів стають дедалі актуальнішими. І це зрозуміло, бо з розвитком виробництва вилучаються все нові багатства природи, зростає вартість сировини, збільшується кількість відходів, що викидаються у навколишнє середовище. Однак, і це ...