Search:

Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

Реферати » Підприємництво » Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

П Л А Н

Установчі документи підприємства, їх суть, призначення та порядок укладання.

Реєстрація підприємства в органах державного нагляду. Нормативна база реєстрації.

Література: 1. ПОКРОПИВНИЙ С.Ф. “Підприємництво” стр. 56-60.

2. Закон України “Про підприємництво”.

3. Положення “Про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької

діяльності”.

4. Положення “Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяль- ності спеціальних дозволів (ліцензій) на виконання окремих видів діяль-ності).

5. Закон України “Про господарські товариства”.

1. Установчі документи підприємства, їх суть, призначення та порядок укладання.

До установчих документів належать статут підприємства і установчий (замовницький) договір.

Основні розділи замовницького договору малого підприємства:

предмет договору;

зобов’язання;

права і відповідальність;

порядок розв’язання суперечок;

розмір статутного фонду;

юридична адреса.

Статут малого підприємства розробляють і затверджують його замовники. Він є юридичним документом, що визначає діяльність підприємства. У статуті наводиться повна характеристика напрямків діяльності підприємства:

мета і основні завдання;

правова основа діяльності;

перелік майна і коштів;

взаємовідношення з бюджетом;

формування і розподіл доходу (прибутку);

управління підприємством;

реорганізація і припинення діяльності підприємства.

У статуті також визначається і вид підприємства, його повна назва, місце знаходження, товарний знак.

До малого підприємства у формі акціонерного товариства законом України “Про господарські товариства” передбачені обов’язкові вимоги до змісту документів про заснування. До таких вимог належать відомості про:

вид товариства;

предмет і мету діяльності;

склад засновників і учасників (членів);

повну назву і місцезнаходження;

розмір і порядок формування статутного фонду товариства;

порядок розподілу доходів і збитків;

склад і компетенцію органів управління;

порядок прийняття рішень щодо внесення змін у документи про заснування, а також про ліквідацію або реорганізацію товариства.

У статуті малого підприємства у формі акціонерного товариства подаються відомості про категорії акції та їх номінальну вартість. У документах про заснування ТзОВ крім відомостей, що є однаковими для обох видів товариств, необхідно додавати інформацію про розмір частки кожного з учасників, про розмір, склад і порядок вкладання ними (учасниками) внесків.

У документах обох видів товариств відображається порядок участі акціонерів в управлінні, внесенні додаткових коштів, розподіл прибутку, величина резервного фонду.

2. Державна реєстрація підприємства.

Право на здійснення підприємницької діяльності підприємство набуває лише після акту державної реєстрації такої діяльності, в іншому разі така діяльність є незаконною.

Існують певний порядок і умови реєстрації нового підприємства. Будь-яка підприємницька структура вважається створиною і набуває права юридичної особи з дня її реєстрації у державній адміністрації місцевої влади за місцем знаходження підприємства або за місцем проживання підприємця.

В Україні діє протягом останніх років типова схема реєстрації новоствореного підприємства. З метою реєстрації новоствореного підприємства треба подавати такі документи:

рішення власника майна або вповноваженого органу про організацію малого підприємства (за наявності 2-х або більшої кількості власників таким документом є договір про заснування);

статут підприємства;

письмове підтвердження юридичної адреси суб’єкта підприємства;

реєстраційна картка, котра одночасно виконує роль заява засновника про реєстрацію підприємства;

квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства.

Місцева держадміністрація відповідно до своїх прав в повноважень може провести екологічну експертизу представленого для державної реєстрації підприємства або вимагати експертного висновку щодо санітарного та протипожежного стану.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата

П Л А Н Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики. Підбір персоналу для підприємства та основні форми його найму і оплати праці. Література: ПОКРОПИВНИЙ “Підприємництво”, стр. 53-58. СИДОРЕНКО “Підприємництво” стр. 270-272. 1. Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики. При зверенні підприємця в органи податкової адміністрації ставиться відмітка про реєстрацію у ...

Виробнича діяльність підприємницьких структур

Функціонування - це динамічний, часом непередбачений для бізне­су процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від за­старілих стереотипів, догм. У відносинах бізнесу беруть участь підприємці, споживачі, наймані працівники, держава У кожного свої функції, своя технологія вироб­ництва Так, наймані працівники, як суб'єкти бізнесу, зайняті випу­ском продукції або наданням послуг - це їх основна функція, вироб­нича діяльність. Споживачі мають власний технологічний механізм по­шуку товарів, послуг. Для держави ...

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА Заняття №______ Предмет Страхова підприємницька діяльність_________________________ ТЕМА Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Тип заняття Лекція__________________________________________________ МЕТА ЗАНЯТТЯ: Навчальна: навчити студентів, хто є об’єктами страхування ...